Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jugów: Services sylvicoles

2020/S 68-162117  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Jugów: Services sylvicoles 2020/S 068-162117 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Jugów Numéro national d'identification: 2710/1/2020 Adresse postale: ul. G?ówna 149 Ville: Jugów Code NUTS: PL517 Code postal: 57-430 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Palmowski Courriel: jugow@wroclaw.lasy.gov.pl Téléphone: +48 8722452 Fax: +48 8722279 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://nadlesnictwojugow.ezamawiajacy.pl https://nadlesnictwojugow.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zarz?dca mienia Skarbu Pa?stwa
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Jugów w roku 2020 - pakiet nr 2 obejmuj?cy le?nictwa Nowa Wie?, Bo?ków, Czerwie?czyce, Wojbórz i S?upiec Numéro de référence: 2710/1/2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Jugów w roku 2020 w ramach pakietu nr 2 dotycz?cego le?nictw: Nowa Wie?, Bo?ków, Czerwie?czyce, Wojbórz i S?upiec.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 871 119.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Code NUTS: PL517 Lieu principal d'exécution:
Teren Nadle?nictwa Jugów, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Jugów w roku 2020 w ramach pakietu nr 2 dotycz?cego le?nictw: Nowa Wie?, Bo?ków, Czerwie?czyce, Wojbórz i S?upiec.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Emisja spalin (ci?gników i harwesterów u?ywanych do realizacji zamówienia) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). W ramach opcji mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach opcji b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 032-075162
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2710/1/2020 Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej - pakiet nr 2 obejmuj?cy le?nictwa Nowa Wie?, Bo?ków, Czerwie?czyce, Wojbórz, S?upiec
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Gospodarcze Prace Le?ne Adrian Piotr Cembry?o Numéro national d'identification: 8851465654 Adresse postale: ul. Ugory 20 Ville: Nowa Ruda Code NUTS: PL517 Code postal: 57-402 Pays: Pologne Courriel: magdac83@poczta.fm Téléphone: +48 693026921
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Mariusz Spust Numéro national d'identification: 8851471028 Adresse postale: ul. Spacerowa 4/6 Ville: Nowa Ruda Code NUTS: PL517 Code postal: 57-402 Pays: Pologne Courriel: m.spust79@gmail.com Téléphone: +48 666026078
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pozyskiwanie i Sadzenie Drzew Tomasz Szyde?ko Numéro national d'identification: 8851191116 Adresse postale: W?odowice 40 Ville: Nowa Ruda Code NUTS: PL517 Code postal: 57-400 Pays: Pologne Courriel: iwona_szydelko@vp.pl Téléphone: +48 502204159
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Las Serwis Jerzy Janoszek Numéro national d'identification: 8830008710 Adresse postale: Wojbórz 14 Ville: Wojbórz Code NUTS: PL517 Code postal: 57-442 Pays: Pologne Courriel: janoszek100@wp.pl Téléphone: +48 602192797
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Ci?gnikiem Rolniczym Us?ugi Le?ne Dominik Kurkianiec Numéro national d'identification: 8851595003 Adresse postale: ul. Jawornik 12 Ville: Nowa Ruda Code NUTS: PL517 Code postal: 57-401 Pays: Pologne Courriel: dominikkurkianiec@gmail.com Téléphone: +48 695468432
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - Katarzyna Kochutek Numéro national d'identification: 8851550058 Adresse postale: Wojbórz 11 Ville: Wojbórz Code NUTS: PL517 Code postal: 57-442 Pays: Pologne Courriel: katarzynak700@wp.pl Téléphone: +48 513159715
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowe Barbara Jarecka-Bojczuk Numéro national d'identification: 8851465476 Adresse postale: Czerwie?czyce 64 Ville: Bo?ków Code NUTS: PL517 Code postal: 57-441 Pays: Pologne Courriel: bjb1956@wp.pl Téléphone: +48 69177117
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne ?ukasz Bojko Numéro national d'identification: 8831649747 Adresse postale: Wojbórz 8 Ville: Wojbórz Code NUTS: PL517 Code postal: 57-442 Pays: Pologne Téléphone: +48 693588838
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alina Andruszko Us?ugi Le?ne Numéro national d'identification: 8831576215 Adresse postale: Miko?ajów 18b Ville: Srebrna Góra Code NUTS: PL517 Code postal: 57-215 Pays: Pologne Courriel: dziuba284@wp.pl Téléphone: +48 661527456
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 874 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement