Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-JÛzefÛw: Services de conception technique

2021/S 40-100593  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-JÛzefÛw: Services de conception technique 2021/S 040-100593 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto JÛzefÛw NumÈro national d'identification: 5320016896 Adresse postale: ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1 Ville: JÛzefÛw Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-420 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miasta JÛzefowa, ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1, 05-420 JÛzefÛw Courriel: m.fiedukowicz@jozefow.pl TÈlÈphone: +48 227790039 Fax: +48 227895102 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jozefow.pl Adresse du profil díacheteur: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji budowlanej budynku biblioteki przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w JÛzefowie na podstawie koncepcji wy?onionej w konkursie NumÈro de rÈfÈrence: PO?.271.2.2021.MF
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy biblioteki i przedszkola w JÛzefowie, umo?liwiaj?cej uzyskanie pozwolenia na budow oraz przeprowadzenie przetargu na wykonanie robÛt budowlanych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 156 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Lieu principal d'exÈcution:
JÛzefÛw
II.2.4) Description des prestations:
Zakres i forma zamawianej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÛt. 1) mapa zasadnicza dla celÛw projektowych: ó w formie papierowej(do??czona do ka?dego egzemplarza projektu budowlanego, ó w formie elektronicznej mapa wgrana ??cznie z projektem budowlanym; ca?o? w formacie DWG; 2) pokonkursowy projekt koncepcyjny budynku oraz zagospodarowania terenu: ó 2 egz. w formie papierowej, ó 2 egz. w formie elektronicznej, w formacie DWG oraz w formacie PDF. Pokonkursowy projekt koncepcji budynku i zagospodarowania terenu (je?eli b?dzie konieczny) b?dzie stanowi propozycj rozwi?za projektowych w zakresie funkcjonalnym i materia?owym budynku i terenu przyleg?ego, a tak?e b?dzie zawiera wska?nikowe koszty realizacji inwestycji. Propozycja koncepcji pokonkursowej podlega akceptacji przez Zamawiaj?cego. Projektant winien opracowa projekt koncepcyjny bazuj?cy na rozwi?zaniach proponowanych przez Zamawiaj?cego. Dalsze projektowanie mo?e by realizowane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego pokonkursowego projektu koncepcyjnego budynku oraz zagospodarowania terenu. Pokonkursowy projekt koncepcyjny b?dzie traktowany jako opcja. Inwestor b?dzie mia prawo skorzysta b?d zrezygnowa z opcji; 3) projekt budowlany (PB): ó 6 egz. w formie papierowej w tym 1 egz. nie spi?ty, ó 2 egz. w formie elektronicznej: ca?o? w formacie PDF, oraz rysunki w formacie DWG, opis techniczny w formacie DOC. Wielobran?owy projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu wokÛ budynku i informacj dotycz?c bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, winien zosta opracowany zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegÛ?owego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze?nia 2004 r. w sprawie szczegÛ?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robÛt budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego; Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz?cej bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia i innymi obowi?zuj?cymi przepisami. Podczas projektowania nale?y przewidzie zabezpieczenie i ewentualn przebudow koliduj?cych urz?dze infrastruktury technicznej. Projekt budowlany winien zawiera rÛwnie wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, niezb?dne do uzyskania pozwolenia na budow?. Projekt budowlany musi obejmowa wszystkie konieczne bran?e oraz projekt zagospodarowania terenu. Wszelkie materia?y, urz?dzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej musz by opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrÛw, cech technicznych, jako?ciowych nawet w przypadku uprawnionego pos?ugiwania si okre?leniem Ñlub rÛwnowa?nyî, nazwy w?asne materia?Ûw, urz?dze lub produktÛw mog by stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materia?Ûw, urz?dze lub produktÛw rÛwnowa?nych. Do projektu budowlanego nale?y do??czy o?wiadczenie projektanta oraz o?wiadczenie sprawdzaj?cego o sporz?dzeniu projektu budowlanego zgodnie z umow?, obowi?zuj?cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ?e projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktÛremu ma s?u?y?; Uwaga: projekt budowlany powinien by sporz?dzony oddzielnie dla budynku i oddzielnie dla stacji ?adowania samochodÛw elektrycznych; 4) projekt wykonawczy (PW). ó 4 egz. w formie papierowej w tym 1 egz. nie spi?ty, ó 2 egz. w formie elektronicznej: ca?o? w formacie PDF, oraz rysunki w formacie DWG, opis techniczny w formacie DOC. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezb?dnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robÛt budowlanych. Projekt wykonawczy powinien uszczegÛ?awia projekt budowlany w zakresie i stopniu dok?adno?ci niezb?dnym do sporz?dzenia przedmiaru robÛt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc i realizacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W trakcie negocjacji b?d negocjowane w szczegÛlno?ci: cena za wykonanie projektu, terminy i sposÛb realizacji, uwarunkowania techniczno- przestrzenne, szczegÛ?owy program funkcjonalny, rozwi?zania materia?owe i instalacyjne.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Udzielenie zamÛwienia zosta?o poprzedzone konkursem, w ktÛrym przewidziano zaproszenie laureata I nagrody do negocjacji w trybie z wolnej r?ki na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z propozycj s?du konkursowego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Regio Sp. z o.o.
Adresse postale: Wilcza 8/15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-532 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 156 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si?: W przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique