Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-??ka Opatowska:VÈhicules de lutte contre l'incendie

2023/S 97-302678  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-??ka Opatowska: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2023/S 097-302678 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ??ka Opatowska NumÈro national d'identification: REGON 250855481 Adresse postale: Akacjowa 4 Ville: ??ka Opatowska Code NUTS: PL416 Kaliski Code postal: 63-645 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika Po?piech Courriel: inwestycje@leka-opatowska.pl TÈlÈphone: +48 627814536 Fax: +48 627814521 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://leka-opatowska.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla OSP w ??ce Opatowskiej NumÈro de rÈfÈrence: ZPPG.271.9.2023
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego ?redniego samochodu ratowniczo- ga?niczego dla jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ??ce Opatowskiej. Niniejsze post?powanie przeprowadzone jest w imieniu i na rzecz jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ??ce Opatowskiej. Post?powanie zostaje przeprowadzone przez Gmin? ??ka Opatowska reprezentowan? przez WÛjta Gminy na mocy udzielonego w dniu 08.03.2023r. pe?nomocnictwa.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 097 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL416 Kaliski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina ??ka Opatowska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego ?redniego samochodu ratowniczo- ga?niczego dla jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ??ce Opatowskiej. SamochÛd z nap?dem 4x4, uterenowiony z blokad? mechanizmu rÛ?nicowego osi tylnej, przedniej oraz blokady mi?dzy mostowej. Na osi przedniej ko?a pojedyncze, na osi tylnej ko?a bli?niacze. Silnik spe?niaj?cy normy czysto?ci spalin EURO 6, o mocy min. 250 kW, zautomatyzowana skrzynia biegÛw. Kabina czterodrzwiowa, jednomodu?owa, zapewniaj?ca dost?p do silnika, o uk?adzie miejsc 1+1+4.
   2.  Oferowany pojazd winien spe?ni? nast?puj?ce wymagania: 1) Odpowiada? parametrom okre?lonym w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ) i jej za??cznikach, 2) Urz?dzenia i podzespo?y zamontowane w poje?dzie powinny spe?nia? wymagania odr?bnych przepisÛw krajowych, 3) SamochÛd musi by? fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min. 2022, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta, 4) Pojazd musi spe?nia? wymagania polskich przepisÛw o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazdÛw uprzywilejowanych zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, 5) Przedmiot zamÛwienia (pojazd wraz z wyposa?eniem b?d?cy przedmiotem dostawy) musi by? zgodny z obowi?zuj?cymi normami i przepisami, a w szczegÛlno?ci: a) Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobÛw s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobÛw do u?ytkowania. b) Rozporz?dzenia MinistrÛw: Spraw Wewn?trznych, Obrony Narodowej, FinansÛw oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunkÛw technicznych pojazdÛw specjalnych i pojazdÛw u?ywanych do celÛw specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, kontroli skarbowej, S?u?by Celnej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej. 6) SamochÛd musi by? oznakowany numerami operacyjnymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zgodnie z zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?Ûwnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. 7) Musi posiada? wa?ny certyfikat lub ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w jednostkach ochrony przeciwpo?arowej wydany przez polsk? jednostk? certyfikuj?c?. 8) Musi posiada? aktualne ?wiadectwo homologacji podwozia. 9) Musi spe?nia? wymagania ogÛlne i szczegÛ?owe zgodnie z norm? PN-EN 1846-1 i 1846-2 . 10) Posiada? komplet dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w tym m.in. : certyfikat, atest bezpiecze?stwa lub deklaracj? zgodno?ci producenta potwierdzaj?c? spe?nianie wymogÛw, instrukcj? obs?ugi i konserwacji sporz?dzon? w j?zyku polskim, ksi??ki (karty) gwarancyjne, ksi??k? serwisow? pojazdu w j?zyku polskim, wykaz ktÛry powinien zawiera?: pojemno?? zbiornika paliwa, pojemno?? i rodzaj oleju silnikowego, pojemno?? i rodzaj p?ynu ch?odz?cego silnik, dokumenty niezb?dnie do rejestracji pojazdu specjalnego, wykaz adresÛw punktÛw serwisowych podwozia pojazdu na ternie ca?ego kraju. 11) SamochÛd musi stanowi? wy??czn? w?asno?? wykonawcy i by? wolny od praw i roszcze? osÛb trzecich, a tak?e posiada? stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpiecze?stwa lub deklaracj? zgodno?ci producenta potwierdzaj?c? spe?nianie wymogÛw, karty katalogowe producenta zawieraj?ce parametry techniczno- eksploatacyjne)
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zamieszczono w za??czniku nr 1 do SWZ.
   4.  ZamÛwienie obejmuje tak?e przeprowadzenie przez Wykonawc? nieodp?atnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP ??ka Opatowska w zakresie obs?ugi.
   5.  OdbiÛr pojazdu: OdbiÛr pojazdu nast?pi w siedzibie Wykonawcy. OdbiÛr pojazdu potwierdzony zostanie protoko?em odbioru podpisanym przez Wykonawc? i Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: D?ugo?? okresu gwarancji na zabudow? / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 053-156966
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup i dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla OSP w ??ce Opatowskiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SZCZ??NIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5472099801 Adresse postale: ul. Bestwi?ska 105A Ville: Bielsko- Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-346 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 097 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane s? w dziale IX ustawy Pzp.2. ?rodkami ochrony prawnej s? odwo?anie i skarga do s?du3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP4. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.5. Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;6. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.8. Odwo?anie wnosi si? w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).9. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Zakup i dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla OSP w ??ce Opatowskiej 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie