Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kadzid?o:Services de concession de crÈdit

2023/S 195-611211  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Kadzid?o: Services de concession de crÈdit 2023/S 195-611211 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kadzid?o NumÈro national d'identification: REGON 550668195 Adresse postale: Targowa 4 Ville: Kadzid?o Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-420 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Parzych Courriel: renataparzych@kadzidlo.pl TÈlÈphone: +48 297618016 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kadzidlo.pl Adresse du profil díacheteur: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f237b95a-1fd4-11ee-a60c-9ec5599dddc1
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Publiczna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu w kwocie 3 988 000,00 z? na finansowanie planowanego deficytu bud?etu . NumÈro de rÈfÈrence: FK.271.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu w kwocie 3 988 000,00 z? z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu. Cz??? dalsz? opisu przedmiotu zamÛwienia zawarto w SWZ rozdz. II - Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 231 309.25 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66113000 Services de concession de crÈdit
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
Kadzid?o, Gmina Kadzid?o
II.2.4) Description des prestations:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu w kwocie 3 988 000,00 z? z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu. Cz??? dalsz? opisu przedmiotu zamÛwienia zawarto w SWZ rozdz. II - Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 134-428884
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu w kwocie 3 988 000,00 z? na finansowanie planowanego deficytu bud?etu .
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank SpÛ?dzielczy w Mszczonowie z siedzib?: ul. Warszawska 5, 96-320 MszczonÛw, oddzia? Banku w Radziejowicach ul. S?oneczna 1 , 96-325 Radziejowice NumÈro national d'identification: 8380005171 Adresse postale: ul. S?oneczna 1 Ville: Radziejowice Code NUTS: PL926 ?yrardowski Code postal: 96-325 Pays: Pologne Courriel: OBRADZIEJOWICE@BSMSZCZONOW.PL TÈlÈphone: +46 857-71-88 Fax: +46 857-71-88
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 231 309.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)Z post?powania wyklucza si? Wykonawc? na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art.109 ust. 1 pkt. 1 i4 ustawy PZP. 2) Wykonawcy b?d? podlega? wykluczeniu z post?powania w sytuacji wyst?powania wobec nich podstaw okre?lonych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) - dalej u.o.s.r. 3) Z postepowania wykluczony zostanie Wykonawca: a) ktÛry naruszy? obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; b) w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. 4) Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzi? ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia oraz podmioty trzecie na zdolno?ciach, ktÛrych Wykonawca polega w trybie art. 118 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia. 5) Wykonawca mo?e zosta? wykluczony na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu w kwocie 3 988 000,00 z? na finansowanie planowanego deficytu bud?etu . 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit