Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 15/03/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kalisz: Services de nettoyage

2021/S 40-100411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Kalisz: Services de nettoyage

2021/S 040-100411

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Services

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2021/S 033-082475)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
Adresse postale: ul. Pozna?ska 79
Ville: Kalisz
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 62-800
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
T╚l╚phone: +48 627651397
Fax: +48 627571323
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.kalisz.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpad█w medycznych i komunalnych ?wiadczona dla Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Num╚ro de r╚f╚rence: 04/21

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de march╚
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zam█wienia sk?ada si z jednego niepodzielnego zadania. Przedmiot zam█wienia polega na ?wiadczeniu przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi: ˇ kompleksowego utrzymania czysto?ci i nale?ytego stanu sanitarno-higienicznego, ˇ transportu odpad█w medycznych i komunalnych z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich czasowego sk?adowania, ˇ wykonywania czynno?ci pomocniczych realizowanych przy obs?udze pacjent█w w obiektach Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarto w SWZ.

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/02/2021

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 033-082475

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
Num╚ro de section: II.2.11

Au lieu de:

Opcje: tak Opis opcji: Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wielko?ci powierzchni do sprz?tania i dezynfekcji - na zasadach okre?lonych w SWZ.

Lire:

Opcje: nie Opis opcji:

Num╚ro de section: II.2.14

Au lieu de:

Kryteria oceny ofert: ˇ cena brutto ˝ 60 %, ˇ termin p?atno?ci ˝ 40 %.

Lire:

Kryteria oceny ofert: ˇ cena brutto ˝ 60 %, ˇ posiadanie certyfikatu Gwarant Czysto?ci i Higieny ˝ 40 %.

Num╚ro de section: III.1.1

Au lieu de:

Wykaz i kr█tki opis warunk█w:
   1.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy.
   2.  Do oferty wykonawca do??cza o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w SWZ.
   2. 1. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w ust. 1, sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz.U. UE L 3 z
   6. 1.2016, str. 16), zwanego dalej Đjednolitym dokumentem".
   2. 2. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w ust. 1, sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2. 3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o kt█rym mowa w ust. 1, tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   3.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona w celu wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie kr█tszym ni 10 dni aktualne na dzie z?o?enia nast?puj?ce podmiotowe ?rodki dowodowe: a) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, lub inny dokument potwierdzaj?cy ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; b) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, c) informacj z Krajowego Rejestru karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem Dalszy ci?g w sekcji. III.1.2. w cz??ci: minimalny poziom ewentualnych wymaga i standard█w.

Lire:

Wykaz i kr█tki opis warunk█w:
   1.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy.
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si r█wnie wykonawc?, kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
   3.  W przypadkach, o kt█rych mowa w punkcie 2, zamawiaj?cy mo?e nie wyklucza wykonawcy, je?eli wykluczenie by?oby w spos█b oczywisty nieproporcjonalne, w szczeg█lno?ci gdy kwota zaleg?ych podatk█w lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne jest niewielka.
   4.  Do oferty wykonawca do??cza o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w SWZ ˝ jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ) zgodnie z wzorem okre?lonym w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z
   5. 1.2016. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w; Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia tak?e JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   5.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualne na dzie z?o?enia nast?puj?ce podmiotowe ?rodki dowodowe:
   5. 1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11wrze?nia 2019 r. ˝ ustawy; b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?c orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ˝ sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   5. 2. o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, lub o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   5. 3. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; Dalszy ci?g w sekcji. III.1.2 w cz??ci: Minimalny poziom ewentualnych wymaga i standard█w.

Num╚ro de section: III.1.2

Au lieu de:

Wykaz i kr█tki opis kryteri█w kwalifikacji: ˇ zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia (klauzula dotycz?ca nale?ytego wykonania us?ugi oraz ryzyka wyst?pienia zaka?e szpitalnych) na sum gwarancyjn co najmniej 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych 00/100), ˇ Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 550 000,00 PLN (s?ownie: pi??set pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Opis wniesienia wadium w SWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard█w: Dalszy ci?g sekcji III.1.1: d) Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ppkt a, b, c - sk?ada: ´ informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy kt█rej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy - informacja, dokument lub dokumenty te powinny by wystawione nie wcze?niej 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem, ´ dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce odpowiednio ?e: nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - dokument lub dokumenty te powinny by wystawione nie wcze?niej 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem e) Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w ppkt d, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by wystawione odpowiednio w terminach okre?lonych w ppkt d. f) o?wiadczenia i dokumenty, o kt█rych mowa w ppkt a-e - dotycz?ce podmiot█w na zasoby kt█rych powo?uje si wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu g) o?wiadczenia i dokumenty, o kt█rych mowa w ppkt a-e ka?dego z wykonawc█w ˝ w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia
   4.  o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ o?wiadczenie sk?ada ka?dy z wykonawc█w ˝ w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.

Lire:

Wykaz i kr█tki opis kryteri█w kwalifikacji: ˇ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia (klauzula dotycz?ca nale?ytego wykonania us?ugi oraz ryzyka wyst?pienia zaka?e szpitalnych) na sum gwarancyjn co najmniej 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych 00/100). ˇ Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 550 000,00 PLN (s?ownie: pi??set pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Opis wniesienia wadium w SWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard█w: Dalszy ci?g sekcji III.1.1:
   5. 4. za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   5. 5. je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   5. 1, sk?ada: ˇ informacj z odpowiedniego rejestru albo ˝ w przypadku braku takiego rejestru ˝ inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   5. 6. je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si powy?szych dokument█w lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, zast?puje si je w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do reprezentacji lub o?wiadczenie osoby kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem.
   6.  W przypadku podmiot█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ka?dy z nich sk?ada podmiotowe ?rodki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do ka?dego z tych podmiot█w.
   7.  W przypadku podmiotu, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 ustawy, wykonawca sk?ada podmiotowe ?rodki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do ka?dego z tych podmiot█w.

Num╚ro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 10/06/2021

Lire:

Date: 12/06/2021

VII.2)
Autres informations compl╚mentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85112000 - Services d'appui hospitalier 
90910000 - Services de nettoyage