Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kalisz: Services de préparation de repas

2020/S 68-162171  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Kalisz: Services de préparation de repas 2020/S 068-162171 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu Adresse postale: ul. Pozna?ska 79 Ville: Kalisz Code NUTS: PL416 Code postal: 62-800 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl Téléphone: +48 627651397 Fax: +48 627571323 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.kalisz.pl www.szpital.kalisz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi w zakresie ca?odziennego ?ywienia pacjentów i dystrybucji posi?ków do ?ó?ka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Numéro de référence: 19/20
II.1.2) Code CPV principal 55321000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie ca?odziennego ?ywienia pacjentów i dystrybucji posi?ków do ?ó?ka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z lokalizacj przy ul. Pozna?skiej 79 i ul. Toru?skiej
   7. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 059 112.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL416 Lieu principal d'exécution:
ul. Pozna?ska 79 oraz ul. Toru?ska 7, 62-800 Kalisz, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przygotowywanie posi?ków w oparciu o system HACCP zgodnie z ustaw z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z pó?n. zm.) oraz rozporz?dzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny ?rodków spo?ywczych z pó?niejszymi zmianami, z podzia?em na diety wed?ug zamówie z poszczególnych oddzia?ów szpitala. Przeci?tna liczba dziennie ?ywionych pacjentów wynosi oko?o 450 osób, w tym oko?o 23 dzieci i m?odzie?y do lat 18 (zestawienie ilo?ci wydanych posi?ków za okres ostatnich sze?ciu miesi?cy oraz Wykaz liczby ?ywionych pacjentów z podzia?em na oddzia?y szpitala od
   1. 6.2019 do 30.11.2019 stanowi odpowiednio za??czniki).
   2.  Dystrybucj posi?ków ...
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: cena brutto, termin p?atno?ci.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zastosowano tryb post?powania z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 ustawy Prawo zamówie publicznych, tj. w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, i nie zosta?y z?o?one ?adne oferty lub wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgl?du na ich niezgodno? z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z post?powania, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione. Poprzednie post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na t us?ug zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poniewa nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu. Maj?c niniejsze na uwadze nale?y uzna?, i zosta?y spe?nione przes?anki wskazanego powy?ej artyku?u Prawa zamówie publicznych i zastosowanie trybu post?powania z wolnej r?ki pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad efektywnego i oszcz?dnego wydatkowania ?rodków publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 061-146415
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
?wiadczenie us?ugi w zakresie ca?odziennego ?ywienia pacjentów i dystrybucji posi?ków do ?ó?ka pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Handlowo-Us?ugowa Dymarczyk i Górczy?ski S.C.
Adresse postale: ul. Cz?stochowska 61 Ville: Kalisz Code NUTS: PL416 Code postal: 62-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 143 841.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Umowa zosta?a zawarta na okres 3 miesi?cy, tj. od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustaleniami negocjacji z dnia 26 marca 2020 r.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55321000 - Services de préparation de repas