Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kalisz: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

2020/S 149-366155  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Kalisz: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

2020/S 149-366155

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 130-319428)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
Adresse postale: ul. Pozna?ska 79
Ville: Kalisz
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 62-800
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
TÈlÈphone: +48 627651397
Fax: +48 627571323 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.kalisz.pl

www.szpital.kalisz.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonywanie okresowych przegl?dÛw technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatÛw RTG produkcji firmy Siemens

NumÈro de rÈfÈrence: 39/20

II.1.2)
Code CPV principal
50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi w zakresie wykonywania okresowych przegl?dÛw technicznych i napraw aparatÛw produkcji firmy Siemens

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 130-319428

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli: a) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie Wykonawca wykona lub wykonuje przynajmniej trzy us?ugi odpowiadaj?ce swoim rodzajem us?ugom stanowi?cym przedmiot zamÛwienia: ó zadanie nr 1 obejmuj?ce obs?ug serwisow angiografu Artis zee floor prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 90 000,00 PLN (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) brutto, ó zadanie nr 2 obejmuj?ce obs?ug serwisow aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 90 000,00 PLN (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) brutto, ó zadanie nr 3 obejmuj?ce obs?ug serwisow aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100) brutto, ó zadanie nr 4 obejmuj?ce obs?ug serwisow aparatÛw RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX, Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 40 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych 00/100) brutto. W przypadku us?ug wykonywanych, b?d?cych w trakcie realizacji ñ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li warto? us?ug zrealizowanych na dzie sk?adania ofert opiewa na kwot okre?lon powy?ej; b) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e Wykonawca dysponuje lub b?dzie dysponowa osobami, ktÛre b?d skierowane do realizacji zamÛwienia ñ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: ó zadanie nr 1 ñ co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, ktÛrzy b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj?cymi certyfikaty wydane przez producenta urz?dzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obs?ugi serwisowej urz?dze wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze oraz posiadaj?cymi min. 5-letnie do?wiadczenie w serwisowaniu angiografÛw, ó zadanie nr 2 ñ co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, ktÛrzy b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj?cymi certyfikaty wydane przez producenta urz?dzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obs?ugi serwisowej urz?dze wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze oraz posiadaj?cymi min. 5-letnie do?wiadczenie w serwisowaniu aparatÛw RM, ó zadanie nr 3 i 4 ñ co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, ktÛrzy b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj?cymi certyfikaty wydane przez producenta urz?dzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obs?ugi serwisowej urz?dze wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze lub posiadaj?cymi min. 5-letnie do?wiadczenie w serwisowaniu aparatÛw RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli: a) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie Wykonawca wykona lub wykonuje przynajmniej trzy us?ugi odpowiadaj?ce swoim rodzajem us?ugom stanowi?cym przedmiot zamÛwienia: ó zadanie nr 1 obejmuj?ce obs?ug serwisow angiografu Artis zee floor prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 90 000,00 PLN (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) brutto, ó zadanie nr 2 obejmuj?ce obs?ug serwisow aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 90 000,00 PLN (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) brutto, ó zadanie nr 3 obejmuj?ce obs?ug serwisow aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100) brutto, ó zadanie nr 4 obejmuj?ce obs?ug serwisow aparatÛw RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX, Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o ??cznej warto?ci co najmniej 40 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych 00/100) brutto. W przypadku us?ug wykonywanych, b?d?cych w trakcie realizacji ñ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li warto? us?ug zrealizowanych na dzie sk?adania ofert opiewa na kwot okre?lon powy?ej; b) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e Wykonawca dysponuje lub b?dzie dysponowa osobami, ktÛre b?d skierowane do realizacji zamÛwienia ñ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: ó zadanie nr 1 ñ co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, ktÛrzy b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj?cymi certyfikaty wydane przez producenta urz?dzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obs?ugi serwisowej urz?dze wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze oraz posiadaj?cymi min. 5-letnie do?wiadczenie w serwisowaniu angiografÛw, ó zadanie nr 2 ñ co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, ktÛrzy b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj?cymi certyfikaty wydane przez producenta urz?dzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obs?ugi serwisowej urz?dze wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze oraz posiadaj?cymi min. 5-letnie do?wiadczenie w serwisowaniu aparatÛw RM, ó zadanie nr 3 i 4 ñ co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, ktÛrzy b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj?cymi certyfikaty wydane przez producenta urz?dzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obs?ugi serwisowej urz?dze wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze lub posiadaj?cymi min. 5-letnie do?wiadczenie w serwisowaniu aparatÛw RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegaj?cej obs?udze oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 12/08/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 12/08/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical