Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 08/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kamienna GÛra: Camions carrosserie ouverte et plate-forme

2021/S 178-464682  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Kamienna GÛra: Camions carrosserie ouverte et plate-forme

2021/S 178-464682

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 171-447653)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej spÛ?ka z o.o. z siedzib w Kamiennej GÛrze
NumÈro national d'identification: 6140100176
Adresse postale: Towarowa43
Ville: Kamienna GÛra
Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
Code postal: 58-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Natalia Mi?ostan
Courriel: natalia@prudenspdp.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pks-kamgora.com.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pks_kamgora

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa nowych pojazdÛw tj. naczep i wywrotek na potrzeby PKS sp. z o.o. z siedzib w Kamiennej GÛrze

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PN/01/2021

II.1.2)
Code CPV principal
34134000 Camions carrosserie ouverte et plate-forme

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa pojazdÛw mechanicznych z podzia?em na cz??ci :
   1. 1. Cz?? 1: Dostawa 3 naczep na potrzeby Zamawiaj?cego.
   1. 2. Cz?? 2: Dostawa 4 wywrotek na potrzeby Zamawiaj?cego. - szczegÛ?owe wymagania dot. przedmiotu zamÛwienia zosta?y zawarte w Za??czniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia oraz Za??czniku nr 8 do SWZ - WzÛr umowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 171-447653

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - Véhicules à moteur 
34134000 - Camions à carrosserie ouverte et à plate-forme