Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kamienna GÛra: Services de dÈneigement

2021/S 40-100161  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Kamienna GÛra: Services de dÈneigement 2021/S 040-100161 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat KamiennogÛrski Adresse postale: W?. Broniewskiego 15 Ville: Kamienna GÛra Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka ?awniczak Courriel: agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl TÈlÈphone: +48 756450102 / 756495452 Fax: +48 756450111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kamienna-gora Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2) NumÈro de rÈfÈrence: ID.272.1.7.2020
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de dÈneigement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia dotyczy zimowego utrzymania drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada?. Utrzymanie drÛg powiatowych prowadzone b?dzie zgodnie ze standardem, utrzymania drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego, przyj?tym uchwa? Zarz?du Powiatu KamiennogÛrskiego nr 136/2016 z 14.6.2016. Okres zimowego utrzymania drÛg ustala si w terminie od dnia podpisania umowy do 30.4.2021 dla sezonu 2020/2021 i od
   1. 11.2021 do 30.4.2022 dla sezonu 2021/2022, sukcesywnie wg potrzeb. Zamawiaj?cy b?dzie p?aci Wykonawcy comiesi?czn stawk rycza?tow?, 7 000 PLN brutto, za utrzymanie w gotowo?ci ka?dego wymaganego przez Zamawiaj?cego pojazdu samochodowego do zwalczania ?lisko?ci zimowej. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zawiera tom III SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 958 648.14 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Kamienna GÛra oraz Gmina Lubawka
II.2.4) Description des prestations:
??czna d?ugo? drÛg przewidzianych do zimowego utrzymania 26,400 km.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Kamienna GÛra oraz Gmina Lubawka
II.2.4) Description des prestations:
??czna d?ugo? drÛg przewidzianych do zimowego utrzymania 25,800 km.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Kamienna GÛra oraz Gmina MarciszÛw
II.2.4) Description des prestations:
??czna d?ugo? drÛg przewidzianych do zimowego utrzymania 24,700 km.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina MarciszÛw oraz Gmina Kamienna GÛra
II.2.4) Description des prestations:
??czna d?ugo? drÛg przewidzianych do zimowego utrzymania 38,700 km.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Lubawka
II.2.4) Description des prestations:
??czna d?ugo? drÛg przewidzianych do zimowego utrzymania 19,700 km.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Lubawka
II.2.4) Description des prestations:
??czna d?ugo? drÛg przewidzianych do zimowego utrzymania 22,500 km.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 185-446975
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dawid Karst prowadz?cy Inter-Trans Adresse postale: JaniszÛw 31 Ville: JaniszÛw Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 132 870.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 78 624.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zbigniew ?wiatek, prowadz?cy Transport, roboty ziemne, le?ne, od?nie?anie drÛg Adresse postale: B?a?kowa 6 Ville: B?a?kowa Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-420 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 167 444.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 201 312.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miros?aw Chaczko, prowadz?cy Us?ugi Le?ne i Transportowe Adresse postale: R?dziny 65 Ville: R?dziny Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-424 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 201 851.85 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 192 456.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Adam Mazur, prowadz?cy Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe ÑMazurî Adresse postale: CzadrÛw 10 Ville: CzadrÛw Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-405 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 216 666.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 137 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej ÑSanikomî Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nadbrze?na 5a Ville: Lubawka Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-420 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 132 870.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 130 987.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6 IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg powiatowych na terenie powiatu kamiennogÛrskiego w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 z podzia?em na 6 zada (post?powanie 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dawid Karst, prowadz?cy Inter-Trans Adresse postale: JaniszÛw 31 Ville: JaniszÛw Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 106 944.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 73 872.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement