Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kamionka: ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes

2021/S 8-013702  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Kamionka: ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes 2021/S 008-013702 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce Adresse postale: Koz?█wka 3 Ville: Kamionka Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 21-132 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Staszek Courriel: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl T╚l╚phone: +48 818528300 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://muzeumzamoyskich.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i monta wyposa?enia: sprz?t elektroniczny, o?wietleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsad█w merytorycznych do multimedi█w i audioprzewodnik█w, meble oraz tekstylia Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-331/7/20
II.1.2) Code CPV principal 32000000 ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i monta wyposa?enia: sprz?t elektroniczny, o?wietleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsad█w merytorycznych do multimedi█w i audioprzewodnik█w, meble do zabudowy oraz tekstylia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 745 342.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wyposa?enie ekspozycyjne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39133000 Pr╚sentoirs 31500000 Appareils d'╚clairage et lampes ╚lectriques 39156000 Mobilier d'accueil et de r╚ception 32000000 ...quipements et appareils de radio, de t╚l╚vision, de communication, de t╚l╚communication et ╚quipements connexes 32342412 Enceintes 32342400 Dispositifs acoustiques 32342410 Mat╚riel de sonorisation 92110000 Services de production de films cin╚matographique et de vid╚os et services connexes 79822500 Services de conception graphique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce, Koz?█wka 3, 21-132 Kamionka.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1) dostaw fabrycznie nowego, tzn. nieu?ywanego przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodz?cego z oficjalnych kana?█w dystrybucyjnych producenta, zapewniaj?cych w szczeg█lno?ci realizacj uprawnie gwarancyjnych, sprz?tu i oprogramowania w zakresie okre?lonym w za??czniku nr 1a i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, pod??czeniem, konfiguracj i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez zamawiaj?cego; 2) szkolenie personelu w zakresie obs?ugi sprz?tu i oprogramowania potwierdzone stosownym protoko?em; 3) dostarczenie wraz z zam█wieniem wymaganej do obs?ugi instrukcji w j?zyku polskim; 4) dostarczenie niezb?dnej dokumentacji technicznej, u?ytkowej (w j?zyku polskim) zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, w tym m.in. wszelkich dokument█w niezb?dnych do legalnego u?ywania ˝ w tym licencji (dostarczone licencje powinny mie charakter zakupu jednorazowego bez konieczno?ci ich odnawiania czy uiszczania innej op?aty utrzymuj?cej ich wa?no??); 5) gwarancj jako?ci udzielon na okres zgodny z tre?ci ▀ 8 umowy oraz wynikaj?cy z oferty wykonawcy na dostarczony sprz?t i na warunkach nie gorszych ni gwarancja producenta, potwierdzon odr?bnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urz?dzeniami.
   2.  Szczeg█?owy zakres dostaw (Opis przedmiotu zam█wienia) zawarty jest w za??czniku nr 1a do SIWZ cz?? 1 zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie realizowane w ramach projektu pn.: ĐPrzebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynk█w zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?█wce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacj na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprz?t AGD
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39700000 Appareils m╚nagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce, Koz?█wka 3, 21-132 Kamionka.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1) dostaw fabrycznie nowego, tzn. nieu?ywanego przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodz?cego z oficjalnych kana?█w dystrybucyjnych producenta, zapewniaj?cych w szczeg█lno?ci realizacj uprawnie gwarancyjnych, sprz?tu i oprogramowania w zakresie okre?lonym w za??czniku nr 1b i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, pod??czeniem, konfiguracj i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez zamawiaj?cego; 2) szkolenie personelu w zakresie obs?ugi sprz?tu i oprogramowania potwierdzone stosownym protoko?em; 3) dostarczenie wraz z zam█wieniem wymaganej do obs?ugi instrukcji w j?zyku polskim; 4) dostarczenie niezb?dnej dokumentacji technicznej, u?ytkowej (w j?zyku polskim) zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, w tym m.in. wszelkich dokument█w niezb?dnych do legalnego u?ywania ˝ w tym licencji (dostarczone licencje powinny mie charakter zakupu jednorazowego bez konieczno?ci ich odnawiania czy uiszczania innej op?aty utrzymuj?cej ich wa?no??); 5) gwarancj jako?ci udzielon na okres zgodny z tre?ci ▀ 8 umowy oraz wynikaj?cy z oferty wykonawcy na dostarczony sprz?t i na warunkach nie gorszych ni gwarancja producenta, potwierdzon odr?bnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urz?dzeniami.
   2.  Szczeg█?owy zakres dostaw (Opis przedmiotu zam█wienia) zawarty jest w za??czniku nr 1b do SIWZ cz?? 2 zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie realizowane w ramach projektu pn.: ĐPrzebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynk█w zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?█wce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacj na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Komputery, drukarki, skanery
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce, Koz?█wka 3, 21-132 Kamionka.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1) dostaw fabrycznie nowego, tzn. nieu?ywanego przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodz?cego z oficjalnych kana?█w dystrybucyjnych producenta, zapewniaj?cych w szczeg█lno?ci realizacj uprawnie gwarancyjnych, sprz?tu i oprogramowania w zakresie okre?lonym w za??czniku nr 1c i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, pod??czeniem, konfiguracj i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez zamawiaj?cego; 2) szkolenie personelu w zakresie obs?ugi sprz?tu i oprogramowania potwierdzone stosownym protoko?em; 3) dostarczenie wraz z zam█wieniem wymaganej do obs?ugi instrukcji w j?zyku polskim; 4) dostarczenie niezb?dnej dokumentacji technicznej, u?ytkowej (w j?zyku polskim) zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, w tym m.in. wszelkich dokument█w niezb?dnych do legalnego u?ywania ˝ w tym licencji (dostarczone licencje powinny mie charakter zakupu jednorazowego bez konieczno?ci ich odnawiania czy uiszczania innej op?aty utrzymuj?cej ich wa?no??); 5) gwarancj jako?ci udzielon na okres zgodny z tre?ci ▀ 8 umowy oraz wynikaj?cy z oferty wykonawcy na dostarczony sprz?t i na warunkach nie gorszych ni gwarancja producenta, potwierdzon odr?bnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urz?dzeniami.
   2.  Szczeg█?owy zakres dostaw (Opis przedmiotu zam█wienia) zawarty jest w za??czniku nr 1c do SIWZ cz?? 3 zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie realizowane w ramach projektu pn.: ĐPrzebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynk█w zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?█wce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacj na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nawil?acze, osuszacze
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), am╚nagements, appareils ╚lectrom╚nagers ( l'exclusion de l'╚clairage) et produits de nettoyage 39721320 D╚shydrateurs d'air
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce, Koz?█wka 3, 21-132 Kamionka.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1) dostaw fabrycznie nowego, tzn. nieu?ywanego przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodz?cego z oficjalnych kana?█w dystrybucyjnych producenta, zapewniaj?cych w szczeg█lno?ci realizacj uprawnie gwarancyjnych, sprz?tu i oprogramowania w zakresie okre?lonym w za??czniku nr 1d i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, pod??czeniem, konfiguracj i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez zamawiaj?cego; 2) szkolenie personelu w zakresie obs?ugi sprz?tu i oprogramowania potwierdzone stosownym protoko?em; 3) dostarczenie wraz z zam█wieniem wymaganej do obs?ugi instrukcji w j?zyku polskim; 4) dostarczenie niezb?dnej dokumentacji technicznej, u?ytkowej (w j?zyku polskim) zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, w tym m.in. wszelkich dokument█w niezb?dnych do legalnego u?ywania ˝ w tym licencji (dostarczone licencje powinny mie charakter zakupu jednorazowego bez konieczno?ci ich odnawiania czy uiszczania innej op?aty utrzymuj?cej ich wa?no??); 5) gwarancj jako?ci udzielon na okres zgodny z tre?ci ▀ 8 umowy oraz wynikaj?cy z oferty wykonawcy na dostarczony sprz?t i na warunkach nie gorszych ni gwarancja producenta, potwierdzon odr?bnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urz?dzeniami.
   2.  Szczeg█?owy zakres dostaw (Opis przedmiotu zam█wienia) zawarty jest w za??czniku nr 1d do SIWZ cz?? 4 zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie realizowane w ramach projektu pn.: ĐPrzebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynk█w zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?█wce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacj na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonane escape room
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39150000 Mobilier et ╚quipements divers 39154000 ...quipements d'exposition 71220000 Services de cr╚ation architecturale 71314100 Services d'╚lectricit╚ 71321000 Services de conception technique des installations m╚caniques et ╚lectriques de b'timents 79800000 Services d'impression et services connexes 79822500 Services de conception graphique 92312000 Services artistiques 92312210 Services prest╚s par les auteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce, Koz?█wka 3, 21-132 Kamionka.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1) zaprojektowanie pomieszczenia escape room wg koncepcji zaakceptowanej przez zamawiaj?cego; 2) dostaw fabrycznie nowego, tzn. nieu?ywanego przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodz?cego z oficjalnych kana?█w dystrybucyjnych producenta, zapewniaj?cych w szczeg█lno?ci realizacj uprawnie gwarancyjnych wyposa?enia escape room, w zakresie okre?lonym w za??czniku nr 1e i 2b do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, pod??czeniem, konfiguracj i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez zamawiaj?cego; 3) szkolenie personelu w zakresie obs?ugi sprz?tu i oprogramowania potwierdzone stosownym protoko?em; 4) dostarczenie wraz z zam█wieniem wymaganej do obs?ugi instrukcji w j?zyku polskim; 5) dostarczenie niezb?dnej dokumentacji technicznej, u?ytkowej (w j?zyku polskim) zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, w tym m.in. wszelkich dokument█w niezb?dnych do legalnego u?ywania ˝ w tym licencji (dostarczone licencje powinny mie charakter zakupu jednorazowego bez konieczno?ci ich odnawiania czy uiszczania innej op?aty utrzymuj?cej ich wa?no??); 6) gwarancj jako?ci udzielon na okres zgodny z tre?ci ▀ 8 umowy oraz wynikaj?cy z oferty wykonawcy na dostarczony sprz?t i na warunkach nie gorszych ni gwarancja producenta, potwierdzon odr?bnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urz?dzeniami.
   2.  Szczeg█?owy zakres dostaw (Opis przedmiotu zam█wienia) zawarty jest w za??czniku nr 1e do SIWZ cz?? 5 zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie realizowane w ramach projektu pn.: ĐPrzebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynk█w zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?█wce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacj na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Tekstylia
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19200000 Textiles et articles connexes 19260000 ...toffe 39560000 Articles textiles divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Muzeum Zamoyskich w Koz?█wce, Koz?█wka 3, 21-132 Kamionka.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1) dostaw fabrycznie nowego wyposa?enia, tzn. nieu?ywanego przed dniem dostarczenia, pochodz?cego z oficjalnych kana?█w dystrybucyjnych producenta, w zakresie okre?lonym w za??czniku nr 1f i 2c do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, w miejscach wskazanych przez zamawiaj?cego; 2) dostarczenie wraz z zam█wieniem wymaganej do obs?ugi instrukcji w j?zyku polskim; 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, u?ytkowej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia; 4) gwarancj jako?ci udzielon na okres zgodny z tre?ci ▀ 8 umowy oraz wynikaj?cy z oferty wykonawcy na dostarczone wyposa?enie i na warunkach nie gorszych ni gwarancja producenta, potwierdzon odr?bnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z elementami wyposa?enia.
   2.  Szczeg█?owy zakres dostaw (Opis przedmiotu zam█wienia) zawarty jest w za??czniku nr 1f do SIWZ cz?? 6 zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie realizowane w ramach projektu pn.: ĐPrzebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynk█w zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?█wce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacj na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 083-195566
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Wyposa?enie ekspozycyjne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 7 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 7 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 7
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trias Avi sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kabaretowa 21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-942 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 5 384 437.85 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 455 944.06 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Valeur ou pourcentage de la part du march╚ susceptible d'═tre sous-trait╚e Proportion: 85 % Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Cz??ciowa dostawa i monta zestaw█w wystawowych; Cz??ciowa dostawa i monta urz?dze o?wietleniowych i lamp elektrycznych; Cz??ciowa dostawa i monta mebli recepcyjnych; Cz??ciowa dostawa i monta sprz?tu radiowego, telewizyjnego, komunikacyjnego, telekomunikacyjnego i podobnego; Cz??ciowa dostawa i monta sprz?tu nag?a?niaj?cego oraz sprz?tu d?wi?kowego; Cz??ciowa produkcja film█w kinowych i vide
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Sprz?t AGD
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Komputery, drukarki, skanery
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kompas W█jcik Pastusiak sp.j.
Adresse postale: ul. D?uga 5 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-346 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 740 742.38 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 658 120.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Nawil?acze, osuszacze
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tronus Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ordona 2a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-237 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 80 910.06 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 105 690.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonane escape room
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Tekstylia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ridex sp. z o.o. sp. k.
Adresse postale: ul. D?browskiego 345 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-419 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 432 971.58 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 368 788.52 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium: 12.1.1. w zakresie cz??ci 1 zam█wienia w wysoko?ci: 100 000 PLN (s?ownie z?: sto tysi?cy z?otych 00/100); 12.1.2. w zakresie cz??ci 2 zam█wienia w wysoko?ci: 1 500,00 PLN (s?ownie z?: jeden tysi?c pi??set z?otych 00/100); 12.1.3. w zakresie cz??ci 3 zam█wienia w wysoko?ci: 20 000,00 PLN (s?ownie z?: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100); 12.1.4. w zakresie cz??ci 4 zam█wienia w wysoko?ci: 2 000,00 PLN (s?ownie z?: dwa tysi?ce z?otych 00/100); 12.1.5. w zakresie cz??ci 5 zam█wienia w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (s?ownie z?: jeden tysi?c z?otych 00/100); 12.1.6. w zakresie cz??ci 6 zam█wienia w wysoko?ci: 12 000 PLN (s?ownie z?: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100). 13.2. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z nast?puj?cych format█w danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ pod rygorem niewa?no?ci. Spos█b z?o?enia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx), 21.1. Wykonawca, kt█rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 8 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) w zakresie ka?dej cz??ci zam█wienia, zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenie zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Termin dw█ch miesi?cy okre?lony w sekcji IV.2.6 nale?y rozumie jako 60 dni liczone od ustalonej daty sk?adania ofert, Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w udzia?u w post?powaniu zosta?y zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w, kt█re mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego pod adresem (https://mzkozlowka.bip.lubelskie.pl) w zak?adce ĐZam█wienia Publiczne, Og?oszenia, Konkursy/Powy?ej 30 000 EURţ. https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx https://mzkozlowka.bip.lubelskie.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
24.1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy. 24.2. ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. 24.3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy. 24.4. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 24.5. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 24.6. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 24.7. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 24.8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 24.9. Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a i b wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 24.11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego. 24.12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
19200000 - Textiles et articles connexes 
19260000 - ╔toffe 
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
31500000 - Appareils d'Úclairage et lampes Úlectriques 
32000000 - ╔quipements et appareils de radio, de tÚlÚvision, de communication, de tÚlÚcommunication et Úquipements connexes 
32342400 - Dispositifs acoustiques 
32342410 - MatÚriel de sonorisation 
32342412 - Enceintes 
39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), amÚnagements, appareils ÚlectromÚnagers (Ó l'exclusion de l'Úclairage) et produits de nettoyage 
39133000 - PrÚsentoirs 
39150000 - Mobilier et Úquipements divers 
39154000 - ╔quipements d'exposition 
39156000 - Mobilier d'accueil et de rÚception 
39560000 - Articles textiles divers 
39700000 - Appareils mÚnagers 
39721320 - DÚshydrateurs d'air 
71220000 - Services de crÚation architecturale 
71314100 - Services d'ÚlectricitÚ 
71321000 - Services de conception technique des installations mÚcaniques et Úlectriques de bÔtiments 
79800000 - Services d'impression et services connexes 
79822500 - Services de conception graphique 
92110000 - Services de production de films cinÚmatographique et de vidÚos et services connexes 
92312000 - Services artistiques 
92312210 - Services prestÚs par les auteurs