Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Accessoires d'alimentation

2023/S 18-048907  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Katowice: Accessoires d'alimentation 2023/S 018-048907 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45-47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Mesjasz Courriel: jmesjasz@gcm.pl Téléphone: +48 323598449 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil d'acheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów i cz??ci do aparatury medycznej Numéro de référence: DZ.3321.161.2022
II.1.2) Code CPV principal 30237280 Accessoires d'alimentation
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materia?ów i cz??ci do aparatury medycznej Zad. 1- Baterie i akumulatory Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik 2b do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 108 438.20 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30237280 Accessoires d'alimentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45-47, 40-635 Katowice - Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia: 1) oferowany wyrób musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji, 2) oferowany wyrób musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?ród?o lub szczególny proces, który charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa? przedmiotu zamówienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y sposób, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie równowa?ne do opisanych w powy?szy sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?ród?o lub szczególny proces, który charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc? nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami "lub równowa?ne". Opisuj?c przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami "lub równowa?ne". INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMÓWIE? Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWA? PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d? punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s? punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZ?STKOWEGO waga: 40 %
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s? w pkt.10.5 SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 204-578225
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: DZ.3321.161.2022
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa materia?ów i cz??ci do aparatury medycznej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.U.H. CONTENT sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 108 438.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   6.  WYKAZ O?WIADCZE?, DOKUMENTÓW I PODMIOTOWYCH ?RODKÓW DOWODOWYCH
   6. 1. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   6. 2. Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (zgodnie z art. 139 ust. 1), do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? sk?adania ofert: podmiotowych ?rodków dowodowych oraz o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), czyli nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentów: 1 Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). -sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SWZ, -z?o?one w formie elektronicznej, Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE 2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji 3 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych, zwanej dalej "ustaw?", b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, 4 O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej 5 Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków i op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6 Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci 7 O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
17. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 17.1. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 17.2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 17.3. Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp. 17.4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 17.5. ?rodki ochrony prawnej s? szczegó?owo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Dostawa materia?ów i cz??ci do aparatury medycznej 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30237280 - Accessoires d'alimentation