Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Appareils et fournitures pour radiothÈrapie

2021/S 178-463454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Katowice: Appareils et fournitures pour radiothÈrapie 2021/S 178-463454 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Katowickie Centrum Onkologii Adresse postale: Raciborska 26 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-074 Pays: Pologne Courriel: szpital@kco.katowice.pl TÈlÈphone: +48 324200420 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kco.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, serwis pogwarancyjny akceleratora NumÈro de rÈfÈrence: K.C.O./PN12/2021
II.1.2) Code CPV principal 33151000 Appareils et fournitures pour radiothÈrapie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pakiet nr 1 - zakup akceleratora w ramach programu zdrowotnego ÑNarodowa Strategia Onkologicznaî pn: ÑDoposa?enie zak?adÛw radioterapiiî na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach. Pakiet nr 2 ñ wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie przez okres trwania umowy, modernizacja centrali wentylacyjnej wraz z czyszczeniem kana?Ûw powietrznych, dostawa, monta?, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamÛwienia z Pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urz?dzeniami b?d?cymi obecnie na wyposa?eniu Zak?adu Radioterapii, przeszkolenie w zakresie obs?ugi sprz?tu, o ktÛrym mowa w Pakiecie nr 1, demonta i utylizacja posiadanego akceleratora wskazanego przez Zamawiaj?cego w miejsce ktÛrego zostanie zainstalowany nowy. Pakiet nr 3 - serwis pogwarancyjny zamÛwienia okre?lonego w Pakiecie nr 1
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 835 591.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, serwis pogwarancyjny akceleratora
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 33151000 Appareils et fournitures pour radiothÈrapie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Radioterapii 40-074 Katowice ul. Raciborska 27
II.2.4) Description des prestations:
zakup akceleratora w ramach programu zdrowotnego ÑNarodowa Strategia Onkologicznaî pn: ÑDoposa?enie zak?adÛw radioterapiiî na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach. SzczegÛ?owy opis, parametry i wymogi dla Pakietu nr 1 okre?la Za??cznik nr 4 do SWZ. Zaoferowane urz?dzenie musi by fabrycznie nowe, nieu?ywane, z rokiem produkcji 2021.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 20.00 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, modernizacja centrali wentylacyjnej iczyszczenie kana?Ûw powietrznych, monta?, instalacja, uruchomienie Pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urz?dzeniami Zak?adu Radioterapii, przeszkolenie , demonta i utylizacja posiadanego akceleratora
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 33151000 Appareils et fournitures pour radiothÈrapie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Radioterapii 40-074 Katowice ul. Raciborska 27
II.2.4) Description des prestations:
wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie przez okres trwania umowy, modernizacja centrali wentylacyjnej wraz z czyszczeniem kana?Ûw powietrznych, dostawa, monta?, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamÛwienia z Pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urz?dzeniami b?d?cymi obecnie na wyposa?eniu Zak?adu Radioterapii, przeszkolenie w zakresie obs?ugi sprz?tu, o ktÛrym mowa w Pakiecie nr 1, demonta i utylizacja posiadanego akceleratora wskazanego przez Zamawiaj?cego w miejsce ktÛrego zostanie zainstalowany nowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania / PondÈration: 40.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
serwis pogwarancyjny zamÛwienia okre?lonego w Pakiecie nr 1
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Radioterapii 40 - 074 Katowice ul. Raciborska 27
II.2.4) Description des prestations:
serwis pogwarancyjny zamÛwienia okre?lonego w Pakiecie nr
   1.  Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na okres 36 miesi?cy po zako?czeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji w cenie zgodnej ze z?o?on Ofert Wykonawcy. Dopuszcza si waloryzacj ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia obowi?zywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po up?ywie 12 miesi?cy obowi?zywania serwisu pogwarancyjnego), dost?pno? cz??ci i serwisu przez okres min. 10 lat po zako?czeniu okresu gwarancji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas skutecznej naprawy bez u?ycia cz??ci zamiennych licz?c od momentu zg?oszenia awarii ñw dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w godzinach / PondÈration: 20.00 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas skutecznej naprawy z u?yciem cz??ci zamiennych licz?c od momentu zg?oszenia awarii ñ dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w dniach / PondÈration: 20.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 107-279628
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : K.C.O./PN12/2021
Lot n : 1 IntitulÈ:
zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, serwis pogwarancyjny akceleratora
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elekta spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 012313020 Adresse postale: ul. Inflancka 4C, bud. D Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-189 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 870 370.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 500 416.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
system trÛjwymiarowego obrazowania powierzchni pacjenta dla celÛw pozycjonowania i weryfikacji pozycji w czasie rzeczywistym za pomoc trzech kamer
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : K.C.O./PN12/2021
Lot n : 2 IntitulÈ:
wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszcze?, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, modernizacja centrali wentylacyjnej iczyszczenie kana?Ûw powietrznych, monta?, instalacja, uruchomienie Pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urz?dzeniami Zak?adu Radioterapii, przeszkolenie , demonta i utylizacja posiadanego akceleratora
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elekta spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 012313020 Adresse postale: ul. Inflancka 4C, bud. D Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-189 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 650 406.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 028 280.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
prace adaptacyjne
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : K.C.O./PN12/2021
Lot n : 3 IntitulÈ:
serwis pogwarancyjny zamÛwienia okre?lonego w Pakiecie nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elekta spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 012313020 Adresse postale: ul. Inflancka 4C, bud. D Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-189 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 314 814.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 775 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a; Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza progi unijne. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza progi unijne.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33151000 - Appareils et fournitures pour radiothérapie 
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical