01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/08/2018
Date de péremption : 06/09/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Appareils et instruments m╚dicaux divers

2018/S 157-359691 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/08/2018 S157  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Katowice: Appareils et instruments m╚dicaux divers 2018/S 157-359691 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45/47 Katowice 40-635 Pologne Point(s) de contact: Anna Uchto T╚l╚phone: +48 323598955 Courriel: auchto@gcm.pl Fax: +48 322029501 Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.bip.gcm.pl www.bip.gcm.pl www.bip.gcm.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.bip.gcm.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyposa?enia medycznego Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.3321.151.2018
II.1.2) Code CPV principal 33190000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa wyposa?enia medycznego: Zad. 1 ˝ Laparoskop chirurgiczny wraz z zestawem narz?dzi dla Bloku Operacyjnego Oddzia?u Chirurgii Og█lnej, Naczy?, Angiologii i Flebologii Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??czniki 2b do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162200
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'ex╚cution:
G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40˝635 Katowice ˝ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: 1) oferowany wyr█b medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atest█w, certyfikat█w oraz rejestracji, 2) oferowany wyr█b medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211), 3) oferowany wyr█b medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; W przypadku, gdyby oferowany wyr█b medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymog█w prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepis█w oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie rozwi?za r█wnowa?nych do opisanych w SIWZ wy??cznie w odniesieniu do przedmiotu zam█wienia opisanego przez wskazanie znak█w towarowych, norm patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty. Rozwi?zanie r█wnowa?ne oznacza rozwi?zanie umo?liwiaj?ce uzyskanie efektu za?o?onego przez Zamawiaj?cego i sprecyzowanego w SIWZ za pomoc innych rozwi?za?. Wykonawca, kt█ry oferuje rozwi?zania r█wnowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany okre?li i opisa rozwi?zania r█wnowa?ne, wype?niaj?c odpowiednio Formularz cenowy, kt█rego wz█r stanowi za??cznik do SIWZ.
   3. 5. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zam█wienia na zasadach okre?lonych w umowie, kt█rej wz█r stanowi za??cznik do SIWZ.
   3. 6. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do z?o?enia pr█bek wybranych narz?dzi w celu weryfikacji zgodno?ci z wymaganymi parametrami technicznymi. Pr█bki musz by opakowane w oryginalne opakowania producenta wraz z numerem katalogowym oraz oznakowaniem CE.
   3. 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuj?, ?e: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40˝635 Katowice ˝ Ochojec; Inspektorem ochrony danych osobowych w G█rno?l?skim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest Pani Irena Chlebik, kontakt iod@gcm.pl, +48 323598954; Ci?g dalszy w SIWZ Opis kryteri█w, kt█rymi zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteri█w i sposobu oceny ofert Kryterium cena waga: 60 % Kryterium termin wykonania zam█wienia waga: 20 % Kryterium okres gwarancji waga: 20 % iod@gcm.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 56 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: 6 000,00 PLN W niniejszym post?powaniu zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy nie jest wymagane.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   5. 1 O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy
:
1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.
   5. 1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: 1) warunek kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w, tj.: Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp. Do oferty ka?dy wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: 1 Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia). ˇ sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, ˇ z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ maj?ce form dokumentu elektronicznego, winny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokument ten sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub w jego imieniu sk?ada go pe?nomocnik tego Wykonawcy; Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie Specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy. Ci?g dalszy w SIWZ
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   5. 1 O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy
:
1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.
   5. 1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: 1) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp. Do oferty ka?dy wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: 1 Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia). ˇ sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, ˇ z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ maj?ce form dokumentu elektronicznego, winny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokument ten sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub w jego imieniu sk?ada go pe?nomocnik tego Wykonawcy; Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiot█w.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   5. 1 O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy
:
1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.
   5. 1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: 1) warunek zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp. Do oferty ka?dy wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: 1 Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia). ˇ sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, ˇ z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ maj?ce form dokumentu elektronicznego, winny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokument ten sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub w jego imieniu sk?ada go pe?nomocnik tego Wykonawcy; Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiot█w.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca jest zobowi?zany wykona przedmiot zam█wienia w terminie do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 043-093486
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 06/09/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 06/09/2018 Heure locale: 11:00 Lieu:
G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40˝635 Katowice ˝ Ochojec, pok. 51 (budynek administracji)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   6. 2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   6. 3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu
   1.  Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, ˇ z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?.
   2.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ˇ z?o?on w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?.
   3.  Aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, lub za?wiadczenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; ˇ z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?.
   4.  Aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; ˇ z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc Wykaz o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego
   5.  O?wiadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ ˇ w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?.
   6.  Dow█d potwierdzaj?cy, ?e oferowany wyr█b medyczny jest dopuszczony do obrotu i u?ywania na terytorium pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej.
   7.  Dokumenty, jakie musi z?o?y Wykonawca: a) o?wiadczenie wytw█rcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzaj?ce na jego wy??czn odpowiedzialno??, ?e wyr█b jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (deklaracja zgodno?ci); b) certyfikat zgodno?ci wydany przez jednostk notyfikowan w zakresie wyrob█w medycznych (certyfikat CE), ˇ w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?.
   8.  Szczeg█?owy sk?ad i rodzaj stali ˇ w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie podobnych, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie dodatkowych na dostawy, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +22 4587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie. 17.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: auchto@gcm.pl 17.4. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp. 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora publicznego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 17.6. ?rodki ochrony prawnej s szczeg█?owo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp. auchto@gcm.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +22 4587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33162200 - Instruments pour bloc opÚratoire 
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers