Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 16/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Appareils et instruments médicaux divers

2021/S 110-289024  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Katowice: Appareils et instruments médicaux divers

2021/S 110-289024

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 102-266748)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-635
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Bro?ek
Courriel: mbrozek@gcm.pl
Téléphone: +48 323598955
Fax: +48 322029501
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa wyposa?enia medycznego

Numéro de référence: DZ.3321.64.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33190000 Appareils et instruments médicaux divers

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposa?enia medycznego - zad. 1 - maska ustno-nosowa do terapii NIV, - zad. 2 - maska nosowa do terapii NIV, - zad. 3 - maska ustno-nosowa do terapii CPAP, - zad. 4 - maska nosowa do terapii CPAP, - zad. 5 - maska ustno-nosowa z podpor silikonow na czo?o, - zad. 6 - kolano wymienne do maski, podk?adki ?elowe. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Cz??ciami zamówienia s poszczególne zadania okre?lone powy?ej, tzn. zadania od 1 do 6 Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca mo?e z?o?y ofert do maksymalnie 6 zada?. (bez ograniczania ilo?ci zada na jednego Wykonawc?). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj Za??cznik 2b i Za??cznik 4 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 102-266748

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem Platformy Zakupowej najpó?niej do dnia 11.06.2021r. do godz. 11:00 11.4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 11.6.2021 o godz. 11:15 za po?rednictwem Platformy Zakupowej.

Lire:

11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy zakupowej najpó?niej do 16.6.2021 do godz. 11.00. 11.4. Otwarcie ofert nast?pi 16.6.2021 o godz. 11.15 za po?rednictwem platformy zakupowej.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 11/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 08/09/2021

Lire:

Date: 13/09/2021

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 11/06/2021

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Katowice: Appareils et instruments médicaux diversType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
16/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers