Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 28/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Bornes

2023/S 58-172105  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Pologne-Katowice: Bornes

2023/S 058-172105

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 035-099302)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
NumÈro national d'identification: PL6340125399
Adresse postale: ul. Leopolda 31
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-189
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ka?kowska
Courriel: zamowienia.publiczne@emag.lukasiewicz.gov.pl
TÈlÈphone: +48 322007796
Fax: +48 322007705
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.emag.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/emag_lukasiewicz

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa terminali mobilnych

NumÈro de rÈfÈrence: FH/ 03/02/23

II.1.2)
Code CPV principal
31224500 Bornes

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa terminali mobilnych w ilo?ci 30 szt, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do specyfikacji.
   2.  Sprz?t musi by? fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawy oraz musi spe?nia? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedmiotu zamÛwienia fabrycznie odnowionego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owe warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamÛwienia zawieraj? projektowane postanowienia umowy, stanowi?ce Za??cznik nr 5 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 035-099302

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/03/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/03/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 20/06/2023

Lire:

Date: 25/06/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/03/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 28/03/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa terminali mobilnych 28/03/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31224500 - Bornes