Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Combustibles gazeux

2021/S 179-465471  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Katowice: Combustibles gazeux 2021/S 179-465471 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPZOZ Okr?gowy Szpital Kolejowy w Katowicach Adresse postale: Panewnicka 65 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-760 Pays: Pologne Point(s) de contact: Roman Bartyzel Courriel: zpu@voltra.pl TÈlÈphone: +48 222588032 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.voltra.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie Adresse postale: ul. Dewajtis 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-815 Pays: Pologne Point(s) de contact: Roman Bartyzel Courriel: zpu@voltra.pl TÈlÈphone: +48 222588032 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.voltra.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Mi?akowo Adresse postale: ul. Olszty?ska 16 Ville: Mi?akowo Code NUTS: PL Polska Code postal: 14-310 Pays: Pologne Point(s) de contact: Roman Bartyzel Courriel: zpu@voltra.pl TÈlÈphone: +48 222588032 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.voltra.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://voltra.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostki Samorz?du Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki S?u?by Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 20/2021 Voltra
II.1.2) Code CPV principal 09120000 Combustibles gazeux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegaj?cej na sprzeda?y paliwa gazowego i zapewnieniu ?wiadczenia us?ugi jego dystrybucji, do instalacji znajduj?cych si w obiektach Zamawiaj?cego.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 758 547.61 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09120000 Combustibles gazeux 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegaj?cej na sprzeda?y paliwa gazowego i zapewnieniu ?wiadczenia us?ugi jego dystrybucji, do instalacji znajduj?cych si w obiektach Zamawiaj?cego:
   1.  SPZOZ Okr?gowy Szpital Kolejowy w Katowicach, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice,
   2.  Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
   3.  Gmina Mi?akowo, ul. Olszty?ska 16, 14-310 Mi?akowo.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 758 547.61 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/12/2021 Fin: 31/12/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogÛw:
   1.  O udzielenie zamÛwienia mo?e si ubiega Wykonawca: 1) wobec ktÛrego nie zachodz podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Wi?cej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiaj?cy zawar w SWZ dost?pnej na stronie internetowej http://www.voltra.pl, od dnia publikacji niniejszego og?oszenia.
   2.  O udzielenie zamÛwienia mo?ne ubiega si Wykonawca, ktÛry spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, tj.: 1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw. Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia ww. warunek, je?eli wyka?e si posiadaniem: a) aktualnej koncesji na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PE); b) aktualnej koncesji na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 albo podpisanej aktualnej umowy z OSD na ?wiadczenie us?ug dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na ktÛrym znajduje si miejsce odbioru (dotyczy WykonawcÛw nieb?d?cych w?a?cicielami sieci dystrybucyjnej)). Wi?cej informacji o wymogach i kompetencjach, warunkach jakie musi spe?ni Wykonawca, Zamawiaj?cy zawar w SWZ dost?pnej na stronie internetowej http://www.voltra.pl, od dnia publikacji niniejszego og?oszenia. http://www.voltra.pl http://www.voltra.pl
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia ww. warunek, je?eli wyka?e si posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn nie ni?sz ni 2 000 000,00 PLN ( s?ownie: dwa miliony z?otych 00/100) W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia powy?sze wymagania mo?e spe?nia jeden, kilku lub ??cznie wszyscy Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamÛwienia publicznego.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia ww. warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie) zrealizowa nale?ycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z ktÛrych ka?da dostawa obejmowa?a dostarczenie do odbiorcy co najmniej 5 GWh w ci?gu 12 kolejnych miesi?cy. Ka?da z dostaw winna by zrealizowana na podstawie trzech odr?bnych zamÛwie (umÛw, zlece?). W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia powy?sze wymagania mo?e spe?nia jeden, kilku lub ??cznie wszyscy Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamÛwienia publicznego.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Wykonawcy przyst?puj?cy do post?powania s zobowi?zani do wniesienia wadium w wysoko?ci 40 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych, 00/100).
   2.  Wadium musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert a beneficjentem musi by pe?nomocnik Zamawiaj?cego. W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu nale?y dokona wp?aty na konto pe?nomocnika Zamawiaj?cego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446. SzczegÛ?y w dokumentacji przetargowej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 20/12/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa, POLSKA Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert odb?dzie si poprzez odszyfrowanie i zamieszczenie na stronie pe?nomocnika Zamawiaj?cych informacji o z?o?onych ofertach. Przed otwarciem ofert na stronie pe?nomocnika Zamawiaj?cych zostanie zamieszczona informacja o kwocie, jak Zamawiaj?cy zamierzaj przeznaczy na realizacj zadania.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
SzczegÛ?owe warunki realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?la SWZ i za??czniki do SWZ stanowi?ce jego integraln cz???.
   2.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiaj?cego w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia znajduje si w SWZ.
   3.  Zasady polegania na sytuacji lub na zdolno?ciach podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, o ktÛrych mowa w art. 118 Pzp 1) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w sekcji III.1.2 i III.1.3, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunkÛw prawnych. 2) Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw. 3) Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o ktÛrym mowa w pkt 2, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy Wykonawc z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobÛw oraz okre?la w szczegÛlno?ci: a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobÛw podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; b) sposÛb i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobÛw podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zamÛwienia. 4) Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w sekcji III.1.1 ust. 1 pkt 1 og?oszenia. 5) Podmiot, ktÛry zobowi?za si do udost?pnienia zasobÛw, odpowiada solidarnie z Wykonawc?, ktÛry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobÛw, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobÛw podmiot ten nie ponosi winy. 6) Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj spe?nienia przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy za??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: a) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo b) wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 7) Wykonawca nie mo?e, po up?ywie terminu sk?adania ofert, powo?ywa si na zdolno?ci lub sytuacj podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, je?eli na etapie sk?adania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby. 8) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, sk?ada: a) podmiotowe ?rodki dowodowe dotycz?ce tych podmiotÛw, potwierdzaj?ce, ?e nie zachodz wobec tych podmiotÛw podstawy wykluczenia z post?powania; b) podmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa w sekcji III.1.2 i
   1. 3 odpowiednio do udost?pnianych zasobÛw. Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie sk?adania o?wiadcze?, wnioskÛw, pyta jest zpu@voltra.pl. Z?o?enie ofert nast?puje za po?rednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez pe?nomocnika Zamawiaj?cych na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na z?o?enie ofert. zpu@voltra.pl www.voltra.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwo?ania wskazane s w art. 516 ustawy Pzp.
   7.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1; 3) wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia ñ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 4) w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 1ñ3 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09120000 - Combustibles gazeux 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes