Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 25/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Consommables médicaux

2021/S 199-519071  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Katowice: Consommables médicaux

2021/S 199-519071

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 193-501939)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-635
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Mesjasz
Courriel: jmesjasz@gcm.pl
Téléphone: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa materia?ów do sterylizacji

Numéro de référence: DZ.3321.129.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33140000 Consommables médicaux

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materia?ów do sterylizacji Zad.1- Zad.13 Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Cz??ciami zamówienia s poszczególne zadania okre?lone powy?ej, tzn. zadania od 1 do 13. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca mo?e z?o?y ofert do maksymalnie 13 zada?. (bez ograniczania ilo?ci zada na jednego Wykonawc?) Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik 2b do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 193-501939

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem Platformy Zakupowej najpó?niej do dnia 18.10.2021 r. do godz. 11:00 11.4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 18.10.2021 r. o godz. 11:15 za po?rednictwem Platformy Zakupowej.

Lire:

11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem Platformy Zakupowej najpó?niej do dnia 25.10.2021 r. do godz. 11:00 11.4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 25.10.2021 r. o godz. 11:15 za po?rednictwem Platformy Zakupowej.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 15/01/2022

Lire:

Date: 22/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux