Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques

2021/S 65-164414  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Katowice: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques 2021/S 065-164414 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Zawada Courriel: azawada@gcm.pl TÈlÈphone: +48 323598952 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil díacheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa jednorazowego sprz?tu medycznego i kardiochirurgicznego NumÈro de rÈfÈrence: DZ.3321.134.2020
II.1.2) Code CPV principal 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: dostawa jednorazowego sprz?tu medycznego i kardiochirurgicznego: ó zad. 1ñ84; ca?y opis w SIWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik 2b do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 932 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zad. 4 ñ R?kawice diagnostyczne nitrylowe
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia: 1) oferowany wyrÛb medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestÛw, certyfikatÛw oraz rejestracji; 2) oferowany wyrÛb medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 poz. 186); 3) oferowany wyrÛb medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku gdyby oferowany wyrÛb medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogÛw prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisÛw oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamÛwienia na zasadach okre?lonych w umowach, ktÛrych wzory stanowi za??czniki do SIWZ.
   3. 5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wezwania WykonawcÛw w przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci, do z?o?enia prÛbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodno?ci Z opisami zawartymi w SIWZ. Nie z?o?enie wymaganego prÛbek lub z?o?enie prÛbek niespe?niaj?cych wymaga okre?lonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawc?, co do ktÛrego Zamawiaj?cy ma w?tpliwo?ci w zakresie spe?niania wymogÛw technicznych okre?lonych w za??czniku nr 2b Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ??dania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wyst?pienie do Wykonawcy o prezentacj oferowanego sprz?tu przed rozstrzygni?ciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Opis kryteriÛw, ktÛrymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriÛw i sposobu oceny ofert. 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriÛw okre?lonych w SIWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d punktowo odr?bnie w odniesieniu do poszczegÛlnych zada?. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: ó kryterium ñ cena waga: 60 %, ó kryterium ñ termin wykonania zamÛwienia cz?stkowego waga: 40 %.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium obejmuj?cego ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: ó zadanie nr 4 ñ 69 000,00 PLN. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 152-370537
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zad. 4 ñ R?kawice diagnostyczne nitrylowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polmil Sp. z o.o. SKA Adresse postale: ul. Przemys?owa 8B Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-758 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 932 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z tre?ci art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw: Wykaz o?wiadcze lub dokumentÛw, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   2.  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   3.  aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, lub za?wiadczenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu ñ wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   4.  aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu ñ wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Ww. dok. Wykonawca sk?ada w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em; po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o ktÛrej mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia dokumenty te sk?ada ka?dy z tych WykonawcÛw, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?, ktÛrego dotycz?. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o ktÛrej mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e dokument, o ktÛrym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?cy tych podmiotÛw. Wykaz o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w odniesieniu do ka?dego zadania: o?wiadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ: ó w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o ktÛrej mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie podobnych, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie dodatkowych na dostawy, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Pe?ny opis w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia 17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu O udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie. 17.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 17.4. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1ñ4 Pzp. 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora publicznego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 17.6. ?rodki ochrony prawnej s szczegÛ?owo unormowane w art. 179ñ198 lit. g Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques