Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 08/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Dispositif d'administration d'oxygène

2020/S 99-238257  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Katowice: Dispositif d'administration d'oxygène 2020/S 099-238257 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?ców 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 Courriel: i.mieszczanin@pgg.pl Téléphone: +48 327161465 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materia?owej Adresse postale: ul. Karolinki 1 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-467 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Mieszczanin Courriel: i.mieszczanin@pgg.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi http://www.pgg.pl http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://efo.coig.biz La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa cz??ci zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 285-11 Numéro de référence: 702000360
II.1.2) Code CPV principal 33157800
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o w?a?ciwe przepisy wykonawcze. Zamówienie obejmuje dostaw cz??ci zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-u?ytkowe okre?lono w SIWZ. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w szczególno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, sporz?dza si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadania nr 1 - 18
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
1 STOJAK DO KONSERWACJI PRZEGL?DU I PRZECHOWYWANIA APARATÓW TLENOWYCH PSS BG 4 OBROTOWY 360ST REGULOWANY K?T NACHYLENIA APARAT ODECHOWY 64,00 szt. 2 WOREK ODDECHOWY 480H APARAT UCIECZKOWY AU-9L 59,00 szt. 3 WOREK 116J1K APARAT TLENOWY W-70G 153,00 szt. 4 URZ?DZENIE DO SCH?ADZANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO SAT-2M 290 APARAT TLENOWY W-70 39,00 szt. 5 POCH?ANIACZ DWUTLENKU W?GLA CO2 9X18X28 1XRAZOWEGO U?YTKU 3-9-0/3 CZAS OCHRONNEGO DZIA?ANIA 4 GODZ. APARAT TLENOWY ROBOCZY W-70 FASER 2 330,00 szt. 6 TA?MA NO?NA Z POPRZECZK 825L/2 APARAT UCIECZKOWY SR-60 270,00 szt. 7 BUTLA TLENOWA KOMPOZYTOWA Z ZAWOREM G 3/4 200BAR POJ. 2,0L B10222 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 126,00 szt. 8 PAS NO?NY KPL. R34152 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 24,00 szt. 9 TORBA ODDECHOWA R33125 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP BG4 PLUS 67,00 szt. 10 OBUDOWA-POKRYWA NO?NA BG4 R34150 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 13,00 szt. 11 POKRYWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO R34179=R34702 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 16,00 szt. 12 BODYGUARD II Z W??EM R34230 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 16,00 szt. 13 POCH?ANIACZ WIELOKROTNEGO U?YTKU SZARY R34277 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 60,00 szt. 14 ZAWÓR MINIMUM BG4 R34330 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 31,00 szt. 15 POCH?ANIACZ CO2 R34360 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 225,00 szt. 16 RURKA KONEKTORA 3338927 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT P?UCNY P 1 510,00 szt. 17 BUTLA KOMPOZYTOWA 6,8L 300 BAR 3353733 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 22,00 szt. 18 MANOMETR 3355930=3355988 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 15,00 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 19 pozycje nr 1 - 60
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
1 D?AWIK BUTLI 219B1/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 169,000 szt. 2 KORPUS 41-0-1/2 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 13,000 szt. 3 ZESPÓ WRZECIONA GÓRNEGO 41-0-9K/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 258,000 szt. 4 WRZECIONO D?UGIE KPL. BUTLI Z-5A 219A5K/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 117,000 szt. 5 WRZECIONO KOMPLETNE 703A13K ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 17,000 szt. 6 URZ?DZENIE DO PODAWANIA TLENU Z BUTL UPT-1 487 2,000 szt. 7 URZ?DZENIE DO PODAWANIA TLENU BEZ BUTLI UPT-1 487*B 11,000 szt. 8 USZCZELKA 11,7/7,8X2 41-0-10/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 1 270,000 szt. 9 USZCZELKA Q 24 41-0-17/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 655,000 szt. 10 POKRYWA KPL. 480A34K APARAT UCIECZKOWY AU-9L 40,000 szt. 11 WRZECIONO D?UGIE KPL BUTLI Z-5A 219B2K/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 360,000 szt. 12 ZAWÓR TLENOWY ZT-20W 982D1K BUTLA TLENOWA 2,0L FASER 28,000 szt. 13 P?YTKA MIKOWA A232F6/2 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 100,000 szt. 14 WRZECIONO 232B6 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 130,000 szt. 15 ZESPÓ WRZECIONA DOLNEGO 41-0-5K ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 163,000 szt. 16 KÓ?KO R?CZNE 41-0-21K/2 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 65,000 szt. 17 D?AWIK 41-0-2 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 160,000 szt. 18 PAS NO?NY KPL. 480A16K/1 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 30,000 szt. 19 SPÓD TORNISTRA KPL. 480A36K APARAT UCIECZKOWY AU-9L 40,000 szt. 20 KOMORA WYDECHOWA 116H/1 APARAT TLENOWY W-70G 8,000 szt. 21 WKR?TKA 116E55 APARAT TLENOWY W-70G 265,000 szt. 22 W? GUMOWY FA?DOWANY C6 116H6 APARAT TLENOWY W-70 33,000 szt. 23 WOREK KPL 116J APARAT TLENOWY W-70G 22,000 szt. 24 PAS PLECOWY 116S17K/1 APARAT TLENOWY W-70G 95,000 szt. 25 PRZEWÓD ODDECHOWY 480G/1 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 60,000 szt. 26 ZAWÓR UPUSTOWY 480F/1 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 66,000 szt. 27 USZCZELKA 116P7 APARAT TLENOWY W-70G 850,000 szt. 28 ?RUBA ??CZNIKA KPL 116P11K APARAT TLENOWY W-70G 105,000 szt. 29 PODUSZKA IZOLACYJNA 116R APARAT TLENOWY W-70G 35,000 szt. 30 W? GUMOWY FA?DOWANY C-63 Q 26 116P17 APARAT TLENOWY W-70G 68,000 szt. 31 W? GUMOWY FA?DOWANY C-19 Q 26 116P15 APARAT TLENOWY W-70G 53,000 szt. 32 W? GUMOWY FA?DOWANY C-43 Q 22 116P16 APARAT TLENOWY W-70G 55,000 szt. 33 PAS ALPEJSKI 116S30K APARAT TLENOWY W-70G 85,000 szt. 34 POKRYWA TORNISTRA KPL 116B/2 APARAT TLENOWY W-70G 2,000 szt. 35 OBEJMA DOLNA 116A9K APARAT TLENOWY W-70G 52,000 szt. 36 OBEJMA GÓRNA 116A7K APARAT TLENOWY W-70G 62,000 szt. 37 WKR?T M4X6 MS 116E39 APARAT TLENOWY W-70G 410,000 szt. 38 ZAWÓR REDUKCYJNO-DAWKUJ?CY KPL 116E/2+116F/2 APARAT TLENOWY W-70G 10,000 szt. 39 ?O?E POCH?ANIACZA 116C/1 APARAT TLENOWY W-70G 16,000 szt. 40 WKR?T M5 116E53 APARAT TLENOWY W-70G 385,000 szt. 41 PODK?ADKA 116E41 APARAT TLENOWY W-70G 315,000 szt. 42 PRZEWÓD ODDECHOWY 116P/1 APARAT TLENOWY W-70G 16,000 szt. 43 PRZEWÓD DODAWCZY 116M/2 APARAT TLENOWY W-70G 30,000 szt. 44 PRZEWÓD Z MANOMETREM 116NC APARAT TLENOWY W-70G 33,000 szt. 45 PRZEWÓD MANOMETRU 116NC1K APARAT TLENOWY W-70G 40,000 szt. 46 PASEK KARABI?CZYKOWY 116S28K/1 APARAT TLENOWY W-70G 185,000 szt. 47 P?ETWA 116A27/1 APARAT TLENOWY W-70P 60,000 szt. 48 MANOMETR M-40-R-4/0-30MPA IP-50 DO TLENU FA-0042 APARAT TLENOWY W-70G 210,000 szt. 49 MANOMETR M-40-T-4/0-30MPA IP-50 DO TLENU FA-0038 APARAT TLENOWY AU9E 25,000 szt. 50 POCH?ANIACZ DWUTLENKU W?GLA CO2 ?WICZEBNY IU-824/00 CZAS DZIA?ANIA OCHRONNEGO 2 GODZ. APARAT TLENOWY ROBOCZY W-70 FASER 5,000 szt. 51 PLOMBA O?OWIANA BN-89/8511-15 FA-0022 APARAT TLENOWY W-70G 5 115,000 szt. 52 KOMPLET USZCZELEK ZAPASOWYCH 116Z1K APARAT TLENOWY W-70G 80,000 szt. 53 PASEK KARABI?CZYKOWY 20-14-0 APARAT TLENOWY W-70 90,000 szt. 54 TORNISTER KPL. 116AA+116AB APARAT TLENOWY W-70 5,000 szt. 55 SUWAK 116A20/1 APARAT TLENOWY W-70P 52,000 szt. 56 P?YTKA ZAWORU Q 32 31-14-27 APARAT TLENOWY ATSO/1-5 242,000 szt. 57 PASEK ZACZEPOWY 31-12-14K APARAT TLENOWY ATSO/1-5/W-70 60,000 szt. 58 USZCZELKA 116W8/1 APARAT TLENOWY W-70G 645,000 szt. 59 USZCZELKA 116W5 APARAT TLENOWY W-70G 715,000 szt. 60 P?YTKA MIKOWA Q 13 116W2 APARAT TLENOWY W-70G 125,000 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 19 pozycje nr 61 - 112
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
61 ZAWÓR UPUSTOWY 116W/1 APARAT TLENOWY W-70G 43,000 szt. 62 NARZ?DZIA 116T/1 APARAT TLENOWY W-70G 11,000 szt. 63 PAS OBEJMUJ?CY 116S37K APARAT TLENOWY W-70G 120,000 szt. 64 USZCZELKA Q 8,5/3X1 25-5-10 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70 800,000 szt. 65 PRZEWÓD WYSOKIEGO CI?NIENIA 116Y/1 APARAT TLENOWY W-70G 58,000 szt. 66 ?RUBA M6X8 116A39 APARAT TLENOWY W-70G 207,000 szt. 67 WKR?T M4X50 116A28 APARAT TLENOWY W-70P 137,000 szt. 68 ZACZEP 116A29K APARAT TLENOWY W-70P 135,000 szt. 69 ?RUBA M4X8 116A33 APARAT TLENOWY W-70G 207,000 szt. 70 KONSOLA KOMPLETNA PRAWA 116A15K/2 APARAT TLENOWY W-70G 13,000 szt. 71 KONSOLA KOMPLETNA LEWA 116A16K/2 APARAT TLENOWY W-70G 13,000 szt. 72 PAS NO?NY PRAWY 31-12-12K APARAT TLENOWY ATSO/1-5 95,000 szt. 73 PAS NO?NY LEWY 31-12-13K APARAT TLENOWY ATSO/1-5 105,000 szt. 74 USZCZELKA KO?CÓWKI 25-9-26 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70 730,000 szt. 75 USZCZELKA ?RUBY Q 14/8X3 31-8-18 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70 350,000 szt. 76 USZCZELKA FAJKI Q 43/32X3 31-8-19 APARAT TLENOWY ATSO/1-5 180,000 szt. 77 URZ?DZENIE DO SCH?ADZANIA POWIET.ODDECH.SAT-2M BEZ PRZEW. 290 APARAT TLENOWY W-70 15,000 szt. 78 TA?MA NO?NA BEZ POPRZECZKI 825L/2*1 APARAT UCIECZKOWY SR-60 100,000 szt. 79 SPIRALA ??CZ?CA DU?E BUTLE Z SIECI 59-1-19K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 15,000 szt. 80 NAKR?TKA KO?CÓWKI W??A 54-11-3/1 APARAT TLENOWY ATSO/1-5 90,000 szt. 81 NALEPKA ETYKIETA PIKTOGRAM 777F2 APARAT UCIECZKOWY SR-60 250,000 szt. 82 WKR?T M5X10 70B8 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70G 230,000 szt. 83 ZAWÓR TRÓJDRO?NY 59-1-21K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 5,000 szt. 84 ETYKIETA 853N1/1 APARAT UCIECZKOWY SR-60 300,000 szt. 85 ETYKIETA NALEPKA 853N2 APARAT UCIECZKOWY SR-60 580,000 szt. 86 PRZEWÓD ROZDZIELACZA KOMPLETNY 66E24K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 5,000 szt. 87 PRZEWÓD T?OCZNY KOMPLETNY 66G19K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 9,000 szt. 88 PRZEWÓD TLENOWY NR.4 66A28K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 11,000 szt. 89 PRZEWÓD TLENOWY NR.3 66A26K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 11,000 szt. 90 PRZEWÓD ??CZ?CY KOMORY ZAWOROWE T?OCZNE 66B27K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 12,000 szt. 91 PRZEWÓD MANOMETRU BUTLI NAPE?NIANYCH 66E72K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 20,000 szt. 92 PRZEWÓD ??CZ?CY KOMORY ZAWOROWE SSAWNE 66B29K PRZET?ACZARKA TLENU SP-2 12,000 szt. 93 PRZEWÓD TLENOWY KPL 487B URZ?DZENIE UPT-1 36,000 szt. 94 ZAWÓR TLENOWY BEZPIECZE?STWA PN200 U03511 PRZET?ACZARKA TLENU DOB 200/300 1,000 szt. 95 ZAWÓR TLENOWY BEZPIECZE?STWA PN300 U04343 PRZET?ACZARKA TLENU DOB 200/300 1,000 szt. 96 WRZECIONO ZAWORU 6526827 PRZET?ACZARKA TLENU DOB 200/300 5,000 szt. 97 ZESTAW-OS?ONA INDYKATORA SZCZELNO?CI 6307119 APARAT UCIECZKOWY OXY-6000 DRAGER 70,000 szt. 98 PAS NO?NY 6303070 APARAT UCIECZKOWY OXY-K-50S 50,000 szt. 99 PLOMBA POMARA?CZOWA 6305094 APARAT UCIECZKOWY OXY-6000 DRAGER 450,000 szt. 100 PAS NARAMIENNY LEWY 3351281 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 100 10,000 szt. 101 WY?CIU?KA PASA BIODROWEGO 3351275 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 100 24,000 szt. 102 FILTR SPIEKANY R51806 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 40,000 szt. 103 ZAPI?CIE PASA BIODROWEGO 3351277 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 10,000 szt. 104 KORPUS PASA BIODROWEGO 3351021 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 14,000 szt. 105 PAS BIODROWY LEWY I PRAWY 3351025 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 10,000 szt. 106 BODYGUARD II Z W??EM 3351426 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90;PSS 100 4,000 szt. 107 BODYGUARD II 3350821 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90;PSS 100; PSS 4BG PLUS 9,000 szt. 108 PAS NARAMIENNY PRAWY 3353754 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 100 10,000 szt. 109 PAS NARAMIENNY 3351020 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 20,000 szt. 110 WY?CIÓ?KA PASA NARAMIENNEGO 3351015 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 16,000 szt. 111 BATERIA BODYGUARD II 3355751 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90;PSS 100; PSS 4BG PLUS 515,000 szt. 112 AUTOMAT P?UCNY P KPL 3338700 APARAT POWIETRZNY DRAGER 3,000 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 19 pozycje nr 113 - 155
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
113 PIER?CIE Z MOCOWANIEM BAGNETOWYM R34647 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 173,000 szt. 114 BATERIA DO BODYGUARDA 3338471=3355751 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 172,000 szt. 115 OS?ONA GUMOWA OCHRONNA BODYGUARD 2 3338812 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 10,000 szt. 116 KLUCZ FUNKCJONALNY BG II BODYGUARD II 3350712 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 79,000 szt. 117 ELEMENT ANTYWIBRACYJNY TYLNEJ POKRYWY R34236 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 96,000 szt. 118 PIER?CIE USZCZELNIAJ?CY "O" M18444 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 359,000 szt. 119 WYCIERACZKA R23551 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 127,000 szt. 120 PIER?CIE USZCZELNIAJ?CY "O" R18352 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 483,000 szt. 121 SPR??YNA WORKA BG4 R32228=R34598 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 116,000 szt. 122 PASEK NAG?OWIA CZARNY (OPASOWANIE G?OWY CR/NR) R26279 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 155,000 szt. 123 D?WIGNIA DO WORKA BG4 R33316 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 44,000 szt. 124 NASADKA R33588 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 48,000 szt. 125 USZCZELKA POCH?ANIACZA R33453 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 133,000 szt. 126 P?YTA WORKA BG4 R34060 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 53,000 szt. 127 POJEMNIK - FORMA DO MRO?ENIA WK?ADÓW LODOWYCH R33999 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 4,000 szt. 128 PIE?CIE BG4 R34185 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 51,000 szt. 129 UCHWYT PRZEWODU BG4 R34161 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 96,000 szt. 130 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU DAWKUJ?CEGO 3350556 AUTOMAT P?UCNY P DRAGER 5,000 szt. 131 PRZY??CZE ODDECHOWE KOMPLETNE R34520 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP BG4 PLUS 15,000 szt. 132 ZAWÓR NADMIAROWY R34535 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 62,000 szt. 133 NAKLEJKA NA OBUDOW DU?A PRZEDNIA PRAWA R34683 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 112,000 szt. 134 NAKLEJKA NA OBUDOW DU?A PRZEDNIA LEWA R34682 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 145,000 szt. 135 USZCZELKA TYPU O-RING R34589 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 263,000 szt. 136 KLAMRA PODTRZYMUJ?CA ZAWORU R34569 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 77,000 szt. 137 USZCZELKA TYPU O-RING R34651 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 353,000 szt. 138 DYSK ZAWORU R33934 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 209,000 szt. 139 ZESTAW TESTOWY R33777 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 1,000 szt. 140 PODK?ADKA ZAWORU R33833 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 91,000 szt. 141 SPR??YNA ZAWORU UPUSTOWEGO R33668 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 168,000 szt. 142 ZESTAW DO NAPE?NIANIA POCH?ANIACZY WIELOKROTNEGO U?YTKU SORBENTEM (KO2) R33752 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 8,000 szt. 143 Z??CZKA R33931 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 56,000 szt. 144 ZAWÓR WDECHOWY R33932 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 162,000 szt. 145 PODK?ADKA ZAWORU R33923 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 89,000 szt. 146 W? ODDECHOWY R33925 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 74,000 szt. 147 ZAWÓR ODWADNIAJ?CY BG4 R34340 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 41,000 szt. 148 CH?ODNICA POWIETRZA ODDECHOWEGO BG4 R34350=R34710 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 32,000 szt. 149 ZAWÓR WYDECHOWY R33933 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 160,000 szt. 150 D?WIGNIA ZAWORU R34445 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 BG4EP BG4 PLUS 41,000 szt. 151 KLAMRA ZAWORU MINIMUM BG4 R34287 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 85,000 szt. 152 ZAWÓR WYSOKIEGO CI?NIENIA R33923 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 57,000 szt. 153 ?RUBA G3/4" V11183 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 91,000 szt. 154 ?RUBA M24X2 V11184=T52161 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 36,000 szt. 155 RURA OCHRONNA V11182 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 31,000 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 19 pozycje nr 156 - 191
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157800
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
156 PIER?CIE USZCZELNIAJ?CY "O" T10612 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 227,000 szt. 157 POKR?T?O ZESTAW V11177 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 135,000 szt. 158 PRZY??CZE ZAWORU DO PICIA KOMPLETNE R56964 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 51,000 szt. 159 PIER?CIE USZCZELNIAJ?CY "O" T10549 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 321,000 szt. 160 ?RUBA W21,8X1/14" V11186 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 16,000 szt. 161 ZESTAW USZCZELNIAJ?CY V11188 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 46,000 szt. 162 PIER?CIE USZCZELNIAJ?CY "O" 3337105 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 151,000 szt. 163 FILTR PY?OWY R35754 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 2 360,000 szt. 164 KLAR PILOT FLUID 50ML R52550 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 142,000 szt. 165 SZYBKA R51039 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 85,000 szt. 166 PIER?CIE GUMOWY R20620 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 110,000 szt. 167 KORPUS MASKI EPDM-M R56487 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 10,000 szt. 168 ZESTAW DYSK ZAWORU WYDECHOWEGO (5 SZTUK) R56562 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 70,000 szt. 169 PAS NO?NY PVC R51772 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 40,000 szt. 170 DYSK ZAWORU WDECHOWEGO RD40 R26645 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 200,000 szt. 171 PRZEWÓD ?REDNIEGO CI?NIENIA KRÓTKI 3350499 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT P?UCNY P 11,000 szt. 172 ZAWÓR DAWKUJ?CY 3350550 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT P?UCNY P 10,000 szt. 173 PRZEWÓD ?REDNIEGO CI?NIENIA 3355986 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 11,000 szt. 174 PAS NAG?OWIA M/L CR SW R54721 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 34,000 szt. 175 FILTR SPIEKANY 3350746 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT P?UCNY P 20,000 szt. 176 PAS BRZUSZNY SZEROKI 3355973 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 5,000 szt. 177 PAS NASTAWNY MOCOWANY W PASIE BRZUSZNYM 3355972 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 10,000 szt. 178 PAS NASTAWNY 3355971 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 10,000 szt. 179 PAS NO?NY PRAWY 3355976 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 5,000 szt. 180 PAS NO?NY LEWY 3355975 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 5,000 szt. 181 SZYBKA MASKI-WIZJER R56223 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 20,000 szt. 182 MEMBRANA 3338747 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT P?UCNY P;RA 36,000 szt. 183 JEDNOSTKA MONITORUJ?CA BODYGUARD 3356706 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 1,000 szt. 184 JEDNOSTKA WY?WIETLAJ?CA KPL 3356693 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 1,000 szt. 185 MEMBRANA R56204 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 36,000 szt. 186 POKROWIEC Z TKANINY TECHNICZNEJ APARAT TLENOWY UCIECZKOWY SR-60 100,000 szt. 187 TORBA BREZENTOWA NA BUTLE I POCH?ANIACZ 34X28CM APARAT TLENOWY ROBOCZY W-70 152,000 szt. 188 POKROWIEC TYP GAM-CV TKANINA VINYTOL 752 DUO-NV 2 PASKI REGULOWANE DO PRZENOSZENIA W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ APARAT TLENOWY EWAKUACYJNY CAREVENT GAMEL 5,000 szt. 189 POKR?T?O BUTLI 3XK?TNE CZARNE KPL V11157 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 20,000 szt. 190 SYGNALIZATOR OSOBISTY BEZRUCHU BODYGUARD 1000 (WERSJA KLUCZ) 3358685 APARAT ODDECHOWY DRAGER 11,000 szt. 191 TORBA SKÓRZANA DO MASKI PE?NOTWARZOWEJ FPS Z REGULOWANYM PASEM NO?NYM DÓ USZTYWNIONY METALOWYM WZMOCNIENIEM NA NARO?ACH WYMIAR 11X24X17CM APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS BG4 50,000 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Zamawiaj?cy uzna, i warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y spe?nione je?eli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ci?gu ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy ni jeden rok - w tym okresie, na podstawie "Rachunku zysków i strat" pozycja Przychód netto ze sprzeda?y produktów, towarów i materia?ów lub Przychód netto ze sprzeda?y i zrównane z nimi o warto?ci nie mniejszej ni?: Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN Dla zadania nr 2 - 14 000,00 PLN Dla zadania nr 3 - 16 000,00 PLN Dla zadania nr 4 - 23 000,00 PLN Dla zadania nr 5 - 280 000,00 PLN Dla zadania nr 6 - 13 000,00 PLN Dla zadania nr 7 - 68 000,00 PLN Dla zadania nr 8 - 23 000,00 PLN Dla zadania nr 9 - 14 000,00 PLN Dla zadania nr 10 - 14 000,00 PLN Dla zadania nr 11 - 12 000,00 PLN Dla zadania nr 12 - 12 000,00 PLN Dla zadania nr 13 - 13 000,00 PLN Dla zadania nr 14 - 16 000,00 PLN Dla zadania nr 15 - 46 000,00 PLN Dla zadania nr 16 - 11 000,00 PLN Dla zadania nr 17 - 15 000,00 PLN Dla zadania nr 18 - 12 000,00 PLN Dla zadania nr 19 - 100 000,00 PLN Razem dla realizacji ca?o?ci przedmiotu zamówienia 717 000,00 PLN W przypadku Wykonawców nie zobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj?cy dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzaj?cych przychody za okres jak w zdaniu poprzednim. W przypadku Wykonawców, przedstawiaj?cych uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotycz?, a w przypadku przychodów uzyskanych w bie??cym roku wg ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie?, w którym up?ywa termin sk?adania ofert. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa si z rokiem kalendarzowym, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia miesi?ca roku obrotowego. .
   2.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany b?dzie z?o?y Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona lub których Zamawiaj?cy mo?e ??da na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u: - rachunek zysków i strat - za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy ni jeden rok - za ten okres. W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odr?bnych nie s zobowi?zane do sporz?dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj?cy wymaga innych dokumentów okre?laj?cych przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna, i warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y spe?nione je?eli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o warto?ci netto nie mniejszej ni?: Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN Dla zadania nr 2 - 14 000,00 PLN Dla zadania nr 3 - 16 000,00 PLN Dla zadania nr 4 - 23 000,00 PLN Dla zadania nr 5 - 280 000,00 PLN Dla zadania nr 6 - 13 000,00 PLN Dla zadania nr 7 - 68 000,00 PLN Dla zadania nr 8 - 23 000,00 PLN Dla zadania nr 9 - 14 000,00 PLN Dla zadania nr 10 - 14 000,00 PLN Dla zadania nr 11 - 12 000,00 PLN Dla zadania nr 12 - 12 000,00 PLN Dla zadania nr 13 - 13 000,00 PLN Dla zadania nr 14 - 16 000,00 PLN Dla zadania nr 15 - 46 000,00 PLN Dla zadania nr 16 - 11 000,00 PLN Dla zadania nr 17 - 15 000,00 PLN Dla zadania nr 18 - 12 000,00 PLN Dla zadania nr 19 - 100 000,00 PLN Razem dla realizacji ca?o?ci przedmiotu zamówienia 717 000,00 PLN Za zakres dostaw potwierdzaj?cy zdolno? Wykonawcy do nale?ytego wykonania zamówienia Zamawiaj?cy uwa?a dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materia?ów to?samych z przedmiotem przetargu, jak równie dostawy materia?ów rodzajowo podobnych, tj. dostawy cz??ci zamiennych i podzespo?ów innych maszyn i urz?dze oraz kompletnych maszyn i urz?dze?. W przypadku Wykonawców, przedstawiaj?cych warto?ci wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bie??cym roku wg ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie?, w którym up?ywa termin sk?adania ofert. W zwi?zku z powy?szym warto?ci wykonanych dostaw okre?lone w walutach obcych nale?y wyszczególni oddzielnie dla ka?dego roku kalendarzowego.
   2.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany b?dzie z?o?y Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona lub których Zamawiaj?cy mo?e ??da na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u: - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane - zgodnie z Za??cznikiem Nr 3 do SIWZ oraz za??czenie dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie. Dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
   1. ) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania
   2. ) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: a) zdolno?ci technicznej lub zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadku wyst?pienia przes?anek okre?lonych w art.24 ust 1 ustawy Pzp z uwzgl?dnieniem art. 133 ust.
   4. 
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadku wyst?pienia przes?anek okre?lonych w art.24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrze?eniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp,
   4.  Szczegó?owe zasady i kryteria, o?wiadczenia i dokumenty, jakie nale?y z?o?y Zamawiaj?cemu w celu potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u wpost?powaniu okre?lono w SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 24 100,00 PLN. W przypadku sk?adania oferty cz??ciowej wysoko? wadium wynosi: Dla zadania nr 1 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 2 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 5 - 7 000,00 PLN Dla zadania nr 6 - 900,00 PLN Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN Dla zadania nr 8 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 9 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 10 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 11 - 900,00 PLN Dla zadania nr 12 - 800,00 PLN Dla zadania nr 13 - 900,00 PLN Dla zadania nr 14 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 15 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 16 - 800,00 PLN Dla zadania nr 17 - 1 000,00 PLN Dla zadania nr 18 - 800,00 PLN Dla zadania nr 19 - Zamawiaj?cy odst?puje od obowi?zku ??dania wadium
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Termin p?atno?ci faktur wynosi 120 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego a w przypadku Wykonawcy spe?niaj?cego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsi?biorstw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw okre?lonych w Za??czniku 1 do Rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznaj?cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin p?atno?ci wynosi 60 dni od daty dor?czenia faktury Zamawiaj?cemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.
   2.  Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
   2.  W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy Pe?nomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1
   4.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców.
   5.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, przed podpisaniem umowy, s zobowi?zani przedstawi Zamawiaj?cemu umow reguluj?c ich wspó?prac?.
   6.  Wykonawcy, którzy z?o?yli ofert wspóln odpowiadaj solidarnie za realizacj zamówienia
   7.  Szczegó?owe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów sk?ada wspólnie ofert okre?la SIWZ
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Istotne postanowienia, które wprowadzone zostan do umowy, zosta?y okre?lone w Za??czniku Nr 7 do SIWZ.
   2.  Integraln cz?? Istotnych postanowie?, które zostan wprowadzone do umowy stanowi OGÓLNEWARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materia?ów, wyrobów I cz??ci zamiennych maszyn i urz?dze dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
   3.  Strony dopuszczaj mo?liwo? dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagaj?cych przewidzenia w SIWZ, a tak?e zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostan wprowadzone do umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Zamawiaj?cy zamierza przeprowadzi aukcj elektroniczn w zakresie zada nr 1 - 18. Aukcja zostanie przeprowadzona je?eli z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Adres strony internetowej na której b?dzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz. Szczegó?owe informacje zawarto w SIWZ https://laip-pgg.coig.biz
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 243-598652
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/06/2020 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/06/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materia?owej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115. https://efo.coig.biz
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówie publicznych
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33157800 - Dispositif d'administration d'oxygène