Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Équipements médicaux

2021/S 65-164884  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Katowice: Équipements médicaux 2021/S 065-164884 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Bro?ek Courriel: mbrozek@gcm.pl Téléphone: +48 323598955 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil d'acheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ... Numéro de référence: DZ.3321.282.2020
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek dla Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2." Projekt wspó?finansowany jest w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 o priorytetowa X rewitalizacja oraz infrastruktura spo?eczna i zdrowotna dzia?anie 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia - 2 typ projektu. Dostawa wyposa?enia medycznego: - zad. 1 - aparat do mierzenia ci?nienia, - zad. 2 - pulsoksymetr, - zad. 3 - inhalator, - zad. 4 - kapnograf. Pe?ny opis w SIWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 44 844.90 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 1 - Aparat do mierzenia ci?nienia
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 1 - 50,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 2 - Pulsoksymetr
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 2 - 220,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 3 - Inhalator
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 3 - 55,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 4 - Kapnograf
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 4 - 130,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 5 - Ssak z systemem zamkni?tym
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 5 - 705,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 6 - Aparat AMBU
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 6 - 100,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 8 - Torba resustacyjna
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 8 - 60,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 9 - Lampa punktowa jezdna
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 9 - 108,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zad. 10 - Stolik zabiegowy
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamówienia:
   3. 1) oferowany wyrób medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;
   3. 2) oferowany wyrób medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 701 z pó?n. zm.);
   3. 3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu. W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogów prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowach, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - kryterium cena - waga: 60 %, - kryterium termin wykonania zamówienia - waga: 20 %, - kryterium okres gwarancji - waga: 20 %.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach projektu "Zakup niezb?dnego sprz?tu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdzia?ania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezb?dnych urz?dze do dezynfekcji, ?rodków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania pró ...
II.2.14) Informations complémentaires Wymagania dotycz?ce wadium
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: Oznaczenie zadania wadium (z?) zadanie nr 10- 63,00 Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-635160
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Zad. 1 - Aparat do mierzenia ci?nienia
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sklep Medyczny, Marta Kadzewicz Adresse postale: ul. Popie?uszki 15 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-693 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 578.83 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zad. 2 - Pulsoksymetr
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Empireum, Piotr Dopieralski Adresse postale: ul. Chotmowska 30 Ville: Jablonna Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 05-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 15 120.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zad. 3 - Inhalator
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sklep Medyczny, Marta Kadzewicz Adresse postale: ul. Popie?uszki 15 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-693 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 070.82 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zad. 4 - Kapnograf
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promed S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowa 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 790.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Zad. 5 - Ssak z systemem zamkni?tym
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Walmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ptakow Le?nych 73 Ville: Jastrz?bie Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 05-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 14 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Zad. 6 - Aparat AMBU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biameditek Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Elewatorska 58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 15-620 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 985.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 8 Intitulé:
Zad. 8 - Torba resustacyjna
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 9 Intitulé:
Zad. 9 - Lampa punktowa jezdna
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 10 Intitulé:
Zad. 10 - Stolik zabiegowy
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   6. 2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   6. 3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   2.  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   3.  aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, lub za?wiadczenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   4.  aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; wykaz o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego;
   5.  o?wiadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em; Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o której mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia dokumenty te sk?ada ka?dy z tych Wykonawców, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?, którego dotycz?. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o której mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?cy tych podmiotów w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Je?eli Wykonawca sk?ada ofert na wi?cej ni jedno Zadanie, Zamawiaj?cy uzna, i dokument ten, z?o?ony w celu potwierdzenia, i Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia, jest cz??ci oferty odnosz?cej si do wszystkich Zada?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia 17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie. 17.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 17.4. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp. 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 17.6. ?rodki ochrony prawnej s szczegó?owo unormowane w art. 179-198 lit. g Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021 Pologne-Katowice: Équipements médicauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 02/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers