Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Gaz médicaux

2022/S 53-137728  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Katowice: Gaz médicaux 2022/S 053-137728 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Minsterstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Katowicach im. sier?. G. Za?ogi Adresse postale: ul. G?owackiego 10 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-052 Pays: Pologne Courriel: zampub@zozmswia.katowice.pl Téléphone: +48 327827333 Fax: +48 327827333 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zozmswia.katowice.pl Adresse du profil d'acheteur: https://zozmswiakatowice.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa ciek?ego tlenu medycznego wraz z dzier?aw? zbiorników Numéro de référence: 45/PNE/SW/2021
II.1.2) Code CPV principal 24111500 Gaz médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa ciek?ego tlenu medycznego wraz z dzier?aw? zbiorników". Szczegó?owy opis zawiera SWZ oraz za??cznik nr 1 do SWZ - wzór umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 273 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44610000 Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves sous pression
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Katowicach im. sier?anta Grzegorza Za?ogi ul. G?owackiego 10, 40-052 Katowice, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa ciek?ego tlenu medycznego wraz z dzier?aw? zbiorników". Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie, zobowi?zany jest zainstalowa? na czas trwania umowy zbiornik na ciek?y tlen medyczny mog?cy pomie?ci? jednorazowo
   9. 800 - 12.000 litrów ciek?ego tlenu medycznego. Dopuszcza si? instalacj? zestawu do 3 zbiorników ??cznie mog?cych pomie?ci? jednorazowo
   9. 800 - 12.000 litrów. Zbiornik lub zestaw zbiorników musi by? zaopatrzony w system telemetrii z podgl?dem dla Zamawiaj?cego. Wraz ze zbiornikiem lub zestawem zbiorników zainstalowana tak?e musi by? parownica i podwójny uk?ad redukcji ci?nienia. Wszystkie koszty zwi?zane z instalacj? zbiornika lub zestawu zbiorników i panela medycznego i instalacji monitoruj?cej ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni ci?g?? dostaw? ciek?ego tlenu medycznego z dniem podpisania umowy do czasu zamontowania nowego zbiornika lub zestawu zbiorników wraz z oprzyrz?dowaniem. Termin rozpocz?cia instalacji zbiornika wska?e Zamawiaj?cy. Wykonawca zapewni ca?odobow? obs?ug? serwisow?. Realizacja us?ug serwisowych winna bez zb?dnej zw?oki od momentu zg?oszenia. Wykonawca zobowi?zany jest utrzymywa? przedmiot zamówienia oraz przysposobiony teren wokó? zbiornika w nale?ytym stanie i czysto?ci. Oczyszczenie terenu i zbiornika musi si? odbywa? przynajmniej 1 raz w ci?gu roku - w terminie ustalonym z Zamawiaj?cym. Zapisy dotycz?ce prac instalacyjnych nie dotycz? Wykonawcy, którego instalacja jest obecnie u?ytkowana przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W niniejszym post?powaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy ani wadium.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 255-673438
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa ciek?ego tlenu medycznego wraz z dzier?aw? zbiorników
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Prof. Micha?a ?yczkowskiego 17 Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-864 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 273 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? odbywa si? przy u?yciu platformy zamawiaj?cego https://zozmswiakatowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiaj?cy nie wymaga sk?adania przedmiotowych ?rodkówdowodowych. Inne o?wiadczenia lub dokumenty,które nale?y do??czy? do oferty:pe?nomocnictwo lubumowa podmiotów wyst?puj?cych wspólnie wskazuj?ce,?e osoba wyst?puj?ca w imieniu Wykonawcy jest do tego upowa?niona,je?eli nie wynika to z za??czonych do oferty dokumentów. Podstawy wykluczenia wykonawcy: art.108ust.1pkt 1-6ustawy(z zastrze?eniem art.110ust.2ustawy) i art.109ust.1pkt4ustawy.Podstawa wykluczenia,o której mowa w art.108ust.2 ustawy,z uwagi na warto?? poni?ej 10000000EUR wprzedmiotowym post?powaniu nie ma zastosowania. Zamawiaj?cy b?dzie wymaga? z?o?enia o?wiadczenia, o którym mowa w art.125ust.1 ustawy.Do oferty ka?dy wykonawca musi do??czy? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie wzakresie wskazanym w za??czniku nr 2 doSWZ(JEDZ), potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych:
   1.  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;
   2.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   3.  o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. Wzór o?wiadczenia podany jest w Rozdziale II pkt 3 do SWZ.
   4.  o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w za??czniku nr 2 do SWZ). Wzór o?wiadczenia podany jest w Rozdziale II pkt 4 do SWZ. Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków wykaz o?wiadcze? lub dokumentów potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspólnie,wykonawców, którzy powo?uj? si? na zasoby innych podmiotów, oraz wykonawców maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ dost?pna na stronie internetowej Zamawiaj?cego podadresem https://mswiakatowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych zada?. Zamaw. wymaga wskazania przez wykonawc? zada?, których wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. Zamaw. nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art.214 ust.1 pkt7 i 8 ustawy. Zamaw. nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zamówieniawy??cznie przezwykonawców,o których mowa w art.94ustawy. Zamaw. nie przewiduje wymaga?, o których mowa w art.95 oraz art.96 ust.2 pkt2 ustawy. https://zozmswiakatowice.ezamawiajacy.pl https://mswiakatowice.ezamawiajacy.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat odwo?a? znajduj? si? w Dziale IX ustawy Prawo Zamówie? Publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?wczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Katowice: Gaz médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux 
44610000 - Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves sous pression