Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:GranulÈs, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassÈe, mÈlanges de pierres, de grave et autres agrÈgats

2023/S 97-302112  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Katowice: GranulÈs, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassÈe, mÈlanges de pierres, de grave et autres agrÈgats 2023/S 097-302112 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Polska Grupa GÛrnicza S.A. 40-467 Katowice, ul.Karolinki 1 Courriel: i.mieszczanin@pgg.pl TÈlÈphone: +48 327161483 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa py?u kamienno-wapiennego zwyk?ego i stearynowanego dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A., nr grupy 142-1 NumÈro de rÈfÈrence: 702300258
II.1.2) Code CPV principal 14212000 GranulÈs, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassÈe, mÈlanges de pierres, de grave et autres agrÈgats
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw? Pzp. ZamÛwienie obejmuje dostaw? py?u kamienno-wapiennego zwyk?ego i stearynowanego dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-u?ytkowe okre?lono w SWZ. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w szczegÛlno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentÛw i o?wiadcze?, odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, sporz?dza si? w postaci elektronicznej i opatruje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 9 100 659.75 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212000 GranulÈs, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassÈe, mÈlanges de pierres, de grave et autres agrÈgats
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
PY? KAMIENNO - WAPIENNY ZWYK?Y PN-G-11020 DO HAMOWANIA WYBUCH"W PY?U W?GLOWEGO - szacunkowa ilo?? 20 149,33 ton
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
zadanie nr 2
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212000 GranulÈs, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassÈe, mÈlanges de pierres, de grave et autres agrÈgats
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
PY? KAMIENNO - WAPIENNY WODOODPORNY STEARYNOWANY PN-G-11020 DO HAMOWANIA WYBUCH"W PY?U W?GLOWEGO - szacunkowa ilo?? 8 731,04 ton
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 048-140784
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
zadanie nr 1 i 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROMET Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ks. Siwca 4 Ville: Rybnik Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 100 659.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy zastosuje procedur? odwrÛcon? badania i oceny ofert, o ktÛrej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   2.  Po otwarciu ofert zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omy?ek zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych. Je?eli wykonawca nie z?o?y? tych ?rodkÛw wraz z ofert? lub s? one niekompletne Zamawiaj?cy wezwie do ich uzupe?nienia.
   4.  Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, ktÛra z ofert zosta?a najwy?ej oceniona, Zamawiaj?cy zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawc?, ktÛry z?o?y? t? ofert?, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   5.  Zamawiaj?cy, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofert?, w ktÛrej udzia? produktÛw pochodz?cych z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z ktÛrymi Unia Europejska zawar?a umowy o rÛwnym traktowaniu przedsi?biorcÛw lub pa?stw, wobec ktÛrych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Dzia?u IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa py?u kamienno-wapiennego zwyk?ego i stearynowanego dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A., nr grupy 142-1 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
14212000 - Granulés, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassée, mélanges de pierres, de grave et autres agrégats