01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 14/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Groupes ÈlectrogËnes

2019/S 5-008020 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Katowice: Groupes ÈlectrogËnes 2019/S 005-008020 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska Grupa GÛrnicza S.A.
ul. Powsta?cÛw 30 Katowice 40-039 Pologne Point(s) de contact: Oddzia Zak?ad Elektrociep?ownie, 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 TÈlÈphone: +48 327398680 Courriel: p.pillar@pgg.pl Fax: +48 327398606 Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi http://www.pgg.pl http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://efo.coig.biz/inquiries/show/d64bc8aa-fb2a-4036-a969-33cc6b8d1882
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zabudowa uk?adu kogeneracyjnego o mocy oko?o 2 MWe i oko?o 2 MWt wraz z infrastruktur towarzysz?c w KWK Ruda Ruch Bielszowice.
II.1.2) Code CPV principal 31121000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Celem przedsi?wzi?cia inwestycyjnego jest rozbudowa ñ istniej?cego uk?adu elektro-energetycznego KWK Ruda Ruch Bielszowice. W ramach rozbudowy powy?szego uk?adu, planowana jest zabudowa agregatu pr?dotwÛrczego w obudowie kontenerowej opartego na silniku gazowym. Zabudowa agregatu, umo?liwi wykorzystanie energii zawartej w gazie pochodz?cym z odmetanowania kopalni Ruda Ruch Bielszowice do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciep?a. Umo?liwi to pozyskanie taniej energii elektrycznej na potrzeby w?asne kopalni Ruda Ruch Bielszowice, a jednocze?nie ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do ?rodowiska. Realizacja niniejszego zadania ñ zabudowa agregatu pr?dotwÛrczego o mocy ok. 2 MWe umo?liwi efektywne wykorzystanie gazu. W przypadku niezrealizowania zadania nadwy?ki gazu b?d zrzucane do atmosfery, co skutkowa b?dzie nie tylko pogorszeniem stanu ?rodowiska naturalnego, lecz rÛwnie uniemo?liwi osi?gni?cie wymiernych efektÛw ekonomicznych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
KWK Ruda Ruch Bielszowice, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zabudowa uk?adu kogeneracyjnego o mocy oko?o 2 MWe i oko?o 2 MWt wraz z infrastruktur towarzysz?c w KWK Ruda Ruch - 1 kpl.: a) kompleksowe opracowanie dokumentacji niezb?dnych na etapie przygotowania budowy, realizacji oraz eksploatacji powsta?ej instalacji, b) wykonanie niezb?dnych prac budowlanych umo?liwiaj?cych zabudow agregatu w obudowie kontenerowej oraz infrastruktury niezb?dnej do jego funkcjonowania, c) dostawa i zabudowa agregatu pr?dotwÛrczego w obudowie kontenerowej o mocy ok. 2 MWe wraz z niezb?dn infrastruktur (urz?dzeniami peryferyjnymi), pod??czenie wszystkich mediÛw niezb?dnych do ich funkcjonowania oraz wykonanie niezb?dnych robÛt budowlanych, d) wyprowadzenie mocy z generatora do istniej?cej rozdzielni 6 kV R ÑRî, e) kompleksowe wykonanie prac obejmuj?cych przesy energii elektrycznej z agregatu pr?dotwÛrczego do rozdzielni oraz odbiorÛw kopalnianych w oparciu o wykonan i zatwierdzon dokumentacj?, f) dostawa i zabudowa odcinka ruroci?gu DN 300 doprowadzaj?cego gaz do agregatu pr?dotwÛrczego z nowo budowanej stacji odmetanowania o d?ugo?ci ok. 130 mb., g) wykonanie AKPiA, sterowania, telemechaniki, systemu nadzoru nad prac agregatu pr?dotwÛrczego oraz monitoringu, transmisji danych i wizualizacji, h) wykonanie instalacji wraz z niezb?dn infrastruktur umo?liwiaj?c wykorzystanie ciep?a pochodz?cego z uk?adu kogeneracyjnego w eksploatowanym obecnie systemie ciep?owniczym. i) odbiory, szkolenia, rozruch i oddanie do eksploatacji.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 16 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1.  kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw
   2.  zdolno?ci technicznej lub zawodowej oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzgl?dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2) i 4) uPzp.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna, i powy?sze warunki zosta?y spe?nione, je?eli:
   1.  Wykonawca wyka?e si zdolno?ci techniczn lub zawodow?, to znaczy: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonuje, us?ugi polegaj?ce na dostawie agregatÛw pr?dotwÛrczych o mocy elektrycznej powy?ej 0,5 MW lub silnikÛw gazowych albo generatorÛw elektrycznych do tych agregatÛw o ??cznej warto?ci brutto, co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, w tym, co najmniej 2 us?ugi o warto?ci co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto ka?da W przypadku Wykonawcy, przedstawiaj?cego warto?ci wykonanych us?ug w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, w ktÛrym us?ugi wykonano, a w przypadku us?ug wykonanych w bie??cym roku wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie w ktÛrym zosta?a zawarta umowa. W zwi?zku z powy?szym warto?ci wykonanych us?ug okre?lone w walutach obcych nale?y wyszczegÛlni oddzielnie dla ka?dego roku kalendarzowego. 2) dysponuje urz?dzeniami technicznymi w celu wykonania zamÛwienia publicznego ñ nie dotyczy. 3) dysponuje osobami, ktÛre b?d skierowane przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, to znaczy: a) co najmniej 1 osob posiadaj?c?: ó uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278), lub rÛwnowa?ne wydane na podstawie wcze?niejszych przepisÛw. b) co najmniej 1 osob posiadaj?c ??cznie: ó uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278), lub rÛwnowa?ne wydane na podstawie wcze?niejszych przepisÛw, ó ?wiadectwo kwalifikacyjne ÑDî (grupa 2, grupa 3) wymagane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z pÛ?n. zm.) w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamÛwienia. c) co najmniej 1 osob posiadaj?c ??cznie: ó uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278), lub rÛwnowa?ne wydane na podstawie wcze?niejszych przepisÛw, ó ?wiadectwo kwalifikacyjne,,Dî grupy 1 wymagane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z pÛ?n. zm.); w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamÛwienia. d) co najmniej jedn osob spe?niaj?c wymagania okre?lone dla s?u?b BHP zgodnie z wymogami Rozporz?dzenia Rady MinistrÛw w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy z dnia
   2. 9.1997 r. (Dz.U. z 1997 roku nr 109 poz. 704 z pÛ?n. zm.), e) pozostali pracownicy Wykonawcy bior?cy udzia w realizacji przedmiotu zamÛwienia: ó aktualne ?wiadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upowa?nienia zgodnie z wymaganiami przepisÛw. Uwaga: zakres uprawnie do zakresu realizowanej bran?y.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
Okre?lono w SIWZ
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci 200 000,00 PLN Zamawiaj?cy wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej: a) na roboty budowlane Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesi?cy licz?c od daty dokonania odbioru ko?cowego, potwierdzonego protoko?em, b) na wszystkie urz?dzenia i instalacje b?d?ce przedmiotem zamÛwienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesi?cy, licz?c od daty uruchomienia urz?dze potwierdzonej protoko?em ko?cowym* i na okres dwudziestu pi?ciu tysi?cy (25 000) godzin pracy dla ka?dego agregatu, c) okres niesprawno?ci urz?dzenia przed?u?a bieg gwarancji, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 9 do SIWZ.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
 
1.Wymagany termin p?atno?ci wynosi 120 dni od daty wp?ywu faktury do Zamawiaj?cego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÛwienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego.
   2.  Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at.
   3.  Dopuszcza si rozliczanie cz??ciowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi?cym za??cznik nr 2 do Umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy mog wspÛlnie ubiega si o udzielenie zamÛwienia.
   2.  W przypadku, o ktÛrym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy Pe?nomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawcÛw, o ktÛrych mowa w ust.1.
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
   5.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. Dokumenty te powinny potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz zgodnie z pkt 6, 7, 8 - XII cz?? SIWZ
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Harmonogram i warunki realizacji zamÛwienia okre?lono w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Zamawiaj?cy zamierza dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej je?eli w post?powaniu z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu
   2.  Minimalna wysoko? post?pienia w kryterium cena ñ 100 000,00 PLN brutto SzczegÛ?owe wymagania odno?nie aukcji zawarto w XXII cz??ci SIWZ.
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 14/02/2019 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 14/02/2019 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez portal EFO.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w szczegÛlno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentÛw i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci sporz?dza si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. SzczegÛ?owy sposÛb sk?adania ofert na platformie EFO jest dost?pny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
31121000 - Groupes électrogènes