Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Imprimantes et traceurs

2023/S 194-607931  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Katowice: Imprimantes et traceurs 2023/S 194-607931 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?L?SKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH NumÈro national d'identification: 000289035 Adresse postale: Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Jeziorski Courriel: dzp@sum.edu.pl TÈlÈphone: +48 322083547 Fax: +48 322083568 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sum.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.sum.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa drukarki 3D wraz z oprogramowaniem CAD dla jednostki organizacyjnej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, RZP/PN/117/23 NumÈro de rÈfÈrence: RZP/PN/117/23
II.1.2) Code CPV principal 30232100 Imprimantes et traceurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia podzielono na 2 pakiety: Pakiet nr 1 ñ Drukarka 3D Pakiet nr 2 ñ oprogramowanie CAD Przedmiot zamÛwienia nale?y zrealizowa? w oparciu o za?o?enia okre?lone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowi?cej za??cznik nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
oprogramowanie CAD
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48900000 Logiciels et systËmes informatiques divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Laboratorium Rozwoju Stomatologii, ul. Jordana 19, Zabrze.
II.2.4) Description des prestations:
Oprogramowanie CAD Ca?o?? oprogramowania obj?ta jest, co najmniej 12 miesi?cznym wsparciem technicznym, ?wiadczonym w j?zyku polskim przez Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oprogramowania. Wsparcie umo?liwi Zamawiaj?cemu, co najmniej: dost?p do oficjalnych aktualizacji oprogramowania (update) obj?tego licencj? ukazuj?cych si? w okresie co najmniej 12 miesi?cy od daty zakupu, bez ponoszenia dodatkowych op?at przez Zamawiaj?cego. Licencja na oprogramowanie bezterminowa.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SposÛb licencjonowania / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
PROJEKT ÑCENTRUM BADAWCZO WDRO?ENIOWE SILESIA LABMEDî WSP"?FINANSOWANY PRZEZ UNI? EUROPEJSK? ZE ?RODK"W EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.Projekt wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Unii Europejskiej, umowa UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 z pÛ?n. zm.
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 170-534632
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
oprogramowanie CAD
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uniewa?niono post?powanie w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 255 pkt 3 - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy Dzia?u IX ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w tym dziale przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia (SWZ) przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?. 4) Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa drukarki 3D wraz z oprogramowaniem CAD dla jednostki organizacyjnej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, RZP/PN/117/23 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30232100 - Imprimantes et traceurs 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers