Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 23/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Joints d'ÈtanchÈitÈ

2020/S 180-435559  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Katowice: Joints d'ÈtanchÈitÈ

2020/S 180-435559

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 170-412240)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Barbara Baniowska
Courriel: b.baniowska@pgg.pl
TÈlÈphone: +48 327161470 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

http://www.pgg.pl
http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa uszczelnie z tworzyw sztucznych dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. ñ nr grupy 252-11

NumÈro de rÈfÈrence: 702000572

II.1.2)
Code CPV principal
34312500 Joints d'ÈtanchÈitÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w tre?ci niniejszej SIWZ Ñustaw Pzpî lub Ñustaw?î, oraz w oparciu o w?a?ciwe przepisy wykonawcze. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczegÛlno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentÛw i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, sporz?dza si w postaci elektronicznej i podpisuje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa uszczelnie z tworzyw sztucznych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 170-412240

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/09/2020

Heure locale: 08:45

Lire:

Date: 23/09/2020

Heure locale: 08:45

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 14/11/2020

Lire:

Date: 21/11/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/09/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 23/09/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34312500 - Joints d'étanchéité