Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire

2023/S 98-307312  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Katowice: ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire 2023/S 098-307312 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Num╚ro national d'identification: REGON 000001548 Adresse postale: 1 Maja 50 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-287 Pays: Pologne Courriel: bzp@ue.katowice.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ue.katowice.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://uekat.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://uekat.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKT"W UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ FILII W RYBNIKU NA DRUGIE P"?ROCZE 2023 ROKU Num╚ro de r╚f╚rence: BZP/007/02014/23
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2022.1385 t.j. ze zmianami) dla obiekt█w Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku na drugie p█?rocze 2023 roku, zwana dalej sprzeda?? energii elektrycznej.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia: ´ Zamawiaj?cy w Formularzu nr 2 SWZ (kalkulacja ceny ofertowej) okre?li? prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczeg█lnych taryf na podstawie dotychczasowych pobor█w. ´ Zamawiaj?cy przedstawi? w za??czniku nr 2 SWZ w formie tabelarycznej niezb?dne dane dotycz?ce aktualnego uk?adu zasilania w energi? elektryczn? dla poszczeg█lnych punkt█w poboru. ´ Zamawiaj?cy przedstawi? w za??czniku nr 4 SWZ dane dotycz?ce wykazu punkt█w poboru energii (PPE) Zamawiaj?cego obj?tych umow?. ´ Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 30 % zamawianej ilo?ci energii elektrycznej dla ??cznie wszystkich punkt█w poboru w stosunku do prognozowanego zu?ycia energii elektrycznej. ´ Termin obowi?zywania umowy: od 1 lipca 2023r., lecz nie wcze?niej ni? z dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, do 31 grudnia 2023r. Z dniem wej?cia Umowy w ?ycie jest dzie? rozpoczynaj?cy sprzeda? energii elektrycznej przez Sprzedawc?. ´ Energia elektryczna musi spe?nia? parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. ´ Szacunkowa ilo?? dostarczanej energii dla wszystkich punkt█w poboru ??cznie w okresie dostawy (planowane zu?ycie MWh w drugim p█?roczu 2023r.): 1 613,50 MWh Rozliczenie za zu?yt? energi? elektryczn? b?dzie rozliczane wed?ug rzeczywistego zu?ycia energii przez Zamawiaj?cego po cenach wskazanych w ofercie z?o?onej przez Wykonawc?. ´ Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? jest odbiorc? uprawnionym zgodnie z art. 2 rozdzia?u I Ustawy o ?rodkach nadzwyczajnych maj?cych na celu ograniczenie wysoko?ci cen energii elektrycznej oraz wsparciu niekt█rych odbiorc█w w 2023 r. ´ Podane przez Zamawiaj?cego prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, s?u??cy do por█wnania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o jakiekolwiek roszczenie z tytu?u nie pobrania przez Zamawiaj?cego przewidywanej ilo?ci energii. ´ Zamawiaj?cy wymaga podania w ofercie cen jednostkowych sta?ych, obowi?zuj?cych dla ca?ego okresu realizacji zam█wienia uwzgl?dniaj?cych wszystkie koszty wykonania zam█wienia dla wszystkich taryf. ´ Zamawiaj?cy informuje, ?e wszystkie uk?ady pomiarowo rozliczeniowe punkt█w poboru s? dostosowane do zasad TPA. ´ Zamawiaj?cy ma zawarte oddzielne umowy na dystrybucj? energii elektrycznej z lokalnym OSD (TAURON Dystrybucja SA) w?a?ciwym dla danych punkt█w poboru, na czas nieokre?lony. ´ Zamawiaj?cy ma zawart? oddzieln? umow? na dostaw? energii elektrycznej ze sprzedawc? rezerwowym Tauron Sprzeda? GZE Sp. z o.o. do danych punkt█w poboru do dnia rozpocz?cia sprzeda?y energii elektrycznej do Odbiorcy przez kolejnego Sprzedawc?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Zamawiaj?cy przewidzia? zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp ˝ tzw. procedury Đodwr█conejţ. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp za??da z?o?enia o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (JEDZ) jedynie od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   2.  Zamawiaj?cy przewidzia? podstawy wykluczenia z post?powania w Rozdziale V pkt 2 oraz 3 SWZ.
   3.  Dokumenty stanowi?ce ofert?: a) Formularz nr 1 SWZ- Druk oferty . Dokumenty sk?adane wraz z ofert?: a) Formularz nr 2 SWZ - Kalkulacja ceny ofertowej; b) Formularz nr 5 SWZ - o?wiadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zam█wienia dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego; c) Formularz nr 6 SWZ - o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego ˝ je?eli dotyczy d) Formularz nr 7 SWZ - zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby - je?eli dotyczy; e) Formularz nr 8 SWZ - o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Đ(Í) z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczeg█lni wykonawcy)ţ - odnosi si? do wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia - o ile dotyczy; f) Pe?nomocnictwo upowa?aniaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert? sk?ada pe?nomocnik; g) Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania Wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzia? w post?powaniu - dotyczy ofert sk?adanych przez Wykonawc█w bior?cych wsp█lnie o udzia? w post?powaniu.
   4.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ochrony danych osobowych - RODO zawarte s? w rozdziale XXII SWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie: uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w. Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej je?eli wyka?e, i? posiada aktualne uprawnienia w zakresie obrotu energi? elektryczn?, tj. posiada wa?n? koncesj? w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?
   1. 000.000,00 z? (jeden milion z?otych).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie: zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywa? nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej jedno zam█wienie (w ramach jednej umowy) polegaj?ce na sprzeda?y energii elektrycznej o wolumenie minimum 3 000 MWh w ci?gu 12 miesi?cy.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych w dokumentach zam█wienia oraz do zawarcia w niej istotnych dla stron postanowie? okre?lonych w Za??czniku nr 3 SWZ stanowi?cym ĐProjektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, kt█re zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia publicznegoţ
   2.  Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy musi by? to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
   3.  Zmiana umowy podlega uniewa?nieniu, je?eli zosta?a dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Za??czniku nr 3 SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 16/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 10:05 Lieu:
https://uekat.ezamawiajacy.pl https://uekat.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
III - IV kwarta? 2023 r.
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 13. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej Đs?dem zam█wie? publicznychţ. 14. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 15. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 01-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKT"W UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ FILII W RYBNIKU NA DRUGIE P"?ROCZE 2023 ROKU 19/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - ╔lectricitÚ, chauffage, Únergie solaire et nuclÚaire