Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 29/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Location de véhicules industriels avec chauffeur

2020/S 180-435605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Katowice: Location de véhicules industriels avec chauffeur 2020/S 180-435605 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresse postale: Powsta?ców 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Grygar, KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10 Courriel: m.grygar@pgg.pl Téléphone: +48 327160588 Fax: +48 327160530 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil d'acheteur: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.pgg.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug sprz?tem ci??kim na zwa?ach w?gla i punktach sprzeda?y drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej Spó?ka Akcyjna Oddzia KWK ROW Ruch Jankowice. Numéro de référence: 482000888
II.1.2) Code CPV principal 60182000 Location de véhicules industriels avec chauffeur
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug sprz?tem ci??kim na zwa?ach w?gla i punktach sprzeda?y drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej Spó?ka Akcyjna Oddzia KWK ROW Ruch Jankowice.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Oddzia KWK ROW Ruch Jankowice
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug sprz?tem ci??kim na zwa?ach w?gla i punktach sprzeda?y drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej Spó?ka Akcyjna Oddzia KWK ROW Ruch Jankowice.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lone w cz??ci VIII oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzgl?dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 uPzp.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Nie dotyczy
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
 
1.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000,00 PLN.
   2.  Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nast?puj?cych formach
:
a) w pieni?dzu; b) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 t.j.).
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Zgodnie z z cz?? XX SIWZ - Warunki p?atno?ci.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
   2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy Pe?nomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust.
   1. 
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem. Pozosta?e wymagania zgodnie z cz??ci XII SIWZ pkt 5, 6, 7,
   8. 
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Okre?lono w SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie: a) kryterium ceny.
   2.  Minimalna wysoko? post?pienia w kryterium cena: 40 000 PLN brutto.
   3.  Pozosta?e warunki zgodnie z cz??ci XXII SIWZ.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 111-273765
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/09/2020 Heure locale: 09:00 Lieu:
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddzia KWK ROW, adres: 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10, Budynek B, w Dziale Zamówie i Przetargów, II pi?tro, pokój nr 22. Otwarcie ofert nast?puje poprzez portal EFO.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy b?dzie stosowa obligatoryjne przes?anki wykluczenia z post?powania okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, z uwzgl?dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp.
   2.  Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiaj?cy zastosuje tzw. procedur odwrócon?, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z dyspozycj art. 26 ust. 1 uPzp, Zamawiaj?cy poprzez narz?dzia umieszczone na platformie Elektronicznego formularza ofertowego (EFO), wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, wymienionych i opisanych szczegó?owo poni?ej.
   4.  Kompletna oferta musi zawiera dokumenty i zobowi?zania zawarte w cz??ci XVII SIWZ.
   5.  Wykonawcy mog zwraca si do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci SIWZ. Szczegó?y okre?lone zosta?y w cz??ci XVIII. SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dzia VI rozdzia 2 ustawy z 29.1.2004 - Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60182000 - Location de véhicules industriels avec chauffeur