Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Machines, appareils, Èquipements et consommables Èlectriques; Èclairage

2021/S 178-464660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Katowice: Machines, appareils, Èquipements et consommables Èlectriques; Èclairage 2021/S 178-464660 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieru?, ul. Granitowa 16 Courriel: d.adamczewski@pgg.pl TÈlÈphone: +48 327167033 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wyposa?enia elektrycznego do zasilania kompleksu ?cianowego dla Polskiej Grupy GÛrniczej S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit NumÈro de rÈfÈrence: 432000899
II.1.2) Code CPV principal 31000000 Machines, appareils, Èquipements et consommables Èlectriques; Èclairage
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
   2.  Dostawa wyposa?enia elektrycznego do zasilania kompleksu ?cianowego dla Polskiej Grupy GÛrniczej S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (dalej ÑSOPZî) zawarty jest w za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 412 201.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1: Dostawa zestawu do transportu i przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej ñ 1 kpl.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43100000 ...quipement minier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4,
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1: Dostawa zestawu do transportu i przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej ñ 1 kpl.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2 ñ Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych niskogabarytowych 5-cio odp?ywowych do zasilania przeno?nikÛw zgrzeb?owych ñ 2 szt.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31170000 Transformateurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 2 ñ Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych niskogabarytowych 5-cio odp?ywowych do zasilania przeno?nikÛw zgrzeb?owych ñ 2 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3: Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej niskogabarytowej (transswitch), 1-dno odp?ywowej do zasilania kombajnu ?cianowego ñ 1 szt.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31170000 Transformateurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3: Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej niskogabarytowej (transswitch), 1-dno odp?ywowej do zasilania kombajnu ?cianowego ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4: Dostawa ognioszczelnej stacji wielostycznikowej do zasilania przeno?nikÛw zgrzeb?owych i kruszarki ñ 1 szt.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31211310 Coupe-circuits
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 4: Dostawa ognioszczelnej stacji wielostycznikowej do zasilania przeno?nikÛw zgrzeb?owych i kruszarki ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 5: Dostawa ognioszczelnej stacji wielostycznikowej do zasilania urz?dze pomocniczych 500V ñ 1 szt.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31211310 Coupe-circuits
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 5: Dostawa ognioszczelnej stacji wielostycznikowej do zasilania urz?dze pomocniczych 500V ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 6: Dostawa stacji kompaktowej w os?onie ognioszczelnej w uk?adzie wy??cznika 6kV dwuodp?ywowej, dwudop?ywowej ñ 1 szt.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31211310 Coupe-circuits
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 6: Dostawa stacji kompaktowej w os?onie ognioszczelnej w uk?adzie wy??cznika 6kV dwuodp?ywowej, dwudop?ywowej ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 7: Dostawa uk?adu sterowania i wizualizacji kompleksu
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48921000 SystËme d'automatisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 7: Dostawa uk?adu sterowania i wizualizacji kompleksu
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 8: Dostawa o?wietlenia ?ciany i przeno?nika Pzp
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31520000 Lampes et appareils d'Èclairage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, 43-143 L?dziny, ul. Pokoju 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 8: Dostawa o?wietlenia ?ciany i przeno?nika Pzp
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe avec appel la concurrence prÈalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 071-182069
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1: Dostawa zestawu do transportu i przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej ñ 1 kpl.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARBOMECH Sp z o.o.
Adresse postale: Szyb Walenty 34 Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 517 125.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie 2 ñ Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych niskogabarytowych 5-cio odp?ywowych do zasilania przeno?nikÛw zgrzeb?owych ñ 2 szt
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Kompletacji i Monta?u SystemÛw Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. Adresse postale: Budowlanych 168 Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 020 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 3: Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej niskogabarytowej (transswitch), 1-dno odp?ywowej do zasilania kombajnu ?cianowego ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELG"R + HANSEN S.A.
Adresse postale: Opolska 19 Ville: ChorzÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 428 729.97 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr 4: Dostawa ognioszczelnej stacji wielostycznikowej do zasilania przeno?nikÛw zgrzeb?owych i kruszarki ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Kompletacji i Monta?u SystemÛw Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. Adresse postale: Budowlanych 168 Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 282 832.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie nr 5: Dostawa ognioszczelnej stacji wielostycznikowej do zasilania urz?dze pomocniczych 500V ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BARTEC POLSKA Sp. z o.o.
Adresse postale: Graniczna 26 A Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 239 569.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zadanie nr 6: Dostawa stacji kompaktowej w os?onie ognioszczelnej w uk?adzie wy??cznika 6kV dwuodp?ywowej, dwudop?ywowej ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELG"R + HANSEN S.A.
Adresse postale: Opolska 19 Ville: ChorzÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 405 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Zadanie nr 7: Dostawa uk?adu sterowania i wizualizacji kompleksu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Kompletacji i Monta?u SystemÛw Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. Adresse postale: Budowlanych 168 Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 399 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Zadanie nr 8: Dostawa o?wietlenia ?ciany i przeno?nika Pzp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROMETAL S.A.
Adresse postale: Stawowa 71 Ville: Cieszyn Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 119 944.94 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/22458780 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
31170000 - Transformateurs 
31211310 - Coupe-circuits 
31520000 - Lampes et appareils d'éclairage 
43100000 - Équipement minier 
48921000 - Système d'automatisation