Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Machines mettre sous enveloppe

2023/S 188-587440  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Katowice: Machines mettre sous enveloppe 2023/S 188-587440 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Katowicach NumÈro national d'identification: REGON 003502660 Adresse postale: Aleja Wojciecha Korfantego 117/119 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-156 Pays: Pologne Courriel: przetargi@katowice.sa.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://katowice.sa.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?d
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: wymiar sprawiedliwo?ci
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego oraz komponentÛw do urz?dze? drukuj?cych i kopertuj?cych NumÈro de rÈfÈrence: ZP.030.11.2023
II.1.2) Code CPV principal 30131200 Machines mettre sous enveloppe
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Dostawa wraz z instalacj? i uruchomieniem wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego do Centrum Cyfryzacji Obs?ugi Druku w Raciborzu oraz dostawa wraz z instalacj? i uruchomieniem komponentÛw do posiadanych przez Zamawiaj?cego urz?dze? drukuj?cych i kopertuj?cych.
   2.  Zakres przedmiotu zamÛwienia zosta? podzielony na 3 cz??ci. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Jeden Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedn? lub wi?cej cz??ci zamÛwienia.Cz??? 1: [Wysokowydajne urz?dzenie kopertuj?ce], Cz??? 2: [Dodatkowe wyposa?enie do urz?dze? Canon], Cz??? 3: [Dodatkowe wyposa?enie do urz?dze? Kern].
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 424 950.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
[Wysokowydajne urz?dzenie kopertuj?ce]
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30131200 Machines mettre sous enveloppe
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
RacibÛrz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wraz z instalacj? i uruchomieniem wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego do Centrum Cyfryzacji Obs?ugi Druku w Raciborzu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas naprawy (N) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dodatkowe wyposa?enie do urz?dze? Canon
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
RacibÛrz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wraz z instalacj? i uruchomieniem komponentÛw do posiadanych przez Zamawiaj?cego urz?dze? drukuj?cych. ZamÛwienie obejmuje: - Modu? podawania papieru do drukarki Canon VarioPrint serii 6000 ñ 2 szt. - Modu? rozszerzenia kasety z pojemno?ci
   1. 700 arkuszy do
   3. 400 arkuszy do drukarki Canon VarioPrint serii 6000 - 6 szt. - Modu? rozszerzenia kasety z pojemno?ci
   1. 700 arkuszy do
   3. 400 arkuszy do drukarki Canon VarioPrint serii 100 ñ 6 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas naprawy (N) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dodatkowe wyposa?enie do urz?dze? Kern
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30131200 Machines mettre sous enveloppe
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
RacibÛrz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostawa wraz z instalacj? i uruchomieniem komponentÛw do posiadanych przez Zamawiaj?cego urz?dze? kopertuj?cych. ZamÛwienie obejmuje: - Uk?adarka pionowa zapakowanych kopert do kopertownicy Kern 3600 ñ 1 szt. - System drukowania in-line daty nadania na zapakowanych kopertach do kopertownicy Kern 3600 ñ 1 szt. - System wizualizacji odczytu kodÛw steruj?cych BCR/DataMatrix do kopertownicy Kern 3600 ñ 1 szt. - Uk?adarka pionowa zapakowanych kopert do kopertownicy Kern 1600 ñ 1 szt. - System drukowania in-line daty nadania na zapakowanych kopertach do kopertownicy Kern 1600ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas naprawy (N) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 119-376448
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego oraz komponentÛw do urz?dze? drukuj?cych i kopertuj?cych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Docufield Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 301490072 Adresse postale: ul. Polska 114 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-401 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 422 764.23 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 422 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego oraz komponentÛw do urz?dze? drukuj?cych i kopertuj?cych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BestCan Sp. J. T. Fabianowicz, J. Radosz, P. Fabianowicz NumÈro national d'identification: 014916917 Adresse postale: Ul. Suwak 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 250 406.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 252 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego oraz komponentÛw do urz?dze? drukuj?cych i kopertuj?cych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Docufield Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 301490072 Adresse postale: ul. Polska 114 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-401 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 692 682.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 749 830.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/09/2023 Dostawa wysokowydajnego urz?dzenia kopertuj?cego oraz komponentÛw do urz?dze? drukuj?cych i kopertuj?cych 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30131200 - Machines à mettre sous enveloppe 
30232100 - Imprimantes et traceurs