01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption : 11/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Machines de traitement des minÈraux

2018/S 228-522702 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Katowice: Machines de traitement des minÈraux 2018/S 228-522702 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Powsta?cÛw 30 Katowice 40-039 Pologne Point(s) de contact: Szymon Musio?, KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10 TÈlÈphone: +48 327160687 Courriel: szymon.musiol@pgg.pl Fax: +48 327160583 Code NUTS: PL227 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://efo.coig.biz/inquiries
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup wraz z wymian wzbogacalnika Drewboy lub rÛwnowa?nego dla ZPMW PGG S.A. Oddzia KWK ROW Ruch Chwa?owice NumÈro de rÈfÈrence: 471800954
II.1.2) Code CPV principal 43410000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup wraz z wymian wzbogacalnika Drewboy lub rÛwnowa?nego dla ZPMW PGG S.A. Oddzia KWK ROW Ruch Chwa?owice
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exÈcution:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., KWK ROW Ruch Chwa?owice, ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
W ramach zadania Wykonawca jest zobowi?zany do: Dostawy fabrycznie nowego wzbogacalnika cieczy ci??kiej typu Drewboy lub urz?dzenia rÛwnowa?nego, Demonta?u istniej?cego wzbogacalnika Drewboy, Demonta?u zsypu odbioru kamienia z ko?a wynosz?cego na przesiewacz kamienia, Wytransportowania zdemontowanego z?omu w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego, Przygotowania konstrukcji wsporczej wspÛ?pracuj?cej z wzbogacalnikiem oraz pod??cze rur zasilaj?cych wzbogacalnik w ciecz ci??k?, Wtransportowania nowego wzbogacalnika, Monta?u nowego wzbogacalnika, w miejscu dotychczasowej zabudowy istniej?cego, a zastosowane wloty i wyloty zapewni pod??czenie do istniej?cego uk?adu (pe?na kompatybilno??). Doprowadzenia okablowania zasilaj?cego urz?dzenia elektryczne do istniej?cych pulpitÛw sterowniczych Wykonania dodatkowych dwÛch otworÛw rewizyjnych w obudowie ko?a wynosz?cego kamie?, w celu przeprowadzenia okresowych przegl?dÛw, Wykonania nowego zsypu odbioru kamienia z ko?a wynosz?cego na przesiewacz kamienia, Remontu podestÛw roboczych w obr?bie wzbogacalnika wraz z wymian niezb?dnych krat podestowych wykonanych z krat wema, Wykonania zabezpieczania antykorozyjnego wszystkich elementÛw naruszonych podczas monta?u urz?dzenia (konstrukcja wsporcza, orurowanie) poprzez malowanie zestawem farb epoksydowych na powierzchnie oczyszczone, Wykonania prÛb ruchowych w obecno?ci przedstawicieli Zamawiaj?cego, co skutkowa b?dzie podpisaniem protoko?u odbioru ko?cowego. SzczegÛ?owe warunki realizacji zamÛwienia zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SIWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2019 Fin: 31/05/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1.  kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw
   2.  zdolno?ci technicznej lub zawodowej Okre?lone w Cz??ci VIII oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzgl?dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2) i 4) uPzp.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
 
1.Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci 50 000,00 PLN:
   2.  Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) w pieni?dzu, b) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 tj.)
   3.  Pozosta?e wymagania zgodnie z cz??ci XIX SIWZ
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Wymagany termin p?atno?ci wynosi 120 dni od daty wp?ywu faktury do Zamawiaj?cego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÛwienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego.
   2.  Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza fakturowanie cz??ciowe za realizacj przedmiotu umowy z zachowaniem nast?puj?cej proporcji
:
70 % warto?ci zamÛwienia po dostawie urz?dzenia i podpisaniu Protoko?u cz??ciowego ñ potwierdzaj?cego kompletno? wszystkich dostaw oraz pozosta? kwot po podpisaniu Protoko?u ko?cowego sporz?dzonego po wykonaniu wszystkich prac i uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwole zwi?zanych z monta?em i uruchomieniem przedmiotu umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy mog wspÛlnie ubiega si o udzielenie zamÛwienia.
   2.  W przypadku, o ktÛrym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy Pe?nomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawcÛw, o ktÛrych mowa w ust.
   1. 
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
   5.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. Dokumenty te powinny potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   6.  SzczegÛ?owe warunki zgodnie z Cz??ci XII SIWZ
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie: kryterium ceny:
   2.  Minimalna wysoko? post?pienia w kryterium cena: 5 000,00 PLN Brutto
   3.  SzczegÛ?owe warunki zgodnie z Cz??ci XXII SIWZ
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 087-196225
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/12/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/12/2018 Heure locale: 10:15 Lieu:
Polska Grupa GÛrnicza S.A., Oddzia KWK ROW - Dzia ZamÛwie i PrzetargÛw, 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10, Budynek ÑBî, sala nr 23, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1.  Kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw.
   2.  Zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lone w Cz??ci VIII oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzgl?dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2) i 4) uPzp. SzczegÛ?y w cz??ci VII i VIII SIWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
43410000 - Machines de traitement des minéraux