Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/11/2023
Date de péremption : 30/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:MatÈriel de forage

2023/S 222-697764  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


17/11/2023
S222
Pologne-Katowice: MatÈriel de forage

2023/S 222-697764

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 203-634477)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
NumÈro national d'identification: 634-283-47-28
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Bywalec
Courriel: j.bywalec@pgg.pl
TÈlÈphone: +48 327173886
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgg.pl/
Adresse du profil díacheteur: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa wiertnic i kotwiarek dla potrzeb Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. z podzia?em na 13 zada?

NumÈro de rÈfÈrence: 462300387

II.1.2)
Code CPV principal
43130000 MatÈriel de forage

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r., zwanej dalej ustaw? Pzp.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa wiertnic i kotwiarek dla potrzeb Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. z podzia?em na 13 zada?.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 203-634477

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 17/02/2024

Lire:

Date: 27/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa wiertnic i kotwiarek dla potrzeb Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. z podzia?em na 13 zada? 30/11/2023 17/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
43130000 - Matériel de forage