Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 08/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Microscopes

2022/S 18-042881  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Katowice: Microscopes 2022/S 018-042881 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Adresse postale: ul. Bankowa 12 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-007 Pays: Pologne Courriel: artur.baran@us.edu.pl T╚l╚phone: +48 323591334 Fax: +48 323592048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.us.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/us Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/us
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Wy?sza Uczelnia Publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa mikroskop█w elektronowych Num╚ro de r╚f╚rence: DZP.381.127.2021.DWU
II.1.2) Code CPV principal 38510000 Microscopes
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mikroskop█w elektronowych (wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem) zwanych dalej Đsprz?temţ. Oferowany sprz?t musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, pochodzi? z bie??cej produkcji (nie starszy ni? 2021), posiada? stosowne certyfikaty dopuszczaj?ce je do sprzeda?y i u?ytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi?zany zapewni? bezp?atny serwis gwarancyjny Sprz?t█w. Oprogramowanie winno by? w najnowszej wersji i pochodzi? z legalnego ?r█d?a, a tak?e by? wolne od wad prawnych. 2) Zakres zam█wienia wskazano w SWZ. 3) Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazano w SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? A ˝ Transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do bada? w warunkach kriogenicznych (cryo-TEM)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38510000 Microscopes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
?l?skie Mi?dzyuczelniane Centrum Edukacji i Bada? Interdyscyplinarnych ul. 75 Pu?ku Piechoty 41-500 Chorz█w
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mikroskopu elektronowego (wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem) zwanych dalej Đsprz?temţ. Oferowany sprz?t musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, pochodzi? z bie??cej produkcji (nie starszy ni? 2021), posiada? stosowne certyfikaty dopuszczaj?ce je do sprzeda?y i u?ytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi?zany zapewni? bezp?atny serwis gwarancyjny Sprz?t█w. Oprogramowanie winno by? w najnowszej wersji i pochodzi? z legalnego ?r█d?a, a tak?e by? wolne od wad prawnych. 2) Zakres i opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w SWZ. 3) Termin realizacji zam█wienia: do 8 miesi?cy od daty zawarcia umowy. 4) Wszystkie elementy dostarczonego mikroskopu i urz?dze? do tworzenia preparat█w mikroskopowych musz? by? obj?te gwarancj? nie kr█tsz? ni? 24 miesi?ce
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne (P) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 8 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia jest realizowany w ramach projektu pt. ţCentrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)", zwanego dalej ĐProjektemţ. Projekt jest wsp█?finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?l?skiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? B ˝ Skaningowy mikroskop elektronowy wyposa?ony w detektory EDX, WDX oraz Ramana
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38510000 Microscopes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
?l?skie Mi?dzyuczelniane Centrum Edukacji i Bada? Interdyscyplinarnych ul. 75 Pu?ku Piechoty 41-500 Chorz█w
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mikroskopu elektronowego (wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem) zwanych dalej Đsprz?temţ. Oferowany sprz?t musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, pochodzi? z bie??cej produkcji (nie starszy ni? 2021), posiada? stosowne certyfikaty dopuszczaj?ce je do sprzeda?y i u?ytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi?zany zapewni? bezp?atny serwis gwarancyjny Sprz?t█w. Oprogramowanie winno by? w najnowszej wersji i pochodzi? z legalnego ?r█d?a, a tak?e by? wolne od wad prawnych. 2) Zakres i opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w SWZ. 3) Termin realizacji zam█wienia: do 8 miesi?cy od daty zawarcia umowy. 4) Wszystkie elementy dostarczonego mikroskopu i urz?dze? do tworzenia preparat█w mikroskopowych musz? by? obj?te gwarancj? nie kr█tsz? ni? 24 miesi?ce
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne (P) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 8 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia jest realizowany w ramach projektu pt. ţCentrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)", zwanego dalej ĐProjektemţ. Projekt jest wsp█?finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?l?skiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? C ˝ Skaningowy mikroskop elektronowy umo?liwiaj?cy sekcjonowanie pr█bek w komorze mikroskopu oraz rekonstrukcj? obraz█w 3D
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38510000 Microscopes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
?l?skie Mi?dzyuczelniane Centrum Edukacji i Bada? Interdyscyplinarnych ul. 75 Pu?ku Piechoty 41-500 Chorz█w
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mikroskopu elektronowego (wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem) zwanych dalej Đsprz?temţ. Oferowany sprz?t musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, pochodzi? z bie??cej produkcji (nie starszy ni? 2021), posiada? stosowne certyfikaty dopuszczaj?ce je do sprzeda?y i u?ytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi?zany zapewni? bezp?atny serwis gwarancyjny Sprz?t█w. Oprogramowanie winno by? w najnowszej wersji i pochodzi? z legalnego ?r█d?a, a tak?e by? wolne od wad prawnych. 2) Zakres i opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w SWZ. 3) Termin realizacji zam█wienia: do 8 miesi?cy od daty zawarcia umowy. 4) Wszystkie elementy dostarczonego mikroskopu i urz?dze? do tworzenia preparat█w mikroskopowych musz? by? obj?te gwarancj? nie kr█tsz? ni? 24 miesi?ce
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne (P) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 8 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia jest realizowany w ramach projektu pt. ţCentrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)", zwanego dalej ĐProjektemţ. Projekt jest wsp█?finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?l?skiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega? si? wy??cznie wykonawca, kt█ry nie podlega wykluczeniu z post?powania ze wzgl?du na okoliczno?ci wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).
   2.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, spe?nienie wymogu dotycz?cego braku podstaw do wykluczenia, powinno zosta? wykazane przez ka?dy z tych podmiot█w.
   3.  O?wiadczenie wst?pne, podmiotowe ?rodki dowodowe, inne dokumenty: 1) Wykonawca do??czy do oferty, jako dow█d tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe i potwierdzaj?cy na dzie? sk?adania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania w okoliczno?ciach wymienionych w rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ - o?wiadczenie wst?pne, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ). Orygina? w formie elektronicznej (o?wiadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), sk?adane wraz z ofert?. 2) Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i pkt 3) SWZ, potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia, tj. a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przes?anek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, b) O?wiadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapita?owa), c) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i
   7.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w o kt█rych mowa w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 - zastosowanie znajduj? zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ.
   4.  Pozosta?e dokumenty wymagane przez Zamawiaj?cego. 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia ww. dokument█w, je?eli zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w. Orygina? w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, kt█rej zgodno?? z orygina?em po?wiadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument sk?adany wraz ofert?. 2) Je?eli w imieniu wykonawcy dzia?a osoba, kt█rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 1), Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy z?o?enia pe?nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wym█g powy?szy ma zastosowanie odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia publicznego. Orygina? w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, kt█rej zgodno?? z orygina?em po?wiadcza mocodawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument sk?adany wraz ofert?.
   5.  Wykaz o?wiadcze? i dokument█w wraz z okre?leniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ. Adres strony internetowej, pod kt█r? jest dost?pna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us. https://platformazakupowa.pl/pn/us
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w udzia?u w przedmiotowym post?powaniu. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
nie dotyczy
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w udzia?u w przedmiotowym post?powaniu. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
nie dotyczy
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji umowy okre?la wz█r umowy (za??cznik nr 3 do SWZ).
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 219-575558
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 08/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 08/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 08/02/2022 Heure locale: 10:15
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykaz wymaganych przedmiotowych ?rodk█w dowodowych (dotyczy wszystkich cz??ci post?powania): Opis techniczny oferowanych Sprz?t█w (wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem ˝ je?li jest wymagane), ze wskazaniem wszystkich parametr█w technicznych, w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych Sprz?t█w z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia (za??cznik nr 2 do SWZ). Wystarczaj?ce b?dzie z?o?enie za??cznika nr 2 do SWZ wype?nionego w spos█b okre?lony powy?ej oraz w wymaganej formie. Wymagana forma i moment z?o?enia: Orygina? w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, kt█rej zgodno?? z orygina?em po?wiadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument sk?adany wraz z ofert?.
   2.  Klauzula informacyjna dotycz?ca przetwarzania danych osobowych bezpo?redni od osoby fizycznej , kt█rej dane dotycz?, w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego oraz obowi?zki informacyjne wykonawcy wynikaj?ce z RODO zosta?y okre?lone w rozdz. XVI ust. 5 SWZ, dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.
   3.  Zmiana postanowie? zawartej Umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, wynikaj?ce z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mog? nast?pi? w okoliczno?ciach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (za??cznik nr 3 do SWZ), dost?pnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us. https://platformazakupowa.pl/pn/us https://platformazakupowa.pl/pn/us
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/224587803
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcom oraz innym podmiotom, kt█re maj? lub mia?y interes w uzyskaniu zam█wienia oraz ponios?y lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 ˝ 590). 2) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej prowadzon? przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. 3) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 4) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym; 5) Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu; 6) Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacj? przekazano przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, je?eli chodzi o odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, c) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku odwo?ania w innych okoliczno?ciach ni? wymienione w lit. a i
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych, Departamen Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/224587803
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Katowice: MicroscopesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 08/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38510000 - Microscopes