Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2020/S 68-162506  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 MarchÈ de travaux - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Katowice: Ouvrages d'art et de gÈnie civil 2020/S 068-162506 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL227 Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10 Courriel: o.pojda@pgg.pl TÈlÈphone: +48 327160689 Fax: +48 327160583 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://efo.coig.biz/
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr, transport kruszywa skalnego RA powsta?ego na bazie odpadÛw wydobywczych i wbudowanie w bry? krajobrazow dla PGG S.A. Oddzia KWK ROW Ruch Rydu?towy NumÈro de rÈfÈrence: 502000089
II.1.2) Code CPV principal 45220000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
OdbiÛr, transport kruszywa skalnego RA powsta?ego na bazie odpadÛw wydobywczych i wbudowanie w bry? krajobrazow w celu realizacji projektu pn. ÑBudowa i kszta?towanie bry?y krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szybie Leon IIî dla PGG S.A. Oddzia KWK ROW Ruch Rydu?towy.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227
II.2.4) Description des prestations:
W ramach us?ugi Wykonawca winien wykona?:
   1.  OdbiÛr, transport kruszywa skalnego RA powsta?ego na bazie odpadÛw wydobywczych i wbudowanie w bry? krajobrazow zgodnie z projektem budowlanym pn. ÑBudowa i kszta?towanie bry?y krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szybie Leon II w PGG S.A. Oddzia KWK ROW Ruch Rydu?towyî. Maksymalna ilo? kruszywa skalnego RA powsta?ego na bazie odpadÛw wydobywczych na wydzielonej linii technologicznej Zak?adu Mechanicznej PrzerÛbki W?gla Oddzia?u KWK ROW Ruch Rydu?towy do odbioru w okresie realizacji zamÛwienia wynosi 1 800 000 Mg. W ci?gu doby zak?ada si odbiÛr: ó ?rednio oko?o 2 500 Mg/dob?, ó maksymalnie do 3 500 Mg/dob?.
   2.  Zagospodarowanie terenu zieleni ñ zatrawienie (ziemia spryzmowana na terenie budowy) pow. 1,80 ha. Czynno?ci zagospodarowanie terenu zieleni maj charakter pomocniczy wzgl?dem czynno?ci g?Ûwnej umowy jak jest odbiÛr, transport kruszywa skalnego RA powsta?ego na bazie odpadÛw wydobywczych i wbudowanie w bry? krajobrazow?, wobec czego stawka VAT jak nale?y przyj? w przypadku zagospodarowania terenu zieleni winna by taka sama jak czynno?ci g?Ûwnej umowy.
   3.  W ramach prowadzonych prac Wykonawca zobowi?zany jest do prowadzenia monitoringu polegaj?cego na: ó badaniu stopnia zag?szczenia, co 40 000 Mg ulokowanych kruszyw, ó badaniu stanu termicznego 1 raz na miesi?c.
   4.  Aktualizacja mapy geodezyjnej z naniesionym stanem projektowym i stanem faktycznym, co 120 000 Mg ulokowanych kruszyw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/08/2020 Fin: 01/08/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
 
1.Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000,00 PLN.
   2.  Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nast?puj?cych formach
:
a) w pieni?dzu; b) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. Pozosta?e zapisy zgodnie z cz??ci XIX ust. 3ñ12.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Termin p?atno?ci faktur wynosi 120 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu faktury wystawionej na podstawie potwierdzonego dokumentu odbioru przedmiotu zmÛwienia a w przypadku Wykonawcy spe?niaj?cego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsi?biorstw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw okre?lonych w za??czniku 1 do rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznaj?cego niektÛre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, termin p?atno?ci wynosi 60 dni od daty dor?czenia faktury Zamawiaj?cemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÛwienia.
   2.  Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy mog wspÛlnie ubiega si o udzielenie zamÛwienia.
   2.  W przypadku, o ktÛrym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy pe?nomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawcÛw, o ktÛrych mowa w ust.
   1. 
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem. Pozosta?e zapisy zgodnie z cz??ci XII ust. 5ñ8.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 111-273746
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/04/2020 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/06/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/04/2020 Heure locale: 10:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil