Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 28/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Papier d'impression

2023/S 62-185606  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Katowice: Papier d'impression 2023/S 062-185606 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?l?ski Urz?d WojewÛdzki NumÈro national d'identification: REGON 000514259 Adresse postale: Jagiello?ska 25 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-032 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Czaja Courriel: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl TÈlÈphone: +48 322077508 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.katowice.uw.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa kartonu offsetowego, kartonu ozdobnego i papieru do plotera NumÈro de rÈfÈrence: BA.I.272.9.2023
II.1.2) Code CPV principal 30197630 Papier d'impression
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa kartonu offsetowego, kartonu ozdobnego i papieru do plotera.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ul. Jagiello?ska 25, Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa kartonu offsetowego, kartonu ozdobnego i papieru do plotera
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 14 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunkÛw w tym zakresie
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
ogÛlne warunki umowy-za? 6 do SWZ2. Zamawiaj?cy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 dopuszcza mo?liwo?? zmiany zawartej umowy, w zakresie: a) zmian regulacji prawnych obowi?zuj?cych w dniu podpisania umowy; b) przed?u?enia terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczno?ci niezawinionych przez Wykonawc?, na wniosek Wykonawcy i za zgod? Zamawiaj?cego; c) zmiany oferowanego produktu na inny o parametrach nie gorszych ni? zaoferowane przez Wykonawc? w ofercie i spe?niaj?cych wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia ñ w sytuacji, gdy Wykonawca wyka?e, ?e zaproponowane przez niego w ofercie produkty nie s? dost?pne na rynku w wyniku zako?czenia ich produkcji lub wycofania ze sprzeda?y; d) w przypadkach okre?lonych w art. 455 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 90 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST?POWANIA - rozdzia? VIII SWZ WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU - rozdzia? VII SWZ O?WIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWI?ZANI S? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNK"W UDZIA?U W POST?POWANIU- rozdzia? IX SWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZ?CE SK?ADANYCH O?WIADCZE? I DOKUMENT"W- rozdzia? XIII SWZ INFORMACJA DLA WYKONAWC"W WSP"LNIE UBIEGAJ?CYCH SI? O UDZIELENIE ZAM"WIENIA (SP"?KI CYWILNE/ KONSORCJA)-rozdzia? XI SWZ WYKONAWCY ZAGRANICZNI: Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji o ktÛrej mowa w ust. 3 pkt. 3 sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 ñ powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   7.  Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy ñ powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Krucza 36/WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Wykonawcom, a tak?e innym osobom, ktÛrych interes w uzyskaniu zamÛwienia dozna? lub mo?e dozna? uszczerbku, oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛwustawy Pzp, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodkÛw ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 Dostawa kartonu offsetowego, kartonu ozdobnego i papieru do plotera 28/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30197630 - Papier d'impression