Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 14/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: PiËces de machines d'extraction de puits

2020/S 124-304939  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Katowice: PiËces de machines d'extraction de puits

2020/S 124-304939

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 084-199711)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominik Kaszuba
Courriel: d.kaszuba@pgg.pl
TÈlÈphone: +48 327172977
Fax: +48 327172027 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pgg.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

http://www.pgg.pl/
http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizacja maszyn wyci?gowych gÛrniczych wyci?gÛw szybowych szybu Aleksander III przedzia skipowy i klatkowy dla Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. Oddzia KWK ÑBoles?aw ?mia?yî.

NumÈro de rÈfÈrence: 401901244/01

II.1.2)
Code CPV principal
43612000 PiËces de machines d'extraction de puits

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej uPzp lub ustaw?. Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja maszyn wyci?gowych gÛrniczych wyci?gÛw szybowych szybu Aleksander III przedzia skipowy i klatkowy dla Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. Oddzia KWK ÑBoles?aw ?mia?yî. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lono w Za??czniku nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 084-199711

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 08:45

Lire:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 08:45

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
43612000 - Pièces de machines d'extraction de puits 
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines