Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 20/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande

2023/S 98-307294  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Katowice: Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande 2023/S 098-307294 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Policji w Katowicach Num╚ro national d'identification: 276676775 Adresse postale: gen. Zygmunta Waltera Jankego 276 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-684 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Nolda Courriel: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl T╚l╚phone: +48 478516441 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Szkolenie Policji
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy mi?sa do Szko?y Policji w Katowicach przez okres 6 miesi?cy.
Num╚ro de r╚f╚rence: 4/ZP/2023
II.1.2) Code CPV principal 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? dostawy mi?sa do Szko?y Policji w Katowicach przez okres 6 miesi?cy.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia
:
Pe?ny wykaz asortymentu b?d?cego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilo?? zamawianych produkt█w zosta?a podana w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1A do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? niezrealizowania przedmiotu zam█wienia o warto?ci do 50% ??cznego wynagrodzenia brutto. Z tytu?u niezrealizowania cz??ci zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia finansowe oraz prawne.
   4.  Dostawa, roz?adunek i wniesienie realizowane b?d? na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cen? produkt█w obj?tych umow?
   5.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wykonywana b?dzie ?rodkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu ?ywno?ci
   6.  Szczeg█?y realizacji dostaw okre?lone zosta?y we wzorze umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15111100 Viande de b˙uf 15112100 Volaille fraËche 15112120 Dindes 15113000 Viande de porc
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
SZKO?A POLICJI W KATOWICACH ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 KATOWICE
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? dostawy mi?sa do Szko?y Policji w Katowicach przez okres 6 miesi?cy.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia
:
1) Pe?ny wykaz asortymentu b?d?cego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilo?? zamawianych produkt█w zosta?a podana w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1A do SWZ. 2) Podane ilo?ci s? wielko?ciami szacunkowymi i nie zobowi?zuj? Zamawiaj?cego do zakupu produkt█w w tych ilo?ciach. 3) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy z?o?enia wraz z ofert? kart produkt█w, lub innych dokument█w, z kt█rych b?dzie wynika? ich sk?ad oraz spe?nienie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1A do SWZ.
   3.  Zaproponowanie produkt█w niezgodnych z wymaganiami Zamawiaj?cego, r█wnoznaczne b?dzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp - jako niezgodnej z warunkami zam█wienia.
   4.  Podane ilo?ci s? wielko?ciami szacunkowymi i nie zobowi?zuj? Zamawiaj?cego do zakupu produkt█w w tych ilo?ciach.
   5.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? niezrealizowania przedmiotu zam█wienia o warto?ci do 50% ??cznego wynagrodzenia brutto. Z tytu?u niezrealizowania cz??ci zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia finansowe oraz prawne.
   6.  Dostawa, roz?adunek i wniesienie przedmiotu zam█wienia realizowane b?d? na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cen? produkt█w obj?tych umow? o udzielenie zam█wienia publicznego.
   7.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wykonywana b?dzie ?rodkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu ?ywno?ci.
   8.  Osoby wykonuj?ce dostaw? musz? legitymowa? si? aktualnym orzeczeniem lekarskim dla cel█w sanitarno-epidemiologicznych, kt█re okazuj? na ??danie Zamawiaj?cego.
   9.  Wykonawca zobowi?zany jest do posiadania aktualnego za?wiadczenia o wpisie do rejestru zak?ad█w podlegaj?cych urz?dowej kontroli w?a?ciwych w?adz - zgodnie z ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, z p█?n. zm.) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zak?ad█w albo o zatwierdzeniu zak?adu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z p█?n. zm.). Wykonawca musi podlega? sta?emu nadzorowi w?a?ciwych w?adz. 10. Oferowane produkty musz? spe?nia? wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci. Ka?dy produkt musi by? wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 11. Szczeg█?y realizacji dostaw okre?lone zosta?y we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. 12. Wykonawca zapewni ochron? przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw? z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych (dalej RODO) (Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowi?zek poinformowania Podwykonawc█w, podmiot█w trzecich i cz?onk█w konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. O?wiadczenie Wykonawcy o wype?nieniu obowi?zk█w wynikaj?cych z art. 13 lub art. 14 RODO wobec os█b fizycznych, od kt█rych dane osobowe bezpo?rednio lub po?rednio pozyska? w celu ubiegania si? o niniejsze zam█wienie z?o?one zostanie w formularzu ofertowym ˝ stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zam█wienie realizowane b?dzie sukcesywnie przez okres 6 miesi?cy od dnia podpisania umowy z zastrze?eniem, ?e je?eli umowa zostanie podpisana przed dniem 4 sierpnia 2023 r., bieg terminu wykonania zam█wienia rozpoczyna si? z dniem 4 sierpnia 2023 r.
   2.  Szczeg█?owe zagadnienia dotycz?ce terminu realizacji umowy uregulowane s? we wzorze umowy stanowi?cej Za??cznik nr 5 do SWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2132, z p█?n. zm.) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753) w szczeg█lno?ci Wykonawca musi podlega? sta?emu nadzorowi w?a?ciwych w?adz.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie ?adnego warunku.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje co najmniej jednym ?rodkiem transportu spe?niaj?cym warunki okre?lone w rozdziale IV Za??cznika nr II do rozporz?dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny ?rodk█w spo?ywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1);
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne dla Stron postanowienia okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 5 do SWZ.
   2.  Umowa zostanie uzupe?niona o zapisy wynikaj?ce ze z?o?onej oferty.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz w zakresie w jakim zosta?y przewidziane w postaci jednoznacznych postanowie? umownych zgodnie ze wzorem umowy.
   4.  Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci zachowania formy pisemnej.
   5.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia okresu realizacji dostaw do czasu wyczerpania ?rodk█w finansowych wynikaj?cych z zwartej umowy (maksymalnie o dodatkowe 6 miesi?cy) lub do czasu podpisania nowej umowy. W takim przypadku Zamawiaj?cy poinformuje pisemnie Wykonawc? o potrzebie kontynuacji dostaw na warunkach okre?lonych w niniejszej umowie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Aukcja zostanie przeprowadzona zgodnie z zapisami rozdzia?u XVIII i XIX SWZ, pod adresem https://aukcje.uzp.gov.pl, je?eli zostan? z?o?one co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. W aukcji elektronicznej minimalne post?pienie w kryterium "Cena" to 1000 z? brutto. Licytowana cena b?dzie cen? brutto za realizacj? ca?ego zam█wienia https://aukcje.uzp.gov.pl
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 17/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi 20 czerwca 2023 r. po godzinie 10:30 poprzez odszyfrowanie ofert z?o?onych na platformie zakupowej Zamawiaj?cego, w siedzibie Zamawiaj?cego Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Komisja Przetargowa powo?ana decyzj? Nr 21/23 Komendanta Szko?y Policji w Katowicach z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powo?ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Nr 4/ZP/2023
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
IV kwarta? 2023 roku
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
INFORMACJA O FORMALNO?CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA? DOPE?NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO
   1.  Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, kt█rzy z?o?yli oferty na zasadach i w zakresie okre?lonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp poprzez platform? zakupow? jako wiadomo?? (komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. Informacja ta zostanie r█wnie? zamieszczona na platformie zakupowej jako komunikat publiczny w sekcji ,,Komunikatyţ w zakresie okre?lonym w art. 253 ust. 2 ustawy Pzp.
   2.  Umowa w sprawie zam█wienia publicznego mo?e zosta? zawarta wy??cznie z Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po up?ywie termin█w okre?lonych w art. 264 ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz? zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 276. Wykonawca w szczeg█lnych przypadkach mo?e z?o?y? pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o wyra?enie zgody na zmian? ww. sposobu podpisania umowy. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp zostanie okre?lony w Zaproszeniu, kt█re zostanie przes?ane za po?rednictwem platformy zakupowej jako wiadomo?? (komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Wykonawca, kt█ry bra? udzia? w aukcji elektronicznej zobowi?zany jest przed podpisaniem umowy dostarczy? Specyfikacj? ilo?ciowo-jako?ciowo-warto?ciow? stanowi?c? za??cznik nr 1A, 1B do SWZ (w zale?no?ci od wybranej cz??ci) PRZELICZON? DO WARTO?CI OFERTY PO ZAKO?CZONEJ AUKCJI.
   5.  W przypadku wyboru Wykonawcy b?d?cego sp█?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, kt█rego warto?? oferty przewy?sza dwukrotnie wysoko?? kapita?u zak?adowego Wykonawca zobowi?zany jest najp█?niej w dniu zawarcia umowy do przed?o?enia uchwa?y wsp█lnik█w lub odpisu umowy sp█?ki wyra?aj?cej zgod? na zaci?gni?cie zobowi?zania, zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 wrze?nia 2000 r. Kodeks sp█?ek handlowych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1467 z p█?n. zm.). Powy?sze dotyczy r█wnie? Wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia publicznego.
   6.  Je?eli Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, Zamawiaj?cy mo?e wybra? ofert? najkorzystniejsz? spo?r█d pozosta?ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ?e zachodz? przes?anki do uniewa?nienia post?powania okre?lone w art. 255 ustawy Pzp.
   7.  W przypadku wyboru Wykonawcy b?d?cego przedsi?biorc?, przed zawarciem umowy Wykonawca poda adres zamieszkania przedsi?biorcy.
   8.  Je?eli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy mo?e przed zawarciem umowy wezwa? pe?nomocnika do przedstawienia umowy reguluj?cej wsp█?prac? tych Wykonawc█w.
   9.  Osoby reprezentuj?ce Wykonawc? przy podpisaniu umowy winny posiada? ze sob? dokumenty potwierdzaj?ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b?dzie wynika? z dokument█w za??czonych do z?o?onej oferty.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp w toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 11. Od wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 Dostawy mi?sa do Szko?y Policji w Katowicach przez okres 6 miesi?cy. 20/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15100000 - Produits de l'Úlevage, viande et produits Ó base de viande 
15111100 - Viande de bťuf 
15112100 - Volaille fraţche 
15112120 - Dindes 
15113000 - Viande de porc