Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande

2021/S 179-465819  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Katowice: Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande 2021/S 179-465819 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Policji w Katowicach Num╚ro national d'identification: 276676775 Adresse postale: gen. Zygmunta Waltera Jankego 276 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-684 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Nolda Courriel: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl T╚l╚phone: +48 478516441 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Szkolenie Policji
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy mi?sa oraz s?oniny, konserw mi?snych i rybnych oraz pasztet█w do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r. Num╚ro de r╚f╚rence: 4/ZP/2021
II.1.2) Code CPV principal 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s dostawy mi?sa oraz s?oniny, konserw mi?snych i rybnych oraz pasztet█w do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.
   2.  Zam█wienie zosta?o podzielone na 2 cz??ci
:
1) Cz?? 1 ˝ ĐDostawy mi?sa oraz s?oniny do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.ţ 2) Cz?? 2 ˝ ĐDostawy konserw mi?snych i rybnych oraz pasztet█w do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.ţ
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia: Pe?ny wykaz asortymentu b?d?cego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilo? zamawianych produkt█w zosta?a podana w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo- warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1A do SWZ DLA CZ??CI 1 oraz za??cznik nr 1B do SWZ DLA CZ??CI
   2. 
   4.  Podane ilo?ci s wielko?ciami szacunkowymi i nie zobowi?zuj Zamawiaj?cego do zakupu produkt█w w tych ilo?ciach.
   5.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? niezrealizowania przedmiotu zam█wienia o warto?ci do 50% ??cznego wynagrodzenia brutto.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 424 780.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy mi?sa oraz s?oniny do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15111100 Viande de b˙uf 15112100 Volaille fraËche 15112120 Dindes 15113000 Viande de porc 15412100 Graisses animales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
SZKO?A POLICJI W KATOWICACH ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 KATOWICE
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s Dostawy mi?sa oraz s?oniny do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021r.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia
:
1) Pe?ny wykaz asortymentu b?d?cego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilo? zamawianych produkt█w zosta?a podana w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo- warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1A do SWZ. 2) Podane ilo?ci s wielko?ciami szacunkowymi i nie zobowi?zuj Zamawiaj?cego do zakupu produkt█w w tych ilo?ciach. UWAGA !! Niewype?nienie kolumny nr 3 w za??czniku nr 1A do SWZ lub zaproponowanie produkt█w niezgodnych z wymaganiami Zamawiaj?cego, r█wnoznaczne b?dzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp ˝ jako niezgodnej z warunkami zam█wienia. 3) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj okre?lonym wymaganiom Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy z?o?enia wraz z ofert kart produkt█w, lub innych dokument█w, z kt█rych b?dzie wynika ich sk?ad oraz spe?nienie wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1A do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? niezrealizowania przedmiotu zam█wienia o warto?ci do 50% ??cznego wynagrodzenia brutto. Z tytu?u niezrealizowania cz??ci zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia finansowe oraz prawne.
   4.  Dostawa, roz?adunek i wniesienie przedmiotu zam█wienia realizowane b?d na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cen produkt█w obj?tych umow o udzielenie zam█wienia publicznego.
   5.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wykonywana b?dzie ?rodkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu ?ywno?ci.
   6.  Osoby wykonuj?ce dostaw musz legitymowa si aktualnym orzeczeniem lekarskim dla cel█w sanitarno-epidemiologicznych, kt█re okazuj na ??danie Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest do posiadania aktualnego za?wiadczenia o wpisie do rejestru zak?ad█w podlegaj?cych urz?dowej kontroli w?a?ciwych w?adz ˝ zgodnie z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, z p█?n. zm.) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zak?ad█w albo o zatwierdzeniu zak?adu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z p█?n. zm.). Wykonawca musi podlega sta?emu nadzorowi w?a?ciwych w?adz.
   8.  Oferowane produkty musz spe?nia wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci. Ka?dy produkt musi by wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
   9.  Szczeg█?y realizacji dostaw okre?lone zosta?y we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. 10. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowi?zek poinformowania Podwykonawc█w, podmiot█w trzecich i cz?onk█w konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. O?wiadczenie Wykonawcy o wype?nieniu obowi?zk█w wynikaj?cych z art. 13 lub art. 14 RODO wobec os█b fizycznych, od kt█rych dane osobowe bezpo?rednio lub po?rednio pozyska w celu ubiegania si o niniejsze zam█wienie z?o?one zostanie w formularzu ofertowym ˝ stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zam█wienie realizowane b?dzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do dnia 31 grudnia 2021 r.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? przed?u?enia terminu realizacji umowy maksymalnie o dodatkowe 6 miesi?cy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostan wyczerpane ?rodki wynikaj?ce z zawartej umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy konserw mi?snych i rybnych oraz pasztet█w do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131000 Conserves et pr╚parations base de viande 15131310 P't╚ 15241500 Maquereaux 15243000 Pr╚parations base de poisson 15241400 Thon en conserve
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
SZKO?A POLICJI W KATOWICACH ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 KATOWICE
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s Dostawy konserw mi?snych i rybnych oraz pasztet█w do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.
   2.  Pe?ny wykaz asortymentu b?d?cego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilo? zamawianych produkt█w zosta?a podana w specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo- warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1B do SWZ. Podane ilo?ci s wielko?ciami szacunkowymi i nie zobowi?zuj Zamawiaj?cego do zakupu produkt█w w tych ilo?ciach. UWAGA !! Niewype?nienie kolumny nr 3 w za??czniku nr 1B do SWZ lub zaproponowanie produkt█w niezgodnych z wymaganiami Zamawiaj?cego, r█wnoznaczne b?dzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp ˝ jako niezgodnej z warunkami zam█wienia.
   3.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj okre?lonym wymaganiom Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy z?o?enia wraz z ofert kart produkt█w, lub innych dokument█w, z kt█rych b?dzie wynika ich sk?ad oraz spe?nienie wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji asortymentowo-ilo?ciowo-warto?ciowej stanowi?cej za??cznik nr 1B do SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? niezrealizowania przedmiotu zam█wienia o warto?ci do 50% ??cznego wynagrodzenia brutto. Z tytu?u niezrealizowania cz??ci zam█wienia Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia finansowe oraz prawne.
   5.  Dostawa, roz?adunek i wniesienie przedmiotu zam█wienia realizowane b?d na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cen produkt█w obj?tych umow o udzielenie zam█wienia publicznego.
   6.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wykonywana b?dzie ?rodkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu ?ywno?ci.
   7.  Osoby wykonuj?ce dostaw musz legitymowa si aktualnym orzeczeniem lekarskim dla cel█w sanitarno-epidemiologicznych, kt█re okazuj na ??danie Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonawca zobowi?zany jest do posiadania aktualnego za?wiadczenia o wpisie do rejestru zak?ad█w podlegaj?cych urz?dowej kontroli w?a?ciwych w?adz ˝ zgodnie z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, z p█?n. zm.) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zak?ad█w albo o zatwierdzeniu zak?adu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z p█?n. zm.). Wykonawca musi podlega sta?emu nadzorowi w?a?ciwych w?adz.
   9.  Oferowane produkty musz spe?nia wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci. Ka?dy produkt musi by wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 10. Szczeg█?y realizacji dostaw okre?lone zosta?y we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. 11. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowi?zek poinformowania Podwykonawc█w, podmiot█w trzecich i cz?onk█w konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. O?wiadczenie Wykonawcy o wype?nieniu obowi?zk█w wynikaj?cych z art. 13 lub art. 14 RODO wobec os█b fizycznych, od kt█rych dane osobowe bezpo?rednio lub po?rednio pozyska w celu ubiegania si o niniejsze zam█wienie z?o?one zostanie w formularzu ofertowym ˝ stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zam█wienie realizowane b?dzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do dnia 31 grudnia 2021 r.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? przed?u?enia terminu realizacji umowy maksymalnie o dodatkowe 6 miesi?cy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostan wyczerpane ?rodki wynikaj?ce z zawartej umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 121-318160
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4/ZP/2021
Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawy mi?sa oraz s?oniny do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dystrybucja mi?sa i w?dlin A. D. Szatan Sp. J.
Num╚ro national d'identification: 277690441 Adresse postale: ul. Chemiczna 12 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 263 036.37 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 249 375.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawy konserw mi?snych i rybnych oraz pasztet█w do Szko?y Policji w Katowicach w II p█?roczu 2021 r.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KONSHURT Sp. z o.o. Sp. K.
Num╚ro national d'identification: 364419435 Adresse postale: ul. Korfantego 26 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-202 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 76 844.13 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 57 312.83 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, kt█rzy z?o?yli oferty na zasadach i w zakresie okre?lonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp poprzez platform zakupow jako wiadomo? (komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. Informacja ta zostanie r█wnie zamieszczona na platformie zakupowej jako komunikat publiczny w sekcji ,,Komunikatyţ w zakresie okre?lonym w art. 253 ust. 2 ustawy Pzp.
   2.  Umowa w sprawie zam█wienia publicznego mo?e zosta zawarta wy??cznie z Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po up?ywie termin█w okre?lonych w art. 264 ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276. Wykonawca w szczeg█lnych przypadkach mo?e z?o?y pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o wyra?enie zgody na zmian ww. sposobu podpisania umowy. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp zostanie okre?lony w Zaproszeniu, kt█re zostanie przes?ane za po?rednictwem platformy zakupowej jako wiadomo? (komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Wykonawca, kt█ry bra udzia w aukcji elektronicznej zobowi?zany jest przed podpisaniem umowy dostarczy Specyfikacj ilo?ciowo-jako?ciowo-warto?ciow stanowi?c za??cznik nr 1A lub 1B do SWZ PRZELICZON DO WARTO?CI OFERTY PO ZAKO?CZONEJ AUKCJI
   5.  W przypadku wyboru Wykonawcy b?d?cego sp█?k z ograniczon odpowiedzialno?ci?, kt█rego warto? oferty przewy?sza dwukrotnie wysoko? kapita?u zak?adowego Wykonawca zobowi?zany jest najp█?niej w dniu zawarcia umowy do przed?o?enia uchwa?y wsp█lnik█w lub odpisu umowy sp█?ki wyra?aj?cej zgod na zaci?gni?cie zobowi?zania, zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 wrze?nia 2000 r. Kodeks sp█?ek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1526). Powy?sze dotyczy r█wnie Wykonawc█w ubiegaj?cych si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia publicznego.
   6.  Je?eli Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, Zamawiaj?cy mo?e wybra ofert najkorzystniejsz spo?r█d pozosta?ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ?e zachodz przes?anki do uniewa?nienia post?powania okre?lone w art. 255 ustawy Pzp.
   7.  W przypadku wyboru Wykonawcy b?d?cego przedsi?biorc?, przed zawarciem umowy Wykonawca poda adres zamieszkania przedsi?biorcy.
   8.  Je?eli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy mo?e przed zawarciem umowy wezwa pe?nomocnika do przedstawienia umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w.
   9.  Osoby reprezentuj?ce Wykonawc przy podpisaniu umowy winny posiada ze sob dokumenty potwierdzaj?ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b?dzie wynika z dokument█w za??czonych do z?o?onej oferty.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: 02-676 Ville: Warszawa Code postal: Post?pu 17a Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp w toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 11. Od wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15100000 - Produits de l'Úlevage, viande et produits Ó base de viande 
15111100 - Viande de bťuf 
15112100 - Volaille fraţche 
15112120 - Dindes 
15113000 - Viande de porc 
15131000 - Conserves et prÚparations Ó base de viande 
15131310 - PÔtÚ 
15241400 - Thon en conserve 
15241500 - Maquereaux 
15243000 - PrÚparations Ó base de poisson 
15412100 - Graisses animales