Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Produits pharmaceutiques

2023/S 186-583026  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Pologne-Katowice: Produits pharmaceutiques 2023/S 186-583026 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach NumÈro national d'identification: 000289035 Adresse postale: ul. Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Jeziorski Courriel: dzp@sum.edu.pl TÈlÈphone: +48 322083547 Fax: +48 322083568 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sum.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.sum.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy produktu leczniczego pn. Bortezomib NumÈro de rÈfÈrence: RZP/PN/88/I/23
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania s? sukcesywne dostawy produktu leczniczego pn. Bortezomib. Przedmiot zamÛwienia nale?y zrealizowa? w oparciu o za?o?enia okre?lone w Specyfikacji asortymentowoñcenowej stanowi?cej za??cznik do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 61 645.50 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
wg dokumentu ÑPlanowana lokalizacja o?rodkÛw/podmiotÛw leczniczychî stanowi?cego za??cznik nr 3 do Umowy
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Sukcesywne dostawy produktu leczniczego pn. Bortezomib w ilo?ci 648 szt. jako zamÛwienie podstawowe + 150 w ramach opcji.
   2.  Lek stanowi?cy przedmiot zamÛwienia musi by? dopuszczony do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrze?nia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650) - Wykonawca winien posiada? wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie RP dla oferowanego leku oraz okaza? je na ??danie Zamawiaj?cego.
   3.  Uzasadnienie braku podzia?u zamÛwienia na cz??ci: Przedmiot niniejszego post?powania stanowi jeden rodzaj produktu leczniczego. Zamawiaj?cy planuje jednocze?nie zakupy innych produktÛw leczniczych, ktÛre ??cznie z produktem, ktÛrego dotyczy niniejsze post?powanie, uj?te s? w Planie post?powa? na 2023 r. w pozycji
   2. 2.20 obejmuj?cej leki, szczepionki, witaminy. Tym samym nale?y uzna?, ?e zakup lekÛw, szczepionek i witamin podzielony jest na cz??ci, a niniejsze post?powanie dotyczy jednej z cz??ci zamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania przez Zamawiaj?cego z opcji ilo?ciowej polegaj?cej na rozszerzeniu zamÛwienia podstawowego, ktÛre towarzysz? zamÛwieniu podstawowemu, a co do ktÛrych nie podj?to jeszcze decyzji, czy b?d? wykorzystane. Ch?? skorzystania z prawa opcji nie b?dzie wymaga? zawarcia aneksu do umowy, odbywa? si? b?dzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zg?oszenia. W razie nieudzielenia zamÛwienia opcjonalnego Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. ZamÛwienie opcjonalne realizowane b?dzie na zasadach przewidzianych dla zamÛwienia podstawowego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W zwi?zku z faktem, i? przedmiot zamÛwienia zosta? opublikowany we wst?pnym og?oszeniu informacyjnym w Dzienniku Urz?dowym WspÛlnot Europejskich Zamawiaj?cy na podstawie zapisÛw art. 138 ustawy Pzp skraca termin sk?adania ofert
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 160-506866
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 634-012-54-42 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 61 645.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 505ñ590 ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w tym dziale przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia (SWZ) przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?: 1) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?; 4) je?eli zamawiaj?cy nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Sukcesywne dostawy produktu leczniczego pn. Bortezomib 27/09/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques