Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 22/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: ...quipement minier, Èquipement pour l'exploitation de carriËres, matÈriel de construction

2021/S 178-464684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Katowice: ...quipement minier, Èquipement pour l'exploitation de carriËres, matÈriel de construction

2021/S 178-464684

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 166-436207)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Polska Grupa GÛrnicza S.A. Oddzia KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieru?, ul. Granitowa 16
Courriel: j.bielenin@pgg.pl
TÈlÈphone: +48 327177081
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dzier?awa kombajnu ?cianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obs?ugi gwarancyjnej w ca?ym okresie dizer?awy do ?ciany 744b i kolejnych PGG S.A. Oddzia KWK PIast-Ziemowit Ruch Piast.

NumÈro de rÈfÈrence: 422100578

II.1.2)
Code CPV principal
43000000 ...quipement minier, Èquipement pour l'exploitation de carriËres, matÈriel de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest: Dzier?awa kombajnu ?cianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obs?ugi gwarancyjnej w ca?ym okresie dzier?awy do ?ciany 744b i kolejnych PGG S.A. Oddzia KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 166-436207

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: G?Ûwne warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisÛw je reguluj?cych:

Au lieu de:

Termin p?atno?ci faktur wynosi 120 dni od zako?czenia miesi?cznego okresu rozliczeniowego a w przypadku Wykonawcy spe?niaj?cego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsi?biorstw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw okre?lonych w Za??czniku 1 do Rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznaj?cego niektÛre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin p?atno?ci wynosi 60 dni od daty zako?czenia miesi?cznego okresu rozliczeniowego. Faktury za realizacj przedmiotu zamÛwienia Wykonawca wystawia b?dzie Zamawiaj?cemu nie pÛ?niej ni 30 dni przed terminem p?atno?ci.

Lire:

Termin p?atno?ci faktur dokumentuj?cych zobowi?zania Dzier?awcy wynikaj?ce z niniejszej Umowy wynosi b?dzie 60 dni od zako?czenia miesi?cznego okresu rozliczeniowego. Faktury Wydzier?awiaj?cy wystawia b?dzie Dzier?awcy nie pÛ?niej ni 30 dni przed terminem p?atno?ci.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
43000000 - Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction