Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2022/S 18-043273  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Katowice: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2022/S 018-043273 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?L?SKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH NumÈro national d'identification: 000289035 Adresse postale: Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Jeziorski Courriel: dzp@sum.edu.pl TÈlÈphone: +48 322083547 Fax: +48 322083568 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sum.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.sum.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? urz?dze? laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach (RZP/PN/43/1/21) NumÈro de rÈfÈrence: RZP/PN/43/1/21
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Dostawa i monta? urz?dze? laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 3 pakiety: Pakiet nr 6 ñ wirÛwka laboratoryjna Pakiet nr 7 ñ p?uczka do mikrop?ytek Pakiet nr 10 ñ termomikser z termoblokiem
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych ñ na wybrany pakiet. Wykonawca mo?e sk?ada? ofert? na wszystkie cz??ci (pakiety).
   3.  SzczegÛ?y opis przedmiotu zamÛwienia zosta? uj?ty w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za??cznik nr
   2. 1-2.3 do SWZ oraz w Specyfikacji asortymentowo ñ cenowej stanowi?cej za??cznik nr
   3. 1-3.3 do SWZ.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach okre?lonych w SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 7 - P?uczka do mikrop?ytek
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach, zgodnie z wykazem miejsc dostaw stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa p?uczki do mikrop?ytek.
   2.  Przedmiot zamÛwienia nale?y zrealizowa? w oparciu o za?o?enia okre?lone w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr
   3. 2 do SWZ oraz w specyfikacji technicznej stanowi?cej za??cznik stanowi?cej za??cznik nr
   2. 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji dostawy wraz z wniesieniem i monta?em / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 10- termomikser z termoblokiem
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach, zgodnie z wykazem miejsc dostaw stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa termomiksera z termoblokiem
   2.  Przedmiot zamÛwienia nale?y zrealizowa? w oparciu o za?o?enia okre?lone w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za??cznik nr
   3. 3 do SWZ oraz w specyfikacji technicznej stanowi?cej za??cznik stanowi?cej za??cznik nr
   2. 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji dostawy wraz z wniesieniem i monta?em / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 233-612907
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 7 - P?uczka do mikrop?ytek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 10- termomikser z termoblokiem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 505ñ590 ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w tym dziale przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia (SWZ) przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?: 1) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?; 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Katowice: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)Type díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)