Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:...quipements mÈdicaux

2023/S 193-600267  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Katowice: ...quipements mÈdicaux 2023/S 193-600267 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45-47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Zacharyasz Courriel: bzacharyasz@gcm.pl TÈlÈphone: +48 323598449 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil díacheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wyposa?enia medycznego- Narz?dzia sekcyjne dla Zak?adu Patomorfologii NumÈro de rÈfÈrence: DZ.3321.140.2023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa wyposa?enia medycznego: Zad. 1 ñ Narz?dzia sekcyjne dla Zak?adu Patomorfologii Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik 2b do SWZ i za??cznik 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 921.18 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33900000 ...quipement et fournitures pour autopsie et usage mortuaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45 - 47, 40-635 Katowice ñ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia (je?li dotyczy): 1) oferowany wyrÛb medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestÛw, certyfikatÛw oraz rejestracji, 2) oferowany wyrÛb medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z pÛ?n. zm. ), 3) oferowany wyrÛb medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; W przypadku, gdyby oferowany wyrÛb medyczny nie wymaga? zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogÛw prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisÛw oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamÛwienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa? przedmiotu zamÛwienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y sposÛb, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie rÛwnowa?ne do opisanych w powy?szy sposÛb. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc? nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. Opisuj?c przedmiot zamÛwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych, o ktÛrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAM"WIENIACH, O KT"RYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAM"WIE? Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. OPIS KRYTERI"W, KT"RYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWA? PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI"W I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriÛw okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d? punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s? punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA waga: 20 % KRYTERIUM GWARANCJA waga: 20 %
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s? w pkt.10.5 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 117-366402
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa wyposa?enia medycznego- Narz?dzia sekcyjne dla Zak?adu Patomorfologii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hebu Medical Polska Sp.z o.o.
Adresse postale: ul. Kobylnicka 2a Ville: Sady Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 911.18 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 921.18 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
WYKAZ O?WIADCZE?, DOKUMENT"W I PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawc? (art. 139 ust. 1), do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? sk?adania ofert: podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (JEDZ), czyli nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentÛw: 1 Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE 2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ñ Pzp b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; 4 O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw, z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 5 Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw i op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6 Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci 7 O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. 8 O?wiadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: art 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego Pe?ny opis w SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
17. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 17.1. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 17.2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 17.3. Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp. 17.4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 17.5. ?rodki ochrony prawnej s? szczegÛ?owo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Dostawa wyposa?enia medycznego- Narz?dzia sekcyjne dla Zak?adu Patomorfologii 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33900000 - Équipement et fournitures pour autopsie et à usage mortuaire