Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: RÈactifs chimiques

2020/S 69-163766  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Katowice: RÈactifs chimiques 2020/S 069-163766 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach NumÈro national d'identification: 000289035 Adresse postale: Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 Code postal: 40-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Jeziorski Courriel: dzp@sum.edu.pl TÈlÈphone: +48 322083547 Fax: +48 322083568 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sum.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.sum.edu.pl www.sum.edu.pl www.sum.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw chemicznych dla jednostek ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach NumÈro de rÈfÈrence: RZP/PN/157/19/20
II.1.2) Code CPV principal 33696300
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw chemicznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 272 815.58 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw chemicznych. Przedmiot zamÛwienia nale?y zrealizowa w oparciu o za?o?enia okre?lone w opisie przedmiotu zamÛwienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej za?. nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji dostawy / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin rozpatrzenia reklamacji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 038-089443
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw chemicznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Symbios SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Modrzewiowa 37 Ville: Rotmanka Code NUTS: PL Code postal: 83-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 272 815.58 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 272 815.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ñ 198 g ustawy). ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (dalej: SIWZ) przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
   1.  Terminy wnoszenia odwo?a?: odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: ó nie zawiera brakÛw formalnych, ó uiszczono wpis (wpis uiszcza si najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania). Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Pzp nie stanowi inaczej. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - Réactifs chimiques