Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:RÈactifs de laboratoire

2023/S 194-605845  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Katowice: RÈactifs de laboratoire 2023/S 194-605845 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach NumÈro national d'identification: 9542270611 Adresse postale: ul.Francuska 20/24 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-027 Pays: Pologne Point(s) de contact: AGNIESZKA CHOWA?SKA Courriel: duo@spskm.katowice.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spskm.katowice.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: szpital kliniczny
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw 7 NumÈro de rÈfÈrence: ZP-23-139UN
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia stanowi sukcesywna dostawa odczynnikÛw z podzia?em na 3 zadania:
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 734 980.42 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa odczynnikÛw wraz z dzier?aw? dwÛch analizatorÛw do bada? z zakresu Koagulologi i Hemostazy
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   1.  Uko?ne ustawienie fiolki odczynnikowej w celu minimalizacji strat odczynnikowych / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Kuwety pomiarowe pakowane pojedynczo w celu zmniejszenia liczby b??dÛw zwi?zanych z prac? analizatorÛw / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   3.  Fibrynogen oznaczany w zakresie st??e? 0,3 -9,00 g/l / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   4.  Przebijak korkÛw zamkni?tego pobrania dostosowany do probÛwek typu probÛwko-strzykawki / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa odczynnikÛw wraz z dzier?aw? Systemu ( aparatu) do elektroforezy i immunofiksacji
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   1.  Pod?o?e do wykonania rozdzia?u elektroforetycznego: ?el agarozowy / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  oznaczania immunofiksacji W pe?ni automatyczny przebieg procesu oznaczania immunofiksacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   3.  Rozdzia? elektroforetyczny bia?ek z podanymi warto?ciami referencyjnymi na 6 frakcji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   4.  komponenta monoklonalna Automatyczne oznaczanie komponenty monoklonalnej , bez subiektywnej oceny operatora / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostaw odczynnikÛw wraz z dzier?aw? analizatora immunochemicznego
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   1.  Wszystkie kontrole i kalibratory w postaci p?ynnej, gotowe do u?ycia, bez konieczno?ci rekonstytucji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Liniowo?? Total Beta-hCG >14.000 mIU/ml / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   3.  Oznaczenie kortyzolu zarÛwno w surowicy i w moczu z prÛbki pierwotnej / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom:
   4.  Analizator posiadaj?cy mo?liwo?? po??czenia analizatorem biochemicznym ALINITY C firmy Abbott b?d?cym w posiadaniu Zamawiaj?cego / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Pilna potrzeba realizacji zamÛwienia w zwi?zku z nag?ym wzrostem ilo?ci bada? i wyczerpaniem asortymentu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 168-527833
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 339 761.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biameditek sp. z o.o.
Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 504 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 890 419.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa odczynnikÛw 7 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire