Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Réalisation et entretien d'espaces verts

2023/S 194-607727  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Katowice: Réalisation et entretien d'espaces verts 2023/S 194-607727 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH Numéro national d'identification: REGON 003545711 Adresse postale: ul. Tadeusza Ko?ciuszki 138 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-523 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gabriela Drabik Courriel: zamowienia.publiczne@zzm.katowce.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zzmkce.bip.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka administracji samorz?dowej
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Zagospodarowanie zieleni? terenów miejskich w ramach Zielonego Bud?etu miasta Katowice - Cz??? 10" Numéro de référence: NZI.261.33.2023
II.1.2) Code CPV principal 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug pn.
:
"Zagospodarowanie zieleni? terenów miejskich w ramach Zielonego Bud?etu miasta Katowice - Cz??? 10"
   2.  Przedmiot zamówienia b?dzie realizowany w siedmiu lokalizacjach wskazanych w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 204 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug pn.
:
"Zagospodarowanie zieleni? terenów miejskich w ramach Zielonego Bud?etu miasta Katowice - Cz??? 10"
   2.  Przedmiot zamówienia b?dzie realizowany w siedmiu lokalizacjach wskazanych w SWZ.
   3.  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1). Zadanie Nr 1 - podstawowy przedmiot umowy: wykonanie us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu zieleni? terenów miejskich w lokalizacjach wskazanych w SWZ; zgodnie z za??czon? dokumentacj? projektow? i przedmiarem m.in.: a) oczyszczenie i przygotowanie terenu pod obsadzenia b) nasadzenia drzew i krzewów ;2). Zadanie Nr 2 - us?ugi obj?te prawem opcji tj.: a) utrzymanie i piel?gnacja wykonanych nasadze? w okresie od 15.04.2024 - 15.10.2024 roku w lokalizacjach wskazanych w SWZ.4. Przedmiot zamówienia dla Zadania Nr 1 obejmuje: wykonanie zagospodarowania terenu dla ka?dej lokalizacji.
   5.  Zadanie Nr 2 - to us?ugi obj?te prawem opcji - pel?gnacja nasadzonych drzew i krzewów, bylin i pn?czy.
   6.  Szczegó?ow opisy przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i wymagania zwi?zane z jego wykonaniem okre?la Za??cznik nr 1 do SWZ zawieraj?cy projekty dla poszczególnych lokalizacji, w tym: 1). Przedmiar robót, 2). Opis techniczny, 3). Rysunki techniczne: PZT i PW, 4). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Podwy?szenie wysoko?ci kary umownej za zw?ok? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zadanie Nr 2 - us?ugi obj?te prawem opcji tj.: a) utrzymanie i piel?gnacja wykonanych nasadze? w okresie od 15.04.2024 - 15.10.2024 roku w lokalizacjach wskazanych w SWZ, b) maksymalna warto?? opcji - 16.900,00 PLN, c) Zamawiaj?cy uzale?nia skorzystanie z prawa opcji od mo?liwo?ci finansowych, pozwalaj?cych na ich wykonanie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 142-454223
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: NP.262.43.81.2023 Intitulé:
"Zagospodarowanie zieleni? terenów miejskich w ramach Zielonego Bud?etu miasta Katowice - Cz??? 10"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Handlowo Us?ugowa Ogród Partner Jakub Dwernicki Numéro national d'identification: 122824519 Adresse postale: Konary 212 Ville: Konary Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-031 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 204 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 "Zagospodarowanie zieleni? terenów miejskich w ramach Zielonego Bud?etu miasta Katowice - Cz??? 10" 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts