Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: RÈseaux

2022/S 18-042922  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Katowice: RÈseaux 2022/S 018-042922 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40ñ635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Mesjasz Courriel: jmesjasz@gcm.pl TÈlÈphone: +48 323598449 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil díacheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://gcm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw komputerowych NumÈro de rÈfÈrence: DZ.3321.231.2021
II.1.2) Code CPV principal 32400000 RÈseaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa materia?Ûw komputerowych Zad. 1- Modernizacja sieci LAN Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj? Za??cznik 2b i Za??cznik 3 do SWZ
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32400000 RÈseaux 32420000 MatÈriel de rÈseau 32424000 Infrastructure de rÈseau 32428000 Extension de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45/47, 40ñ635 Katowice ñ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia: 1) oferowany wyrÛb musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestÛw, certyfikatÛw oraz rejestracji, 2) oferowany wyrÛb musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamÛwienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa? przedmiotu zamÛwienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y sposÛb, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie rÛwnowa?ne do opisanych w powy?szy sposÛb. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc? nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. Opisuj?c przedmiot zamÛwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych, o ktÛrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî.
   3. 5 Zamawiaj?cy mo?e za??da? przed dostaw? przeprowadzenia testÛw wybranych funkcji sprz?tu i oprogramowania wymaganych w niniejszym post?powaniu. Testy potwierdzaj?ce dzia?ania wymaganych funkcji musz? zosta? przeprowadzone w siedzibie Zamawiaj?cego w terminie nie d?u?szym ni? 2 tygodnie od chwili za??dania przez Zamawiaj?cego ich przeprowadzenia. Nieprzyst?pienie do testÛw lub nieskuteczne ich przeprowadzenie (brak potwierdzenia przez Zamawiaj?cego, ?e testy zosta?y zako?czone pomy?lnie) skutkowa? b?dzie odrzuceniem oferty. OPIS KRYTERI"W, KT"RYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWA? PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI"W I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriÛw okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d? punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s? punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: KRYTERIUM CENA waga: 60 % TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA waga: 40 % Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 120 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM
   8. 1. Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert? w wysoko?ci: 32 000,00 z? Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s? w pkt.10.5 SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? co najmniej 2 dostawy na dostarczenie, wdro?enie oraz wykonanie dokumentacji 2 systemÛw sieci LAN, na ktÛre sk?ada?y si? urz?dzenia aktywne (np. prze??czniki sieciowe, kontrolery sieci bezprzewodowych, punkty dost?powe WIFI albo systemy zarz?dzania aktywnymi urz?dzeniami sieciowymi) o ??cznej warto?ci co najmniej 1 200 000,00 z? brutto; b) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? co najmniej 1 dostaw? na dostarczenie, wdro?enie oraz wykonanie dokumentacji 1 systemu informatycznego, o warto?ci co najmniej 1 500 000,00 z? brutto; Przez system informatyczny zamawiaj?cy rozumie zbiÛr powi?zanych ze sob? elementÛw , ktÛrego funkcj? jest przetwarzanie danych z wykorzystaniem sprz?tu i oprogramowania komputerowego. c) dysponuje zespo?em spe?niaj?cym poni?sze wymagania: - co najmniej 1 osoba do zarz?dzania projektem posiadaj?ca certyfikat efektywnego zarz?dzania projektami (np. PRINCE2Æ Practitioner, PMPÆ, IPMA Polska) lub rÛwnowa?ne (Przez rÛwnowa?ne Zamawiaj?cy rozumie - certyfikaty lub dokumenty, ktÛre potwierdzaj? co najmniej: takie umiej?tno?ci jak zarz?dzanie projektem, wdro?enie projektu), ktÛra zrealizowa?a w okresie ostatnich 3 lat od daty terminu sk?adania ofert min. 3 wdro?enia aktywnego sprz?tu sieciowego i Data Center np. prze??cznikÛw LAN, prze??cznikÛw SAN, serwerÛw, macierzy dyskowych, Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy. Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia, o ktÛrych mowa w art. 58 Pzp, musz? ??cznie spe?ni? warunek wymieniony w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:

   3. 6. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamÛwienia na zasadach okre?lonych w umowie. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan? wprowadzone do umowy stanowi? za??czniki do SWZ.
   4.  TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA Wykonawca jest zobowi?zany wykona? przedmiot zamÛwienia w terminie do 120 dni kalendarzowych.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:15 Lieu:
11.1. Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy Zakupowej najpÛ?niej do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00 11.4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 28.02.2022 r. o godz. 11:15 za po?rednictwem Platformy Zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:

   6. WYKAZ O?WIADCZE?, DOKUMENT"W I PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH
   6. 1.Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   6. 2.Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (zgodnie z art. 139 ust. 1), do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? sk?adania ofert: podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz o?w. o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (JEDZ), czyli nast?puj?cych o?w. lub dokumentÛw: 1Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?w. o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (JEDZ).-sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SWZ; z?o?one w formie elektronicznej.Informacje zawarte w o?w. b?d? stanowi? dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE 2Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji 3Informacji z KRK, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, 4O?w. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej 5Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US o potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,.. 6Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,... 7O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?w., o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 8Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?nienia warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej, okre?lonego w SWZ 9 Dowody potwierdzaj?ce, czy wykazane dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, tj.: - referencje lub inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot na rzecz ktÛrego dostawy by?y/s? wykonywane, - o?wiadczenie wykonawcy je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw- w odniesieniu do dostaw innych ni? nadal wykonywane dostawy okresowe lub ci?g?e, - referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert ñ w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ci?g?ych, 10 Wykaz osÛb, ktÛre b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamÛwienia, ktÛrymi wykonawca b?dzie dysponowa? do wykonania dostaw w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?nienia warunku dotycz?cego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia, okre?lonego w pkt
   5. 1.2.4) SWZ wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami; 11 Certyfikat ISO9001 System Zarz?dzania Jako?ci? lub rÛwnowa?ny 12 Certyfikat ISO27001 System Zarz?dzania Bezpiecze?stwem Informacji lub rÛwnowa?ny Pe?ny opis znajduje si? w SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 17.1. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 17.2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 17.3. Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp. 17.4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 17.5. ?rodki ochrony prawnej s? szczegÛ?owo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Katowice: RÈseauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32400000 - Réseaux 
32420000 - Matériel de réseau 
32424000 - Infrastructure de réseau 
32428000 - Extension de réseau