Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Rideaux

2020/S 68-161117  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Katowice: Rideaux 2020/S 068-161117 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Domaga?a Courriel: mdomagala@gcm.pl T╚l╚phone: +48 323598952 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://gcm.logintrade.net/ www.bip.gcm.pl https://gcm.logintrade.net/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://gcm.logintrade.net/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://gcm.logintrade.net/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa materia?█w do konserwacji i remont█w technicznych Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.3321.64.2020
II.1.2) Code CPV principal 39515100
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa materia?█w do konserwacji i remont█w technicznych Zad. 1 ˝ System prowadnic do zas?on w salach chorych Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik 2b do SIWZ
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'ex╚cution:
G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Zio?owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa materia?█w do konserwacji i remont█w technicznych Zad. 1 ˝ System prowadnic do zas?on w salach chorych Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik 2b do SIWZ
   3. 2. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: 1) oferowane materia?y musz posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atest█w, certyfikat█w oraz rejestracji; 2) oferowane materia?y musz odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu.
   3. 3. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zam█wienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa przedmiotu zam█wienia za pomoc dostatecznie dok?adnych okre?le i jest to uzasadnione specyfik przedmiotu zam█wienia, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie r█wnowa?ne do opisanych w powy?szy spos█b. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego materia?y i urz?dzenia spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego na poziomie nie ni?szym ni wskazany w opisie przedmiotu zam█wienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zam█wienia poprzez odniesienie si do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza r█wnocze?nie rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. Opis kryteri█w, kt█rymi Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteri█w i sposobu oceny ofert. 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteri█w okre?lonych w SIWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d punktowo odr?bnie w odniesieniu do poszczeg█lnych Zada?. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: Kryterium cena ˝ waga: 60 % Kryterium termin wykonania zam█wienia cz?stkowego ˝ waga: 40 %
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium obejmuj?ce ca?y okres zwi?zania ofert w wysoko?ci: 2 400,00 PLN. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   5. 1 O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy
:
1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16˝20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.
   5. 1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: 1) warunek kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w, tj.: a) Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp.
   6.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
   6. 1. Do oferty ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?:
   1.  aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (jednolity europejski dokument zam█wienia): ˇ sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, ˇ z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ maj?ce form dokumentu elektronicznego, winny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokument ten sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub w jego imieniu sk?ada go pe?nomocnik tego Wykonawcy; Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   5. 1. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16˝20 Pzp, art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.
   5. 1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: 2) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: a) Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   6.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
   6. 1. Do oferty ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?:
   1.  aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (jednolity europejski dokument zam█wienia): ˇ sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, ˇ z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ maj?ce form dokumentu elektronicznego, winny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokument ten sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub w jego imieniu sk?ada go pe?nomocnik tego Wykonawcy. Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiot█w.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   5. 1. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, Art. 24 ust.5 pkt 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje.
   5. 1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: 3) warunek zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: a) Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   6.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
   6. 1. Do oferty ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?:
   1.  Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (jednolity europejski dokument zam█wienia). ˇ sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, ˇ z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ maj?ce form dokumentu elektronicznego, winny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokument ten sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub w jego imieniu sk?ada go pe?nomocnik tego Wykonawcy; Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce ka?dego podwykonawcy. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?ce tych podmiot█w.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa przedmiot zam█wienia w okresie 24 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zam█wienia cz?stkowego okre?la wz█r umowy w sprawie zam█wienia publicznego, stanowi?cy za??cznik do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 11:15 Lieu:
11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy zakupowej najp█?niej do
   7. 5.2020 do godz. 11:00. 11.5. Otwarcie ofert nast?pi
   7. 5.2020 o godz. 11:15 za po?rednictwem platformy zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zgodnie z tre?ci art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   2.  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   3.  aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, lub za?wiadczenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   4.  aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenia, ?e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu ˝ wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Ww. dokumenty Wykonawca sk?ada w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em; Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o kt█rej mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia dokumenty te sk?ada ka?dy z tych Wykonawc█w, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc?, kt█rego dotycz?. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o kt█rej mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e dokument, o kt█rym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?cy tych podmiot█w. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie podobnych, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie dodatkowych na dostawy, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia 17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie. 17.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, okre?lony w pkt.
   7. 1 SIWZ. 17.4. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1˝4 Pzp. 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora publicznego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 17.6. ?rodki ochrony prawnej s szczeg█?owo unormowane w art. 179˝198 lit.g) Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
39515100 - Rideaux