Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 19/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Robinets à vanne

2021/S 37-093591  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Katowice: Robinets à vanne

2021/S 037-093591

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 025-062432)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa Górnicza Spó?ka Akcyjna
Adresse postale: ul. Powsta?ców 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Courriel: b.cwielung@pgg.pl
Téléphone: +48 327161472
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl
Adresse du profil d'acheteur: http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa zasuw i zaworów przemys?owych dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-6

Numéro de référence: 702001428

II.1.2)
Code CPV principal
42131230 Robinets à vanne

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "ustaw Pzp" lub "ustaw?" oraz w oparciu o w?a?ciwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa zasuw i zaworów przemys?owych dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy: 291-6". Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-u?ytkowe okre?lono w SWZ. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczególno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, sporz?dza si w postaci elektronicznej i podpisuje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-062432

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 19/03/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 24/05/2021

Lire:

Date: 16/06/2021

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 19/03/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42131230 - Robinets à vanne