Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Services d'assistance relative aux logiciels

2023/S 97-302640  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Katowice: Services d'assistance relative aux logiciels 2023/S 097-302640 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibi?skiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul.Ceglana 35 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-514 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kamzela Courriel: ekamzela@uck.katowice.pl TÈlÈphone: +48 323581445 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uck.katowice.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi asysty technicznej nad posiadanym systemem BD Cato produkcji Becton Dickinson Austria GmbH NumÈro de rÈfÈrence: DZP.381.85A.2022
II.1.2) Code CPV principal 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi asysty technicznej nad posiadanym systemem BD Cato produkcji Becton Dickinson Austria GmbH. SzczegÛ?owe warunki realizacji us?ugi zawiera projekt umowy (za??cznik nr 5). Kat. Us?ug: 7
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi asysty technicznej nad posiadanym systemem BD Cato produkcji Becton Dickinson Austria GmbH. SzczegÛ?owe warunki realizacji us?ugi zawiera projekt umowy (za??cznik nr 5). Kat. Us?ug: 7
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia awarii krytycznej / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia awarii zwyk?ej / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas obs?ugi zg?oszenia serwisowego / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 228-656523
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi asysty technicznej nad posiadanym systemem BD Cato produkcji Becton Dickinson Austria GmbH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Stosownie do tre?ci art. 260 ust.
   1.  ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.) (dalej w tre?ci UPZP) Zamawiaj?cy informuje o uniewa?nieniu niniejszego post?powania na podstawie art. 255 ust 7) UPZP. Wykonawca Becton Dickinson Polska SpÛ?ka z o.o., ul. Osma?ska 14, 02-823 Warszawa uchyli? si? od zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 ?wiadczenie us?ugi asysty technicznej nad posiadanym systemem BD Cato produkcji Becton Dickinson Austria GmbH 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels