Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Services d'assistance relative aux systËmes

2024/S 12-031957  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Katowice: Services d'assistance relative aux systËmes 2024/S 012-031957 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?l?ski Urz?d WojewÛdzki w Katowicach NumÈro national d'identification: 9541727830 Adresse postale: ul. Jagiello?ska 25 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-032 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Labocha Courriel: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl TÈlÈphone: +48 322077507 Fax: +48 322077395 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.katowice.uw.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://ezamowienia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ?UW NumÈro de rÈfÈrence: BA.I.272.58.2023
II.1.2) Code CPV principal 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ugi nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ?UW. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 57 552.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ?UW. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone jest w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 1b ustawy z 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ÑZamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw (Ö).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : BAI.273.133.2023 IntitulÈ:
Us?uga nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ?UW.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asseco Poland SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 5220003782 Adresse postale: ul. Olchowa 14 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 35-322 Pays: Pologne Courriel: malgorzata.gajda-zuk@asseco.pl TÈlÈphone: +48 502694032 Fax: +48 225748282
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 57 723.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 57 552.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http:///www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Krucza 36/WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym osobom, ktÛrych interes w uzyskaniu zamÛwienia dozna? lub mo?e dozna? uszczerbku, oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛwustawy Pzp, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodkÛw ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http:///www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Us?uga nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ?UW 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes