Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 04/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services d'assistance relative aux systèmes

2021/S 37-093303  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Katowice: Services d'assistance relative aux systèmes

2021/S 037-093303

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 015-032604)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Katowice
Adresse postale: ul. M?y?ska 4
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-098
Pays: Pologne
Courriel: bzp@katowice.eu
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.katowice.eu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarz?dzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonuj?cego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Numéro de référence: BZP.271.1.36.2021

II.1.2)
Code CPV principal
72253200 Services d'assistance relative aux systèmes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Wykonawca w ramach umowy jest zobowi?zany do rozwoju i modernizacji systemu MSZ-KIIP oraz wsparcia technicznego co najmniej w zakresie wskazanym w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. ?wiadczenie asysty technicznej winno odbywa si w ka?dym dniu pracy Urz?du Miasta Katowice w godzinach tj. od poniedzia?ku do ?rody
   7. 30-15.30, w czwartek
   7. 30-17.00, w pi?tek 7:30-14:00. Przedmiot zamówienia jest kontynuacj rozwoju i wsparcia technicznego systemu MSZ-KIIP, zrealizowanego w ramach projektu pn. "Miejski System Zarz?dzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP)", wspó?finansowanego przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?l?skiego na lata 2007-2013. System MSZ-KIIP zosta wdro?ony w UMK w sierpniu 2015 r.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 015-032604

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 25/04/2021

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 02/05/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels